กลับหน้าหลัก
บทที่ 12 การใช้เว็บเมล (Webmail)
........... เมนูสมุดรายชื่อ
.................เป็นเมนูสำหรับจัดการสมุดรายชื่อของโปรแกรม ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายชื่อและ e- mail address เข้าไปสู่สมุดรายชื่อได้ เมือกดเลือกสมุดรายชื่อ
จะได้หน้าจอดังภาพประกอบ 147

ภาพประกอบ 147: หน้าจอจัดการสมุดรายชื่อ
.................การเพิ่มรายชือ ผู้ใช้เพียงกรอกข้อมูลตามช่องทีโปรแกรมให้ไว้ เมือกรอกเสร็จแล้วก็กดปุ่มเพิ่มรายชื่อด้านล่าง รายชื่อที่เพิ่มไว้แล้ว จะถูกเก็บไว้ใน
เครืองแม่ข่ายถึงแม้เราจะไป Login ที่เครื่องอื่นก็สามารถเรียกดูได้ ดังภาพประกอบ 147 ซึ่งเป็นการเพิ่มรายชื่อจากเครื่องลูกข่ายที่ใช้ LinuxTLE8 แล้วไป
เปิดเพื่อใช้งานในเครื่องลูกข่ายที่เป็ น MacOSX (MacBook) ภาพประกอบ 148
ภาพประกอบ 148: หน้ารายชื่อ เมื่อใช้ Safari บน MacOSX
.................และเมือค้นหาขณะที่กำลังเขียนจดหมาย (รายละเอียดในหัวข้อการค้นหารายชื่อ จากสมุดรายชือ ) โดยใช้เครื่องลูกข่ายที่เป็น IE7 บน WindowsXP
ก็จะเห็นรายชื่อยังคงอยู่ในรายการ ดังภาพประกอบ 149

ภาพประกอบ 149: หน้าจอค้าหารายชือ เมื่อเปิดด้วย IE7 บน WindowsXP
........... เมนูกล่องจดหมาย
.................เป็นเมนู ที่ใช้สำหรับจัดการกลองจดหมาย เมื่อเลือกกดเมนูนี้ จะได้หน้าต่าง ดังภาพประกอบ 150

ภาพประกอบ 150: เมนูกล่องจดหมาย
.................โปรแกรมเว็บเมล์จะมีกลองจดหมายมาให้แล้ว (เป็นของระบบ ) คือ INBOX,Draft, Sent และ Trash ผู้ใช้สามารถใช้เมนูนี้เพื่อจัดการกล่อง
จดหมายส่วนบุคคลได้ เช่น สร้างกล่องจดหมายใหม่แล้วให้เป็นกล่องจดหมายย่อยในกล่อง INBOX ด้วยการกรอก ชื่อกล่องจดหมายใหม่ในช่องว่างด้านบน
แล้วเลือกช่องกล่องจดหมายที่จะให้กล่องใหม่เป็นกล่องย่อย ดังภาพประกอบ 151

ภาพประกอบ 151: แสดงตัวเลือกในการสร้างกล่องจดหมาย
.................กล่องจดหมายที่สร้างเอง (ไม่ใช่ของระบบจะสามารถเปลี่ยนชื่อลบทิ้ง หรือจัดการ อย่างอื่นได้
........... เมนูปรับแต่ง
.................เมนูนี้เป็นเมนูสำหรับปรับแต่งค่าต่างๆ ของโปรแกรม เมื่อเลือกกดเมนูนี้จะมีรายการให้ปรับแต่งหลายแบบ ดังภาพประกอบ 152

ภาพประกอบ 152: หน้าจอหลักของเมนูปรับแต่ง
.................จะขอแนะนำเพียง 2-3 เรื่องที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
........... ปรับแต่งข้อมูลส่วนบุคคล
.................เป็นแมนูปรับแต่งข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้เมื่อกดเลือกเมนูย่อยนี้จะได้หน้าต่างใหม่ดัง ภาพประกอบ 153

ภาพประกอบ 153: หน้าจอปรับแต่งข้อมูลส่วนบุคคล
.................ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูล หรือเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อเต็มเมลตอบกลับที่รวมถึงลายเซ็นต์ (ทีอ้างถึงในหัวข้อเมนูส่งจดหมาย)
เมื่อเปลี่ยแปลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “ตกลง ” ที่ด้านล่าง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนันถูกเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่าย
 
Back
 
Next
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com