กลับหน้าหลัก
บทที่ 13 การติดตังโปรแกรม LearnSquare
........ลินุกซ์ซิส 5.5 มาพร้อมกับโปรแกรมสำหรับทำระบ บ E-Learning คือโ ปรแ กรม LearnSquare ซึ่งเป็นโปรแกรมขนาดเล็ก และใช้งานได้ง่าย โดย
โปรแกรมดังกล่าวทีมผู้พัฒนา ได้นำมาดัดแปลงให้ใช้งานได้ดีกับผู้ใช้ในระบบลินุกซ์ซิส กล่าวคือ ผู้ใช้ทุกคนที่มีบัญชีผู้ใช้กับลินุกซ์ซิสจะสามารถ Login
ใช้งานโปรแรกม LearnSquare ได้ทันทีนอกจากนี้ทีมผู้พัฒนา ยังได้จัดทำโปรแกร ม LearnSquare ไว้เป็น Package ติดตั้งเพื่อรวมไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของลินุกซ์ซิส ซึ่งจะทำให ้Upgrade ต่อไปได้โดยง่าย
........แต่อย่างไรตามทีมผู้พัฒนาไม่สามารถปรับแก้โปรแกรม LearnSquare ได้มากนัก เพื่อความสะดวกในการ Upgrade โปรแกรมต่อไปในอนาคต ดังนั้น
ก่อนที่จะเริ่มใช้งานครั้งแรก ผู้ดูแลระบบจะต้องติดตั้งระบบของโปรแกรม LearnSquare ทีอยูในลินุกซ์ซิสให้เรี ยบร้อยก่อนจึงจะใช้งานได้
........ในการเรียกใช้งานโปรแกรม LearnSquare ให้เรียกโดยระบุ URL ใน Web Browser ดังนี้ “ http://linuxsis.intranet/learnsqure” ซึ่งถ้าเรียก
ครั้งแรกโปรแกรม LearnSquare จะยังหาฐานข้อมูลไม่พบ และจะเรียกตัวติดตั้งขึ้นมาทำงาน ดังภาพประกอบที่ 161

ภาพประกอบ 161: หน้าจอติดตั้งจอแรกของโปรแกรม
........หน้าจอนี้เป็นหน้าจอให้เลือกภาษาที่จะใช้ในตัวอย่างนี้ จะเลือกเป็นภาษาไทย (คือไม่ปรับแต่งอะไร) เมื่อเลือกแล้วให้กดปุ่ม “Set Language” เพื่อไป
หน้าจอถัดไป เมื่อกด ปุ่ม “Set Language” แล้วจะได้หน้าจอแจ้งลิขสิทธิ ดังภาพประกอ บ 162 ให้กดปุ ่ม “ยอมรับ” เพื่อเป็นการรับทราบเรื่องลิขสิทธิของ
โปรแกรม และเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

ภาพประกอบ 162: หน้าจอติดตั้งที่สอง แจ้งสิขสิทธิของโปรแกรม
........เมือกดปุ่ม “ยอมรับ” โปรแกรมจะแสดงหน้าจอติดตั้งที่สาม ซึ่งเป็นหน้าจอตรวจสอบ Configuration files ของโปรแกรมดังภาพประกอบ 163
ให้กดปุ่ม “ Continue” เพื่อ

ภาพประกอบ 163: หน้าจอติดตั้งที่สามเพื่อตรวจสอบ Configuration files ของโปรแกรม
........ไปหน้าจอถัดไปเมื่อกดปุ ่ม “ Continue” แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าจอติดตั้งที่สี ดังภาพประกอ บ 164 ซึ่งเป็นหน้าจอให้ใส่รหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านของ
admin ลงในช่อง “รหัส ผ่าน” (Database Password) แล้วกดปุ่ม “Submit”

ภาพประกอบ 164: หน้าจอติดตั้งที่สี่ หน้าจอให้ ใส่รหัสผ่าน
........เมือกดปุ่ม “ Submit” แล้วโปรแกรมจะแสดง หน้าจอติดตั้งที่ห้า ดังภาพปร ะกอบ 165 ซึ่งเป็นหน้าจอยืนยันให้กดปุ่ม “New Install” เพื่อให้
โปรแกรมติดตั้งใหม่ทั้งหมด

ภาพประกอบ 165: หน้าจอติดตั้งที่ห้า หน้าจอยืนยั น
........เมื่อกดปุ่ม “ New Install” แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าจอติดตั้งที่หก ดังภาพประกอบ 166 ซึ่งเป็นหน้าจอที่ถามเพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันว่าจะสร้างฐานข้อมูล
ใหม่หรือไม่ถ้ายังไม่เคยสร้างฐานข้อมูลต้องกดเลือก “สร้างฐานข้อมูล” แต่ถ้าเคย ติดตั้งแล้วต้องไม่เลือก เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม “Start Installation”

ภาพประกอบ 166: หน้าจอติดตั้งทีหก หน้าจอถามเพื่อสร้างฐานข้อมูล
........เมือกดปุ่ม “ Start Installation” แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าจอติดตั้งที่เจ็ด ดังภาพประกอบ 167 ซึ่งเป็นหน้าจอรายงานผลการสร้างฐานข้อมูล ให้กดปุ่ม
“Continue” เพือไปหน้าจอถัดไป
 
 
Next
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com