กลับหน้าหลัก
บทที่ 12 การใช้เว็บเมล (Webmail)
การใช้เว็บเมล (Webmail)
........เมือเลือกเมนูเว็บเมล (Webmail) ลินุกซ์ซิสจะเรียกโปรแกรม Squirrel Mail ซึ่งมีหน้าตาดังภาพประกอบ 139

ภาพประกอบ 139: หน้าหลักของโปรแกรม Squirrel Mail
........หน้าหลักของโปรแกรม จะแบ่งการทำงานหลักๆ อยู่ 3 ส่วนได้แก่ด้านซ้ายมือจะเป็นเมนูหลัก ได้แก่ Inbox, Drafts, Sent, Trash ด้านบนของหน้าจอหลัก
จะเป็นเมนูเกี่ยวกับการจัดการเมล ได้แก่ส่งจดหมาย (Compose), สมุดรายชื่อ (Addresses), กล่องจดหมาย(Folders), ปรับแต่ง (Options), ค้นหา
(Search),และช่วยเหลือ (Help) และสุดท้ายของหน้าจอหลัก คือ ส่วนของเมลที่ท่านได้รับจะประกอบด้วย ส่วนหลักๆ ได้แก่เมลจากใคร ส่งมาวันไหนหัวเรื่อง
อะไร เป็นต้น
........ Inbox – คือหน้าที่แสดงเมลทีท่านได้รับ
........ Drafts – คือเมลที่ท่านเขียนไว้แต่ยังไม่ได้ทำการส่ง
........ Sent – คือเมลที่ท่านได้ทำการส่งไป ระบบจะทำการ copy ไว้ใน folder นี้ด้วย
........ Trash – เมื่อท่านทำการลบเมลเมลจะถูกนำมาพักไว้ที่นี่ก่อนที่จะลบจริงๆ ภายในระยะเวลาที่ระบุ
........ Virus – เป็นที่เก็บเมลที่ติดไวรัสซึ่งโปรแกรม ตรวจพบ แล้วแยกออกมา
........  Spam – เป็นที่เก็บเมลที่เป็น Spam ซึ่งโปรแกรม ตรวจพบ แล้วแยกออกมา
........ ออกจากระบบ (ด้านบนซ้าย) กดเพื่อ Logout ออกจากระบบเว็บเมล์
........ LinuxSIS Wizard (ด้านบนซ้าย ) กดเพื่อกลับไป WebAdmin Tool ของลีนุกซ์ซิส
12.1 เมนูส่งจดหมาย
........เลือกกด “ส่งจดหมาย” (Compose) ในหน้าหลักจะเป็นการเรียกหน้าเขียนจดหมายใหม่ ดังภาพประกอบ 140


ภาพประกอบ 140: หน้าจอการเขียนจดหมายใหม่

........ รายละเอียดของส่วนต่างๆ ของโปรแกรมในหน้าหลักนี ได้อธิบายไว้ในตาราง 3
ชนิด
ชื่อ
รายละเอียด
ช่อง
ส่งถึง (To)
กรอก e-mail ผู้รับ
ช่อง
Cc
กรอก e-mail ผู้รับแนบ
ช่อง
Bcc
กรอก e-mail ผู้รับแนบซ่อนสำเนาซึ่งผู้รับจะไม่ทราบว่าเมลนี้ส่งถึงใครบ้าง
ช่อง
หัวข้อ” (Subject)
หัวเรื่องของจดหมาย
ตัวเลือก
ระดับความสำคัญ
(Priority)
เป็นการแจ้งความสำคัญของเมลที่จะส่งออกไปให้ผู้รับทราบว่าจดหมายสำคัญมากหรือไม่ (มี High ปานกลาง และต่ำ)
ช่องเลือก
On Read
กดเลือกเพื่อให้ระบบส่งเมล์แจ้งกลับเมื่อผู้รับได้อ่านเมล์ที่เราส่งไปแล้ว
ช่องเลือก
On Delivery
เพื่อให้ระบบส่งเมล์ แจ้งกลับเมือเมล์ที่เราส่งได้ถึงกล่องจดหมายของผู้รับแล้ว (แต่ผู้รับอาจจะยังไม่ได้เปิดอ่าน)
ปุ่มกด
ลายเซ็นต์
กดเพือเพิ่มลายเซ็นต์หรือส่วนต่อท้ายจดหมายที่เราปรับแต่งไว้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
หัวข้อปรับแต่ง ข้อมูลส่วนบุคคล )
ปุ่มกด
สมุดรายชื่อ
เป็นปุ่มกดเพื่อเปิดดูสมุดรายชื่อ เพื่อนำรายชื่อที่เก็บไว้มาใส่ ในช่อส่งจดหมาย (ดูรายละ เอียดเพิ่มในหัวข้อการค้นหารายชื่อ จากสมุดรายชื่อ)
ปุ่มกด
Save Draft
ใช้กดเมื่อเขียนจดหมายยังไม่เสร็จ จึงยังไม่สามารถส่งได้การกดปุ่มนี้เพื่อเป็นการเก็บ
จดหมายที่ยังเขียนไม่เสร็จไว้ในกล่อง “Drafts” ซึ่งเราสามารถนำมาเขียนต่อภายหลังได้
ปุ่มกด
ส่ง
กดเพื่อส่งจดหมาย
ปุ่มกด
ตรวจสอบตัว สะกด
กดเพื่อตรวจสอบตัวสะกดว่าสะกดถูกหรือไม่
ช่อง
แนบ (ด้านล่าง)
เป็นช่องแสดงชื่อไฟล์ ที่จะแนบไปพร้อมกับจดหมาย
ปุ่มกด
Browse
กดเพื่อเปิดหน้าต่างที่ใช้ในการเลือกไฟล์ที่จะแนบ (ดูรายละเอียดเพิ่มในหัวข้อการแนบไฟล์ไปกับจดหมาย)
ปุ่มกด
เพิ่ม
กดเมื่อเลือกไฟล์ทีจะแนบได้แล้วเพื่อเพิ่มไฟล์ดังกล่าว เข้าไปในจดหมาย (ดูรายละเอียดเพิ่ม
ในหัวข้อการแนบไฟล์ไปกับจดหมาย
ตาราง 3: รายละเอียดของหน้าหลักโปรแกรมเว็บเมล
...........เมื่อเขียนจดหมายเสร็จแล้วให้กดปุ่ม “ ส่ง” (มีทั้งด้านบน และด้านล่าง ) เพือส่งจดหมายออกไป หรือถ้ายังเขียนไม่เสร็จอยากจะเ ก็บไว้ก่อนก็ให้กดปุ่ม
“ Save Draft” ที่ด้านบน เพือเก็บไว้แก้ไข แล้วค่อยส่งอีกครั้ง
........... การค้นหารายชื่อ จากสมุดรายชื่อ
.................เมื่อกดปุ่ม “สมุดรายชื่อ” แล้วจะได้หน้าต่างใหม่เปิดขึ้นมา ดังภาพปร ะกอบ 141

ภาพประกอบ 141: หน้าจอสมุดรายชือ เมื่อเรียกจากเมนูส่งจดหมาย
.................ท่านสามารถค้นหารายชื่อผู้รับจดหมายได้โดยกรอกข้อความค้นหาลงในช่องค้นหา เลือกสมุดรายชื่อที่จะคนหาซึ่งนอกจากจะมีสมุดรายชื่อของ
LinuxSIS แล้วก็สามารถเพิ่มสมุดรายชื่อเองได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มในหัวข้อเมนูสมุดรายชื่อ)
............. แสดงการค้นหาโดยใช้คำค้นหาว่า Eng ซึ่งจะได้ชื่อผู้ใช้ที่มีคำว่า Eng อยู่ในรายชื่อ

ภาพประกอบ 142: แสดงการค้นหาชื่อผู้ใช้ ที่มี Eng อยู่ในรายชือ
.................เมือค้นหารายชื่อจนพบแล้วท่านสามารถกดเลือก “ส่งถึง” หรือ “สำเนาถึง” หรือ “Bcc” ในแต่ละรายชือที่ต้องการได้ กดปุ่ม “แสดงทั้งหมด”
เพื่อแสดงรายชื่อทั้งหมดในสมุดรายชื่อ
............. การแนบไฟล์ไปกับจดหมาย เมือต้องการแนบไฟล์ไปกับจดหมาย ให้กดปุ่ม “Browse” (หรือปุ่ม “Choose File” ใน MacOSX) โปรแกรมจะเปิด
หน้าต่างขึ้นมาให้เลือกไฟล์ที่ต้องการจะแนบ ดังภาพประกอบ 143

ภาพประกอบ 143: แสดงหน้าต่างเลือกไฟล์แนบของ Safari บน MacOSX
.................เลือกไฟล์ที่จะแนบแล้วกดปุ่ม “ Open” หรือ “ Choose” ใน MacOSX เพื่อตกลงเลือกไฟล์ที่จะแนบโปรแกรมจะกลับมาที่่หน้าส่งจดหมายเดิมแต่
มีรายการไฟล์เพิ่มในช่องแนบไฟล์ ดังภาพประกอบ 144

ภาพประกอบ 144: แสดงหน้าเมื่อเลือกไฟล์ที่จะแนบแล้ว ของ Firefox บน TLE 8
.................กดปุ่ม “เพิ่ม” เพือเพิ่มไฟล์ในรายการ ช่อง “แนบไ ฟล์” ให้เข้าไปอยู่เป็นไฟล์แนบ หน้าต่างจะมีบรรทัดเพิ่มขึ้นมา โดยเพิ่มหนึ่งบรรทัด ต่อหนึ่งไฟล์แนบ
ดังภาพประกอบ 145 และ 146

ภาพประกอบ 145: แสดงรายการไฟล์แนบของ Firefox บน TLE8

ภาพประกอบ 146: แสดงรายการไฟล์แนบของ Safari บน OSX
.................ถ้าต้องการลบไฟล์แนบให้กดเลือกไฟล์ ที่ช่องสี่เหลี่ยมข้างหน้าชือไฟล์ โดยเ ลือกทีละหลายๆ ไฟล์ได้ แล้วกดปุ่ม “ลบไฟล์แนบที่เลือกไว้”
........... เมนูสมุดรายชื่อ
.................เป็นเมนูสำหรับจัดการสมุดรายชื่อของโปรแกรม ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายชื่อและ e- mail address เข้าไปสู่สมุดรายชื่อได้ เมือกดเลือกสมุดรายชื่อ
จะได้หน้าจอดังภาพประกอบ 147

 
 
 
 
Next
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com