กลับหน้าหลัก
บทที่ 1 แนะนำ LinuxSiS 5.5 Bate
1. แนะนำลินุกซ์ซิส 5.5

....1.1 ลินุกซ์ซิส - จากโรงเรียน สู่สำนักงานทั่วไป
............ช่วงหลายปีที่ผ่านมาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอ มพิวเตอร์ แห่งชา ติหรือ เนคเทคได้เคยแนะนำลีนุกซ ์ซ ิส (LinuxSIS – Linux School
Internet Server - http://www.nectec.or.th/linux-sis) ซึ่งเ ป็นร ะบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่ายที่ออกแบบให้ไว้ใช้ในการเชื่อมต่อโรงเรียนใน
โครงการ School Net เข้าสู่ระบบอินเทอร ์เน็ตที เนคเทคได้วางโครงข่ายไว้ให้สำหรับโรงเรียนในโครงการโดยเนคเทคตั้งเป้าหมายไว้ว่าผู้ดูแลระบบที่
ใช้งานลินุกซ์ซิสไม่จำเป็นต้องรู ้เรื่องลินุกซ์มาก่อนก็สามารถใช้งานไ ด้โดยง่าย ดังนันลินุกซ์ซิสในสมัยแรกๆ จึงเป็นระบบแ ม่ข่ายที่ถูกออกแบบมาให้ มีการ
ปรับแต่งต่างๆ เบืองต้นอย่างเหมาะสมกั บระบบเครือข่ายของโรงเรียนในโครงการดังกล่าว แต่ก็มีเครืองไม้เครื่องมือให้สำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อใช้ปรับแต่ง
ค่าต่างๆ ให้เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละที่ได้อย่างง่ายดาย และมีการออกรุ่นใหม่ๆ พร้อมทั้งเปิดให้มีการ upgrade software ต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
จนทำให้้มีหน่วยงานอื่นๆ หรือเอกชนบางแห่งที่ไม่ใช่โรงเรียนนำไปใช้งาน เช่น ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่
.....ต่อมาโครงการดังกล่าวได้ถูกโอนย้ายไปให้กระทรวงศึกษาทำให้ข่าวคราวของลินุกซ์ซิสเงียบหายไปด้วย โดยรุ่นสุดท้าย คือ ลินุกซ์ซิสรุ่น 4.2 ได้ออกมา
เมื่อหลายปีก่อน (ประมาณปี พ.ศ.2546) เมือโรงเรียน และหน่วยงานที่เคยใช้ได้มีการปร ับปรุงระบบเครือข่ายใหม่ หรือซือเครื่องแม่ข่ายใหม่จึงได้ถามถึง
ลินุกซ์ซิสรุ่นใหม่มากขึ้น เนคเทคจึงต้องนำโครงการลินุกซ์ซิสมาปัดฝุนอีกครั้งโดยครั้งนีเนคเทคได้เปลี่ยนทีมผู้รับผิดชอบโครงการนี้ซึ่งกว่าจะลงตัวได้้ว่าให้
เป็นทีมเดียวกับลินุกซ์ทะเล (LinuxTLE – Linux Thai Language Extention – http://www.opentle.org) ก็ทำให้ช่วงเวลาล่วงเลยมาหลายเดือน
อย่างไรก็ดีลินุกซ์ซิสรุ่นใหม่นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อโรงเรียนในโครงการ School Net โดยเฉพาะ เหมือนเคย แต่กลับถูกออกแบบให้ใช้งานได้อย่างกว้าง
ขวางโดยยังคงตั้งเป้าเป็นระบบปฏิบัติการแม่ข่ายเพื่อการเชื่อมต่อสู่อินเทอร ์เน็ตเหมือนเดิม ซึ่งทางเนคเทคก็ได้แสดงความตั้งใจนี้ด้วยการเปลี่ยนความหมาย
ของลินุกซ์ซิสจาก School Internet Server เป็น Simple Internet Server แทน และออกแบบให้ลินุกซ์ซิสตัวใหม่นีมีเครื่องไม้เครืองมือในการปรับ
แต่งค่าต่างๆ ได้มากมายอย่างง่ายดาย เหมาะกับการนำไปใช้เป็นระบบปฏิบัติการ เครื่องแม่ข่ายในสำนักงานขนาดกลาง และเล็กทั่วไป
.....เมื่อลินุกซ์ซิส 5.0 ได้เริ่มเปิดให้ download ไปใช้งานได้ไม่นานก็เริ่มมีผู้ใช้บางส่วนต้องการคุณสมบติเพิ่มเติมซึ่งทางเนคเทคก็ได้ออกตัวปรับปรุงของลินุกซ์
ซิส 5.0 มาได้จำนวนหนึ่ง แต่ที่ยังคงเป็นปัญหาหลักๆ ของลินุกซ์ซิส 5.0 จนทำให้ต้อง พัฒนาลีนุกซ์ซิส 5.5 ออกมาก็คือ การที่ลินุกซ์ซิส 5.0 ไม่สามารรองรับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ได้ดีนักดังนั้นทีมผู้พัฒนาจึงได้วางแผนทีจะพัฒนาลินุกซ์ซิสรุ่นใหม่โดยเน้นให้ใกล้เคียงกับรุ่น 5.0 เดิม แต่เพิ่มความสามารถต่างๆ
เข้าไปและที่สำคัญได้เปลี่ยนฐานในการพัฒนาจาก Fedora Core 4 มา เป็น Fedora 7 ซึ่งส่งผ ลให้ลินุกซ์ซิ ส 5.5 สามารถทำงานกับ hardware ใหม่ๆ
หลายอย่างที่ลินุกซ์ซิส 5.0 ไม่สามารถใช้งานได้
....1.2 Feature หลัก
............Feature หลักของลินุกซ์ซิส 5.0 – 5.5 ที่ทีมงานได้ออกแบบไว้ เป็นดังนี
................... ติดตั้งง่าย (Easy to install) : ตัวติดตั้งของลินุกซ์ซิส 5.X ถูกออกแบบเป็นกราฟิกเพือให้เข้าใจง่าย ท่านสามารถติดตั้งลินุกซ์ซิส 5.X บน
เครื่อง PC ทั่วไป หรือเครื่องแม่ข่ายธรรมดา (Server PC Base) ในขั้นตอนการติดตั้งท่านสามารถเลือกให้ตัวจัดการแบ่ง Partition แบ่ง Partition ให้โดย
อัตโนมัติหรือเลือกทีจะแบ่ง Partition เอง รวมถึงสร้าง Software RAID ได้โดยง่ายการติดตั้งจะเป็นไปโดยง่า และรวดเร็วด้วยการกดปุ่ม Mouse เพียงไม่ก ี่ครั้ง
................... เริ่มต้นใช้งานง่าย (Easy to use) : ลินุกซ์ซิส 5.X มาพร้ อมกับระบบ Pre-config เบื้องต้นให้พร้อมใช้งานได้ทันที และ มีระบบ First boot
เพือช่วยให้ท่านปร ับแต่งเครื่องสำหรับการเริ่มใช้งานครั้งแร กได้อย่างสะดวก โดยร ะบบ First Boot นีจะ เริ่มทำงานทันทีเมื่อมีการเรียกใช้งานครั้งแรกท่าน
สามารถปรับแต่งเครื่องผ่านระบบ First Boot นี้ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ทั้งที่หน้าเครื่องลินุกซ์ซิส 5.X หรือที่เครืองอื่นใดทีต่อระบบ LAN เข้ากับเครื่อง
ลินุกซ์ซิส 5.X นอกจากนี้ เมื่อท่านปรับแต่งเสร็จแล้วการใช้งานจริงท่านเพียงแต่ต่อสายไฟฟ้า และ สายเ ครือข่าย เข้ากับเครื่องแม่ข่าย และกดปุ่ม (Power on)
เพือเปิดเครื่องเมื่อจะใช้้งานและเมื่อจะปิดเครื่องก็เพียงแต่กดปุ่ม (Power on) อีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง
................... การจัดการระบบได้ง่าย (Easy t o confi gure) : ลินุกซ์ซิส 5.X มาพร้อมกับระบบการปรับแต่งเครื่องทีท่านสามารถทำได้ง่ายผ่าน
Web Browserจากเครื่องใดๆ ในเครือข่ายของท่าน หรือจาก Internet รวมทั้งเครื ่องลินุกซ์ซิส 5.X (โดยอยู่หน้าเครื ่อง Server หรือไม่ ก็ได้ ) นอกจากนี้
ลินุกซ์ซิส5.X ยังมีเครื่ องมือเพิ่มเติมให้ท่านสำหรับจัดการเครื่องแม่ข่าย รวมถึงการ Backup & Restore เมื่อท่านทำงาน ที่หน้ าเครื อง (Local login) หรือ
Connect เข้ามา ผ่านระบบรั กษาความปลอดภัย (Security Shell)

........... Mail Server : ลินุกซ์ ซิส 5.X มาพร้ อมกับ Mail Server ซึ่งท่านสามารถเลือกโหมดการทำงานได้ 2 โหมด คือ
................... เป็น Mail Server ที่รองรับการทำงานภายในองค์กร (Intranet) เพียงอย่างเดียว

................... เป็น Internet Mail Server ซึ่งทำหน้าที่เป็น Internet Mail Server อย่างแท้จริง
....................ด้วยการปรับแต่งง่ายๆ ผ่าน WebAdmin Tool ระบบ Mail Server ของลินุกซ์ซิส 5.X นี้มาพร้อมกับระบบป้องกันการ Spam และไวรัสอยู่ในตัว
นอกจากนีลนุกซ์ ซิส 5.X ยังรองรับระบบ Fetch mail และ Visual Host อีกด้วย (ลินุกซ์ ซิส 5.X ไม่มี WebAdmin Tool สำหรับจัดการแต่ระบบรองรับ
สามารถปรับแต่งให้ทำงานได้)

........... Internet Sharing DHCP and Proxy Server : ลินุกซ์ซิส 5.X สามารถทำงานได้ ดีกับเครื่องแม่ข่าย ที่มี LAN Card มากกว่ า 1 ใบ
ท่านสามารถตั้งให้ LAN Card ใบแรกติดต่อกับ Internet แล ะ LAN Card อีกใบต่อกับระบบ Network ภายในเพื่อให้ลินุกซ์ซิส 5.X ทำหน้าที่แจก IP Address
(DHCP Server), Share Internet, เป็น Proxy Server และ DNS Cache Server เพื่อให้การใช้งาน Internet รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็น Firewall เพือรักษา
ความปลอดภัยโดยห้ามโปรแกรมต่างๆ ที่ติดต่อกับ Internet ผ่าน Port ที่แปลกปลอมใดๆ รวมถึงห้ามเครื่องลูกข่ายเปิดเว็บไซต์ต้องห้ามซึ่งท่านกำหนดเพิ่มได้
(Squid Guard) สำหรับเครื่องแม่ข่ายภายในที่มี LAN Card เพียงใบเดียวท่านสามารถปรับแต่งให้ลินุกซ์ซิส 5.X แจก IP Address (DHCP Server) และเป็น
Proxy Server ได้อย่างง่ายดาย (เครื่องแม่ข่ายที่มี LAN Card ใบเดียว ไม่สามารถใช้เป็น Firewall ของสำนักงานพร ้อมๆ กับการ Share Internet ได้)
........... Web Server : ลินุกซ์ซิส 5.X มีระบบ Web Server ให้ท่านสามารถทำเว็บไ ซต์ขององค์กรไ ด้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ท่านยังสามารถเพิ่ม
Webpage ส่วนตัวสำหรับผู้ใช้แต่ละคนของระบบ ด้ด้วย ผู้ใช้แต่ละท่านสามารถสร้าง Webpage และนำขึ้นมาไว้ที่เครื่อแม่ข่ายได้หลายวิธี เช่น ผ่านร ะบบ
Network Place ขอ ง Windows หรือผ่าน ssh ของ Unix/Linux เป็นต้น
........... File sharing Server : ลินุกซ์ซิส 5.X มาพร้ อมกับ Samba Server ทำให้ท่านสามารถนำ File จากเครื่อง Client ที่เป็น Windows มาแลก
เปลี่ยนกับลินุกซ์ซิส 5.X ได้ง่าย และ ผู้ใช้แต่ละท่านสามารถนำ File เอกสารม เก็บ (หรือ backup) และแ ลกเปลี่ยนกันได้ง่าย Admin สามารถจัดการ Folder
ต่างๆที Share ที่เครื่องลินุกซ์ซิส 5.X ได้โดยง่ายโดยผ่าน WebAdmin Tool นอกจากนีลินุกซ์ซิส 5.X ยังสามารถแลกเปลี่ยน File กั บ Operating System
(OS) อื่นๆ ที่ไม่ใช่ Windows ได้หลากหลายช่องทาง
........... LDAP Authentication : ด้วยระบบ LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ทำให้การจัดการ User ในระบบเป็นไปโดย
ง่ายดายปลอดภัย และรวมศูนย์กล่าวคื อ Admin สามารถจัดการบัญชีผูใช้ได้ที่จุดเดียว ซึ่งจะมีผลต่อการเข้าใช้งานของผูใช้ในทุกจุดของลินุกซ์ซิส 5.X
........... Update : ลินุกซ์ซิส 5.X มีระบบ apt-get และ Synaptic ซึ่งเป็นระบบ Upgrade software โดยอัตโนมัติ ท่านสามารถสั่งให้เครื่องตร วจสอบ
........... Package ใหม่ ๆ และ Upgrade เครื่องได้โดยง่ายดาย Backup and Restore : ลินุกซ์ซิส 5.X มาพร ้อมโปรแกรม Backup &
Restore ซึ่งท่านสามารถส ั่งให้ระบบทำการ Backup ข้อมูลสำคัญต่างๆ ลง CD/DVD หรือ ลงใน Hard disk ของเครื่องแม่ข่ายซึ่งท่านสามารถนำข้อมูลมา
Restore ได้ภายหลังทำให้ท่านสามารถย้ายเครื่องแม่ข่าย หรือ Upgrade เครื่องได้โดยง่าย
........... OEM and Retail box : ลินุกซ์ซิส 5.X มาใน 2 รูปแบบ คือ Retail box ซึ่งเป็น Software ปรกติทีท่านสามารถนำไปติดตั้งกับเครื่องใดๆ และ
OEM Version ซึ่งจะมาพร้อมเครื่องแมข่ายพร้อมข่าย โดย OEM Version จะเ ป็นลินุกซ์ซิส 5.0 ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับเครือ และส่งให้ลูกค้าพร้อม
Recovery CD

....1.3 ความต้องการของระบบ
.............ลินุกซ์ซิส 5.X สามารถติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร ธรรมดา ทั่วๆ ไป (PC : Personal Computer) หรือเครื่องแม่ข่ายธรรมด า (Server PC Base)
ได้ ดังนั้นความต้องการของระบบโดยเบื้ืองต้นของเครื ่องที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องแม่ข่าย จึงไม่จำเ ป็นต้องสูงมากนักยกเว้นถ้าท่านนำไปใช้ให้บริการงานค่อนข้าง
หนัก จะต้องพิจารณาเพิ่มเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ
........... ตารางที 1: ความต้องการของระบบ
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com