กลับหน้าหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวอย่างแผนการจัดดการเรียนรู็วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ปวช.
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช. 1)
การเขียนโปรแกรม Textmode Pascal
การเขียนโปรแกรม Textmode Bolan C++
การเขียนโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น Access
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช. 2)
การเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
การเขียนเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver MX
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3)
การเขียนโปรแกรม GUI Visual Basic 6.0
การตกแต่งรูปภาพ Photoshop 7.0
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........