กลับหน้าหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวอย่างแผนการจัดดการเรียนรู็วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ปวช.
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช. 1)
ตัวอย่าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช. 2)