กลับหน้าหลัก
บทที่ 10 การดูรายงานต่างๆ ของลินุกซ์ซิส Server Information
........เป็นเมนูสำหรับเรียกโปรแกรมเพื่อดูสถานะ หรือรายงานด้านต่างๆ ของเครื่องแม่ข่ายโดยจะแบ่งเป็นส่วนๆ ดังภาพประกอบ 119

ภาพประกอบ 119: หน้าจอแสดงเมนูข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

........ ข้อมูลโควตา : จะแสดงรายงานโควตาของผู้ใช้ในระบบ รวมถึงพื้นทีที่ใช้งานไป
........ ข้อมูลระบบ : แสดงข้อมูลรายละเอียดด้านต่างๆ ของเครื่องแม่ข่าย
........ ข้อมลของระบบเครือข่าย : แสดงค่าเครือข่ายของเครื่องแม่ข่าย
........ สถานะของเซิร์ฟเวอร์เวบ : แสดงรายงานของเวปเซิร์ฟเวอร์
........ สถิติเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี : แสดงรายงานของพร็กอซีเซิร์ฟเวอร์
........ สถิติเซิร์ฟเวอร์ พร็อกซี (Sarg) : แสดงรายงานโดยละเอียดของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์โดยใช้โปรแกรม Sarg
........ Network TOP Program (NTOP) : เป็นโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ระบบเครือข่าย
10.1 ข้อมูลโควตา
........เป็นโปรแกรมแสดงรายงานโควตาของผู้ใช้ในระบบดังภาพประกอบ 120 โดย


ภาพประกอบ 120: แสดงหน้าจอรายงานโควตาของผู้ใช้
........ ข้อมูลที่แสดงมีรายละเอียดดังนี้
.............- ชือผู้ใช้ : คือชื่อผูใช้ที่มีอยู่ในระบบ
.............- ใช้ : คือพื้นที่ที่ผู้ใช้ใช้งานไป
.............- เตือนเมือใช้ พืนที่ไป : เป็นค่าที่ผู้ดูแลระบบ ตั้งไว้สำหรับผู้ใช้แต่ละคนว่าให้มีการเตือน เมื่อใช้พื้นที่ไปเท่าไร ถ้ามีขนาด 0 แปลว่า ไม่จำกัด
................. (ไม่มีการเตือน)
.............- จำกัด : เป็นพืนที่ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ถ้าเกินจากค่านี้ี ระบบจะไม่ยอมให้ผู้ใช้เขียนข้อมูลเพิ่มเติมได้อีก (หรือรับอีเมลได้อีก) ถ้ามีขนาด 0
................. แปลว่า ไม่จำกัด (ไม่มีการเตือน)

10.2 System Information
...........เป็นเมนูสำหรับตรวจสอบสถานะของตัวเครื่องแม่ข่าย เมื่อเลือกเมนูนี้ี WebAdmin Tool จะเรียกโปรแกรมตรวจสอบ -แสดงข้อมูลระบบ
(System Information) ดังภาพประกอบที่ 121 ข้อมูลจะถูกแสดงเป็นส่วนๆ ดังภาพประกอบ 121

ภาพประกอบ 121: หน้าโปรแกรมแสดงข้อมูลระบบ
............. System Vital
.................เป็นรายละเอียดเบืองต้นของระบบลินุกซ์ซิส เช่น ลินุกซ์ซิสรุ่นไหนใช้แกนกลางระบบ (Kernel) รุ่นไหน เปิดเครื่องมานานเท่าไรแล้ว และมีผู้ใช้
Login ทั้งหมดกี่คน (ไม่นับที Login ผ่าน WebAdmin Tool)

............. Network Usage
.................เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเครือข่าย กล่าวคือ มีอุปกรณ์ อะไรบ้าง (จากภาพตัวอย่างมี LAN Card 2 ใบ คือ eth0 และ eth1) และแต่ละอุปกรณ
์ได้รับหรือส่งข้อมูลทางเครือข่ายมากน้อยเท่าใด มีผิดพลาด หรือถูกยกเลิกบ้างหรือไม่

............. Hardware Information
.................เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องแม่ข่าย ซึ่งจะบอกรายละเอียดของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่ใช้อุปกรณ์ ต่างๆ ทีต่อเชือม
ทั้งทาง PCI (รวมถึง Port อื่นๆ ที่ต่อกับระบบ เช่น AGP ด้วย) IDE (คือ ฮาร์ดดิสก์และพวก Optical Drive) USB เช่น Mouse และ Keyboard
............. Memory Usage
.................เป็นรายงานการใ ช้หน่วยความจำของเครื่องแม่ข่าย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ Physical Memory คือหน่วยความจำ หลักของเครื่อง และ Disk Swap
คือหน่วยความจำสำรองที่ได้จากการจัดสรรพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ (ดูรายละเอียดเรื่องคำแนะนำให้การแบ่งพาร์ติชั่น) รายละเอียดของรายงานจะบอกว่าใช้ไปทั้งหมด
ร้อยละเท่าไร (เป็นกราฟ) และบอกจำนวนที่เหลือที่ใช้ไป และทั้งหมดเป็นตาราง
............. Mounted File systems
.................เป็นรายงานการใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ ซึ่งจะแยกแสดง เป็นรายการตามการแบ่งพาร์ติชั่นของฮาร์ดดิสก์ รายละเอียดของรายงานจะ
บอกว่าใช้ไปทั้งหมดร้อยละเท่าไร (เป็นกราฟ) และบอกจำนวนที่เหลือ ที่ใช้ไป และทั้งหมด เป็นตาราง

10.3 ข้อมูลของระบบเครือข่าย
...........เป็นเมนูเพื่อเปิดไปยังหน้าที่แสดงข้อมูลของระบบ เครือข่ายเบื้องต้นของลินุกซ์ซิส ในหน้านี้ี admin จะสามารถทราบได้ว่าเครื่องแม่ข่ายลินุกซ์ซิสมี
LAN Card กี่ใบ และแต่ละใบมีค่าเครือข่ายอย่างไรมีค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง ดังภาพประกอบ 122

ภาพประกอบ 122: หน้าจอแสดงรายละเอียดของระบบเครือข่าย
...........จากภาพประกอบ 122 จะเห็นได้ว่าลินุกซ์ซิสเครื่องตัวอย่างมี LAN Card อยู่สองใบ โดยใบแรก (eth0) ซึ่งเป็นใบที่ต่อกับเครื่อ ลูกข่าย มี IP Address
เป็น 192.168.212.1 และใบที่สองซึ่งต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมี IP Address เป็น 10.226.38.56 ทั้งคู มี NetMask หรือ Bordcast ไม่เหมือนกัน
เครื่องแม่ข่ายลีนุกซ์ซิสมี Gateway (ประตูทางออกสู่เครือข่ายอื่น) คือ 10.226.38.1 โดย มี DNS Server เป็น 202.44.204.36
...........สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเครือข่าย รวมถึงคำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เหล่านีจะไม่ขอกล่าวถึงในคู่มือเล่มนี้ เพราะคู่มือเล่มนี้เป็นเพียงคู่มือการใช้งาน
ลินุกซ์ซิสผู้ดูระบบสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จากแหล่งข้อมูลทั่วไป (ไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับระบบปฏิบัติการลินุกซ์)
10.4 สถานะของเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)
...........เป็นเมนูเพือเรียกดูสถิติด้านต่างๆ ของเว็บเซิร์ฟเวอร (Web Server) ทีทำงานอยู่ในลินุกซ์ซิส ซึ่งใช้โปรแกร ม “ Awstat” เป็นโปรแกร มจัดทำรายงาน
ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ทั่วไปสามารถเลือกดูรายงาน ณ. วันทีต่างๆ ได้โดยเลือกที่ช่วงรายงานตรงส่วนหัวของรายงาน ดังภาพประกอบ 123

ภาพประกอบ 123: หน้าจอปสดงสถิติการใช้งานงานเว็บ
...........นอกจากนี Admin ยังสามารถเลือกดูรายละเอียดในส่วนต่างๆ ได้โดยเลือกเมนูทางด้านซ้ายมือ ถ้าลินุกซ์ซิสไม่ได้ถูกนำไปเ ป็น Web Server ก็จะยังคง
มีรายงานในส่วนนี เพราะ WebAdmin Tool ทำงานผ่านระ บบ Web ดังนั้นจึงมีรายงานเฉพาะ WebAdmin Tool แต่ถ้าลินุกซ์ซิสถูกนำไปเป็น Web Server
ด้วยแล้วเครื่องมือนี้จ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของท่าน
...........หมายเหต
.......... ในคู่มือเล่มนี้ จะไม่ขอกล่าวลงในรายละเอียดของโปรแกรม Awstat ผู้ดูแลร ะบบสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลทั่วไป หรือจากเว็บไซต์
ของผู้พัฒนาโปรแกรมคือ http://awstats.sourceforge.net/
.......... ในระบบของลินุกซ์ซิสนั้น ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้ามาดูรายงานส่วนนี้ได้โดยตรง โดยเข้าผ่าน http://linuxsis.intranet/proxy แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเข้า
จากเครื่องลูกข่ายของลินุกซ์ซิสเท่านั้น
10.5 สถิติเซิร์ฟเวอร์พล็อกซี (Proxy)
...........เป็นเมนู เพื่อเรียกดูสถิติด้านต่างๆ ของเซิร์ฟเวอร์พล็อกซี่ (Proxy Server) ที่ทำงานอยู่ในลินุกซ์ซิส หน้ารายงานหน้าหลัก จะแ บ่งเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ คือ
ส่วนกราฟแสดงการเข้าถึงอินเทอร ์เน็ตผ่านเซิร์ฟเวอร ์พล็อกซี่ในรายเดือน ส่วนที่สองเป็นตารางแสดงรายละเอียดในแต่ละเดือนดัง ภาพประกอบ 124

ภาพประกอบ 124: หน้าจอโปรแกรม Webalizer แสดงรายละเอียดของ Proxy ในแต่ละเดือน
...........admin สามารถกดดูรายละเอียดของแต่ละเ ดือนได้โดยกดที่เดือนในตาราง ส่วนทีสองซึ่งจะมีรายละเ อียดเพิ่มเติม ทั้งกราฟ และตารางแสดงรายละเอียด
ของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเซิร์ฟเวอร์พล็อกซีในแต่ละวันที่ในเดือนนั้นๆ และ ในแต่ละชั่วโมงของทุกวันในเดือนนั้นๆ ดังภาพประกอบ 125 ตลอดจนสถิติของ
แต่ละเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าไปซึ่ง admin สามารถเลือกกดดูรายวัน หรือรายชั่วโมงได้ (ไม่ได้แสดงในภาพประกอบ 125)

ภาพประกอบ 125: หน้าจอโปรแกรม Webalizer แสดงรายละเอียดของ
Proxy รายวัน และรายชั่วโมง

 
 
Next
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com