กลับหน้าหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาต่างประเทศ
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวอย่างแผนการจัดดการเรียนรู็วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ปวช.
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช. 1)
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช. 1)
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช. 2)
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2(ปวช. 2)
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3)
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่น ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3)
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........