กลับหน้าหลัก
บทที่ 10 การดูรายงานต่างๆ ของลินุกซ์ซิส Server Information
10.6 สถิติเซิร์ฟเวอร์พล็อกซี SARG
...........SARG เป็นโปรแกรมจัดทำรายงานของพล็อกซีเซิร์ฟเวอร์อย่างละเอียด ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์สถานการต่างๆ ของพล็อกซีเซิร์ฟเวอร์
ได้อย่างละเอียดเมื่อ เรียกหน้ าโปร แกร ม SARG จะได้หน้าแรกเป็นหน้าเมนู สำหรับดูสถิติด้านต ่างๆ ดังภาพประกอบ 126

ภาพประกอบ 126: หน้าจอเมนูของโปรแกรม Sarg
...........  โดยที่
................- ONE-SHOT เป็นการดูรายงานในช่วงเวลาเฉพาะที่ต้องการ โ ดยต้องสั่งคำสั ่ง “ sarg” ที่เครื่องแม่ข่ายลินุกซ์ซิสด้วยสิทธิของ “root”
................- daily weekly และ monthly เป็นการดูรายงานในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ และแต่ละเดือน
...........เนื่องจากการทำรายงานของโปรแกรม SARG นั้นละเอียดมาก จึงต้องใช้เวลา และ ทรัพยากรของเครื่องมาก ดังนั้นทีมผู้พัฒนาลินุกซ์ซิสจึงออกแบบให
้โปรแกรมจดทำรายงานทุกวันในเวลาเที่ยงคืน ดังนันถ้าผู้ดูแลระบบที่เปิดบริการพล็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ของลินุกซ์ซิสไว้และต้องการให้ลินุกซ์ซิสทำรายงานให้ดู
จะต้องเปิดเครืองลินุกซ์ซิสไว้ตลอดเวลา
...........แต่อย่างไรก็ดี ถ้าผู้ดูแลระบบต้องการดูรายงานในเวลาปัจจุบัน ก็สามารถทำได้โดยสั่ง “sarg” ที่เครื่องแม่ข่ายด้วยสิทธิของ “ root” และจะสามารถกดดู
รายงานได้โดยกดที ONE-SHOT ซึ่งจะได้หน้ารายงานดังภาพประกอบ 127

ภาพประกอบ 127: หน้าแสดงรายการข้อมูลเป็นช่วงเวลาของโปรแกรม sarg

...........ในหน้าเมนูรายงานแบบ ONE-SHOT นั้นจะมีหน้าเป็นตาราง โดยช่องแรกระบุช่วงเวลาของรายงานช่องที่สอง ระบุวันที่สร้างรายงานช่องที่สามระบุจำนวน
ผู้ใช้ (เป็นเครื่อง – IP Address หรือ Mac Address หรือเป็นรายชื่อผู้ใช้ที Login แล้วแต่จะปรับแต่งพล็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ) และค่าผลการทำงานของ
พล็อกซีเซิร์ฟเวอร์ รายงานที่ได้จะเป็นรายการตามช่วงเวลาที่สั่งให้ SARG ทำรายงาน ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกดูรายงานแต่ละช่วงเวลาที่สั่งให้ทำรายงานได้
โดยกดที่ี่ช่วงเวลา (ช่องแรก) ซึ่งจะได้รายงาน ดังภาพประกอบ


ภาพประกอบ 128: หน้าแสดงรายการข้อมูลตามผู้ใช้ ของโปรแกรม sarg
...........ภาพประกอบ 128 แสดงรายงานผู้ใช้เป็น IP Address ของเครื่องลูกข่ายรายงานนี้ สามารถแสดงเป็น Mac Address หรือเป็นรายชื่อผู้ใช้ที่ี Login ก็ได
้แล้วแต่จะปรับแต่งพล็อกซีเซิร์ฟเวอร์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มของการปรับแต่งโปรแกรม Squid หรือพล็อกซีเซิร์ฟเวอร์ได้ที www.opentle.org หรือแหล่งข้อมูล
อื่นๆ) ผู้ดูแลระบบสามารถกดเข้าไปดูในแต่ละรายการได้ โดยกดที่ช่องผู้ใช้โปรแกรมจะแสดงรายงานโดยละเอียดของผู้ใช้นั้นๆ ดังภาพประกอบ 129 ถ้าผู้ดูแลระบบสน
ใจเว็บไซต์ไหนที่ผู้ใช้เข้าไปเยี่ยมชมก็สามารถกดที่รายชื่อเว็บไซต์ (ในช่อง ACCESSED SITE) ได้

ภาพประกอบ 129: ตัวอย่างรายงานของโปรแกรม SARG แสดงเฉพาะผู้ใช้คนหนึ่งในหนึ่งช่วงเวลา
...........หมายเหตุ สามารถสังเกตได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทีใช้ทดสอบนี้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เพราะมีการเชื่อมต่อ (โดยผู้ใช้ที่ใช้งานหน้าเครือง
คอมพิวเตอร์ไม่ทราบ) ไปยัง au.download.windowsupdate.com
10.7 Network TOP Program
...........NTOP เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ระบบเครือข่ายขั้นสูง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ในแบบ Real Time โดยนำข้อมูลที่วิ่งผ่าน LAN Card ทั้งหมดมาวิเคราะห์
ดังนั้น การที่จะใช้ NTOP วิเคราะห์ข้อมูลในระบบเครือข่ายได้ ผู้ดูแลระบบจะต้องออกแบบระบบเครือข่ายโดยให้ลินุกซ์ซิสเป็น Gateway หลักของระบบเครือข่าย
หรือกล่าวได้ง่ายๆ คือให้ลินุกซ์ซีส เป็นตัวแชร์อินเทอร์เน็ตให้กับเครืองลูกข่ายทั้งหมด เพราะการติดต่อสื่อสารใดๆ ของเครื่องลูกข่ายทุกเครืองจะต้องผ่านมาที่
ลินุกซ์ซิส ดังนั้น NTOP ในลินุกซ์ซิสจึงสามารถวิเคราะห์การสื่อสาร ในระบบเครือข่ายได้หรอกล่าวได้อีกอย่างว่า NTOP ในลีนุกซ์ซิสสามารถวิเคราะห์ระบบ
เครือข่ายได้เฉพาะเครือข่ายที่ต่อโดยตรงกับเครื่องแม่ข่ายลินุกซ์ซิสเท่านั้น (ทั้งด้านเครือข่ายภายใน และด้านอินเทอร์เน็ต – คือทั้งสองด้านของ LAN Card)
...........เนื่องจาก NTOP นำข้อมูลการสื่อสารที่วิ่งไปมาในระบบเครือข่ายทั้งหมดมาวิเคราะห์ในแบบ Real Time ดังนั้น การเปิดให้ NTOP ทำงานจึงเป็นการใช้
ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายค่อนข้างมาก NTOP ในลินุกซ์ซิสจึงไม่ได้เปิดไว้ตลอดเวลาทีมผู้พัฒนาได้ออกแบบไว้ ให้ผู้ดูแลระบบเปิดใช้ NTOP เมื่อมีปัญหากับ
ระบบเครือข่ายหรือต้องการวิเคราะห์ระบบเครือข่ายเท่านัน
...........  ดังนั้น ก่อนที่จะให้ NTOP วิเคราะห์ระบบเครือข่ายผู้ดูแลระบบจึงจะต้องไปเปิดการทำงานของ NTOP และปรับแต่งลินุกซ์ซิสเพื่อให้ยอมให้มีการเปิดด
ูผลการวิเคราะห์ได้ก่อน แต่เนื่องจากการอ่านผลการวิเคราะห์จาก NTOP นั้น ผู้ดูแลระบบจะต้องมีความเข้าใจระบบเครือข่ายอย่างละเอียด ดังนั้นจึงจะ
ไม่ขออธิบายไว้้ในคู่มือเล่มนี้ผู้ดูแลระบบสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโปรแกรม (www.ntop.org)

......... การเปิดโปรแกรม NTOP ให้ทำงาน
.................ผู้ดูแลระบบจะต้องไปเปิดโปรแกรม NTOP ให้ทำงานโดยเข้าไปที่เมนู “จัดการบริการ” ในเมนูหลักแล้วเลือก “การควบคุมบริการ” ในเมนูย่อย
(ดูรายละเอียดในหัวข้อการควบคุมบริการ 93) แล้วเลือกกดเปิดบริการ NTOP โดยการกดที่ปุ่ม “เ ริ่ม” (start) ดังภาพประกอบ 130

ภาพประกอบ 130: แสดงการเลือกบริการ NTOP
.................ถ้าผู้ดูแลระบบต้องการเปิดบริการ NTOP ไว้ทุกครั้งที่เริ่มระบบเครื่องแม่ข่ายลินุกซ์ซิสใหม่จะต้องไปกดเปิดในเมนูการกำหนดค่าบริการ
(รายละเอียดดูได้ที่หน้า 95) ด้วย
......... การปรับแต่งให้ลินุกซ์ซิสอนุญาติให้สามารถอ่านผล NTOP ได้
.................เนื่องจา ก NTOP จะรายงานผลแบบ Real Time ดังนั้นการเข้าไปอ่านข้อมูลจาก NTOP จึงจำเป็นจะต้องใช้ช่องทางการสื่อสาร ที่เฉพาะเจาะจง
ซึ่งปรกติลินุกซ์ซิสจะไม่อนุญาติให้มีการเชือมต่อการสื่อสารในช่องการสือสารใดๆ ที่ไม่ใช่สำหรับการให้บริการปรกติของลินุกซ์ซิสดังนันจึงต้องมีการปรับ
แต่งลินุกซ์ซิสให้อนุญาติให้มีการเชื่อมต่อเข้าไปเพื่ือดู รายงานของ NTOP
วิธีการปรับแต่งให้เลือก “การจัดการระบบเครือข่าย” ในเมนูหลักแล้วเลือก“ไฟร์วอล”
ในเมนูย่อย แล้วกดแก้ไขในรายการของ NTOP ดังภาพประกอบ 131
.................แล้วเลือกกดที “แก้ไข” แล้วกดเลือกที่ช่อง “ปฏิเสธ” ไม่ให้มีเครื่องหมายถูก เพื่อเป็นการอนุญาติให้มีการสื่อสารในช่องทางที่กำหนด (TCP 3001)
ได้ซึ่งจะได้เข้าไปดูรายงานผลของโปรแกรม (อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่หัวข้อการปรับแต่งบริการไฟร์วอล (Firewall)
......... แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ NTOP
.................ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ จากอินเทอร์เน็ตหรือสามารถไปที่เว็บไซต์ของ ntop ได้โดยตรงที่ www.ntop.org ถ้าต้องการทราบ
รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับ ntop แนะนำให้อ่าน What is ntop? ที่ www.ntop.org/overview.html
 
Back
 
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com