กลับหน้าหลัก
บทที่ 11 เครื่องมือด้านอืนๆ Others
........เป็นเมนูของกลุ่มโปรแกรมอื่นๆ เช่น โปรแกรมจัดการ Database Server (phpMyAdmin และ phpPgAdmin) โปรแกรมจัดการเรืองการอนุญาติให้เครื่อง
อื่นเข้ามาใช้ WebAdmin Tool (Host Access Control List) เป็นต้น ดังภาพประกอบ 132

ภาพประกอบ 132: หน้าจอเมนูหลักของโปรแกรมในกลุ่มอื่นๆ

11.1 การควบคุมการเข้าถึงโฮสต์ (Host Access List Control)
...........เป็นเมนูสำหรับเรียกโปรแกรม เพื่อเพิ่มรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถ login เข้ามาใ ช้งาน WebAdmin Tool เป็นผู้ใช้ admin ซึ่งตามปรกติ
นอกจากเครื่องแม่ข่ายเองแล้ว ลินุกซ์ซิสจะอนุญาติให้เครืองลูกข่ายทีต่อระบบเครือข่ายโดยตรงเข้ากับลินุกซ์ซิสผ่าน eth0 สามารถเปิด WebAdmin Tool
ได้เท่านั้น ถ้า admin ต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายนอกเหนือจากเครือข่ายภายใน Login เข้ามาเป็น
admin ใน WebAdmin Tool ผู้ดูแลระบบจะต้องเพิ่ม IP Address ของเครื่องดังกล่าวเข้ามาในระบบ WebAdmin
...........ในการเพิ่ม IP Address นั้น ถ้าเป็น admin จะสามารถเพิ่มได้โดยใช้ WebAdmin เองโดยเลือกที่เมนู “อื่นๆ” (Others) ซึ่งจะมีเมนูย่อยให้เลือก
“ควบคุมการเข้าถึงโฮสต์ ” (Host Access Control List) ระบบจะเรียกหน้าสำหรับจัดการ การอนุญาติให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ (ที่ไม่ใช่เครื่องลูกข่าย
โดยตรง ) สามารถ Login เข้าใช้ Webadmin Tool ดังภาพประกอบ 13


ภาพประกอบ 133: หน้าจอจัดการ IP Address ที WebAdmin Tool ยอมให้ admin Login ได้
...........จะสังเกตได้ว่ามี 127.0.0.1 อยู่ในรายการดังกล่าวซึ่งหมายถึงอนุญาติให้ใช้ WebAdmin Tool ได้ จากเ ครื่องแม่ข่ายโดยตรง (ด้วยการ Loging เป็น
admin ที่เครื่องลินุกซ์ซิส) ดังนั้นถ้าไม่ต้องการให้ Login ที่หน้าเครื่องแม่ข่าย เช่น ในกรณีที่ต้องฝากเครื่องแม่ข่ายลีนุกซ์ซิสไว้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก
็สามารถยกเลิกโดยกดแก้ไข ที่รายการนีหรือสามารถเอารายการนี้ออกได้โดยกด “ลบ” (Delete) เพื่อลบรายการนี้ออกไปและถ้าต้องการเพิ่มเครื่องใดๆ ให้กดปุ่ม
“เพิ่ม” (Add)เพื่อเพิ่ม IP Address ของเครื่องทีจะอนุญาติ ทั้งนี IP Address ของเครื ่องลูกข่ายที่จะเพิ่มเข้าไปในระบบของลินุกซ์ซิส ต้องเป็น IP Address
ที่ซิสมองเห็นกล่าวคือ ถ้าเครื่องลูกข่ายเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านระบบ NAT (Network Address Translation) IP Address ที่เครื่องลูกข่ายใช้อาจจะไม่ใช่
IP Address จริงทีลินุกซ์ซิสเห็น ดังนันผู้ดูแลระบบอาจจะต้องเชื่อมต่อเครื่องลูกข่ายเข้าไปทีลินุกซ์ซิส (การ Login เข้ามาจากเครื่องลูกข่าย) แล้วใช้คำสั่ง “w”
เพื่อดูว่ามีผู้ใช้คนใดกำลัง Login และกำลังทำอะไร (เชือมต่อเข้ามาที่เครื ่องแม่ข่าย – จากเ ครื่อง IP Address อะไร ) และ หรือคำสั่ง “ ps aux | grep ssh”
เพื่อดูว่า ssh server ได้รับการเชือมต่อมาจากเครื่องลูกข่ายที่มี IP Address อะไร แล้วนำ IP Address ดังกล่าวมาใส่เพิ่มในรายการดังกล่าว
.................. สามารถสรุป IP Address ที่จะนำมาใส่ในรายการได้ ดังนี
...................... ในกรณีที่เครื่องแม่ข่ายลินุกซ์ซิสต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยตรง และผู้ดูแลระบบจะใช้เครื่องลูกข่ายที่ต่อเข้ากับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเข้ามา ผู้ดูแลระบบสามารถใช้บริการเว็บไซต์ใดๆ ในอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถบอก IP Address ที่ใช้บริการ (ที่นิยมบ่อยๆ ก็ จะเป็นเว็บไซต์ ที่ให้ post
ข้อความกระทู้แล้วแจ้งด้วยว่า post จากเครื่องลูกข่ายที่มี IP Address อะไร) เพื่อตรวจสอบ IP Address ได้
...................... อย่างไรก็ดี ถ้าเป็นการเชื่อมต่อ ADSL Router นั้นจากประสพการ์ณของผู้เขียนทราบได้ว่า มีการเปลี่ยน IP Address จริงทุกครั้งที่มีการเชือม
ต่อใหม่ดังนั้นถ้า admin เคย Login เข้า WebAdmin Tool ได้แล้วกลั บ Login ไม่ได้ทั้งที่ใช้เครื่องลูกข่ายเดิมให้ทำการตรวจสอบ IP Address ใหม่อีกครั้ง
และ (ที่สำคัญ) ลบ IP Address เก่าออกจากรายการทันที
...................... ถ้าเครืองแม่ข่ายลินุกซ์ซิสต่อผ่าน Router (ไม่ได้ต่อตรงกับเครือข่ายอินเทอร ์เน็ต) ซึ่งทำให้ลินุกซ์ซิสไม่ได้ใช้ IP Address ของอินเทอร
์เน็ตจริง (ใช้ Local IP Address) การที่ admin จะเข้ามา Login ที WebAdmin นั้น จะต้องเข้าผ่าน IP ภายในหรือเข้าผ่าน IP ของ Router ดังนัน
ให้ตรวจสอบ IP ให้ถูกต้อง
......................  ดังนั้นวิธีการตรวจสอบ IP Address ที่ถูกต้องที่สุด คือการ Login เข้าไปที่เครื่องแม่ข่ายโดยตรงจากเครื่องลูกข่ายผ่านระบบ ssh โดยจะต้อง
เป็นผู้ใช้ที่ admin อนุญาติ ให้ Login เช่น ผู้ใช้ที่อยู่ในกล ุ่ม webmaster และ ผู้ใช้ที admin ไปแก้ไขผู้ใช้ให้สามารถ Login ได้ (รวมถึง admin เอง และ
ไม่ใช่ root เพราะลินุกซ์ซิสห้าม root Login ผ่านเครื่องลูกข่าย) เมื่อ Login แล้วให้พิมพ์คำสั่ง “ w” หรือ “who” เพื่อตรวจสอบว่าใครกำลัง Login และ Login
มาจาก IP Address อะไร
11.2 PHP MySQL Admin
...........เป็นเมนูสำหรับเรียกโปรแกรมจัดการโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL สำหรับลีนุกซ์ซิส โปรแกรม MySQL เป็นโปรแกรมระบบฐานข้อมูลที่มีความสามารถสูง
แต่ใช้งานง่ายมีระบบ หรือโปรแกรมที่ใช้ฐานข้อมูลนี้มากมาย การจัดการร ะบบนีถ้าไม่มีโปรแกรมช่วยจะต้องใช้คำสั่งผ่านโปรแกรมรับคำสั่งซึ่งยุ่งยากพอสมควร
โปรแกรม PHPMyAdmin นี้เป็นโปรแกรมช่วยให้ admin สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลได้โดยง่ายผ่านระบบเว็บ
...........ภาพประกอบ 134 แสดงหน้าจอของโปรแกรมซึ่งแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของโปรแกรม phpMyAdmin และโปรแกรมฐานข้อมู ล MySQL ไว้ในหน้าหลัก
นี้ี และอนญาติให้ปรับแต่งโปรแกรมได้

ภาพประกอบ 134: หน้าจอของโปรแกรม phpMyAdmin
...........ในการใช้งานผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่โดยกรอกชื่อฐานข้อมูลลงในช่อง “Create new database” แล้วกดปุ่ม “Create” หรือสามารถจัดการฐาน
ข้อมูลที่มีอยู่แล้วได้ โดยเลือกฐานข้อมูลในช่อง “Database” ซึ่งโปรแกรมจะเรียกหน้าจัดการฐานข้อมูลขึ้นมาให้จัดการฐานข้อมูลที่เลือก
...........เนื่องจากการใช้งานโปรกรมนี้ ผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้เรื่องฐานข้อมูลอย่างดี ซึ่งจะไม่กล่าวถึงในคู่มือเล่มนี (ทั้งเรื่องฐานข้อมูล และเรื่องการใช้งาน
โปรแกรมนี้) ผู้ดูแลระบบสามารถหารายละเอียดเกี่ยวกับข่าวสาร-เทคนิคต่างๆ รายละเอียดของโปรแกรม ตลอดจนการ แนะนำการใช้งานในรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ี่ Website ของโปรแกรมที่ http://www.phpmyadmin.net/ หรือแหล่งข้อมูลทั่วๆ ไป
11.3 PHP PostgreSQL Admin
...........เป็นเมนูสำหรับเรียกโปรแกรมจัดการ โปรแกรมฐานข้อมูล PosgreSQL สำหรับลีนุกซ์ซิส โปรแกรม PosgreSQL เป็นโปรแกรมระบบฐานข้อมูลที่มีความ
สามารถสูง มีระบบรองรับ และ ระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาให้อย่างครบเครื่อง ทำให้เหมาะกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และมีความสำคัญมากกว่ า MySQL
แต่ก็ใช้งานยุ่งยากกว่ า MySQL เช่นกัน จึงทำให้ไม่เป็นทีนิยมแพร่หลายในผู้ใช้ทั่วไปเท่าใดนัก โปรแกรม phpPgAdmin นีเป็นโปรแกร มช่วยให้ admin
สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลได้โดยง่าย ผ่านระบบเว็บโดยไม่ต้องเรียนรู้บรรทัดคำสั่งเพื่อจัดการกับฐานข้อมูล วิธีการใช้งานโปรแกรม PostgreSQL และ
phpPgAdmin นั้น admin จะต้องเปิดบริการ PostgreSQL ก่อน (ดูรายละเอียดในหัวข้อการควบคุมบริการ และหัวข้อการกำหนดค่าบริการ) และเมือกดเลือกเมนูน
ี้ใน WebAdmin Tool แล้ว จะได้หน้าจอโปรแกรมดังภาพประกอบ 135

ภาพประกอบ 135: หน้าจอหลักของโปรแกรม phpPgAdmin
...........กดเลือก “Server” จากรายการด้านซ้าย หรือ Tab ด้านขวา เพือเลือก PostgreSQL Server ที่จะจัดการ แล้วเลือกที่เครื่องแม่ข่ายลินุกซ์ซิส
โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดออกมา ดังภาพประกอบ 136

ภาพประกอบ 136: หน้าจอโปรแกรม เมือเลือกที่จะจัดการกับ PostgreSQL Server ที่อยู่ในเครื่องลินุกซ์ซิส
...........เนื่องจากการใช้งานโปรแกรมนี้ ผู้ใช้งานจะต้ องมีความรู้เรื่องฐานข้อมูลอย่างดี ซึ่งจะไม่กล่าวถึงในคู่มือเล่มนี (ทั้งเรื่องฐานข้อมูล และเรื่องการใช้งาน
โปรแกรมนี้ ) ผู้ดูแลระบบสามารถหารายละเอียดเกี่ยวกับข่าวสาร-เทคนิคต่างๆ รายละเอียดของโปรแกรมตลอดจนการแนะนำการใช้งานในรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ Website ของโปรแกรมที่ http://www.phpmyadmin.net/ หรือแหล่งข้อมูลทั่วๆ ไป
11.4 เครื่องมือทดสอบเครือข่าย (Network Testing Tool
...........เป็นเมนูสำหรับเรียกโปรแกรมทดสอบเครือข่าย (ping) ผ่าน Web ซึ่งมีลักษณะ ดังภาพประกอบ 137

ภาพประกอบ 137: หน้าจอแสดงการใช้เครื่องมือทดสอบเครือข่าย (Ping)
..........โปรแกรมได้เตรียมเว็บไซต์ที่ไว้ให้ทดสอบแล้วจำนวนหนึ่ง admin สามารถกดเลือกจากช่อง Select from the list โดยกดที่ปุ่มลูกศรลงเพื่อเลือกเว็บไซต์
ทีจะ ping ไป หรือถ้าต้องการ ping ไปที่เว็บไซต์ อื่นให้กดเลือก “Or enter your text here” แล้วพิมพ์เว็บไซต์ที่ต้องการลงในช่องว่างด้านหลัง
.......... เมือเลือกได้แล้วให้กดปุ่ม “Ping” เพื่อให้โปรแกรมส่งคำสั่ง ping ออกไปแล้วสามารถดูผลได้ดังภาพประกอบ 137
 
 
Next
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com