กลับหน้าหลัก
บทที่ 13 การติดตังโปรแกรม LearnSquare

ภาพประกอบ 167: หน้าจอติดตั้งทีเจ็ด หน้าจอรายงานผลการสร้างฐานข้อมูล
........เมือกดปุ่ม “Continue” แล้วโปรแกรมจะแสดงน้าจอติดตั้งที่แปด ดังภาพประกอบ 168 ซึ่งเป็นหน้าจอให้กรอกรหัสผ่าน admin ให้กรอกรหัสผ่านของ
admin ลงในช่อง “รหัสผ่าน” และช่อง “ยืนยันรหัสผ่าน” แล้วกดปุ ่ม “ Set Login” เพือให้โปรแกรมจัดเก็บรหัสผ่าน และไปหน้าจอถัดไป

ภาพประกอบ 168: หน้าจอติดตั้งที่แปด หน้าจอให้กรอกรหัสผ่าน admin
........เมือกดปุ่ม “Set Login” แล้วจะได้หน้าจอติดตั้งที่เก้าดังภาพประกอบ 169 หน้าจอ แสดงผลการ Update Database ให้กดปุ่ม “Finish” เพื่อไปหน้าจอที่สิบ

ภาพประกอบ 169: หน้าจอติดตั้งที่เก้า หน้าจอแสดงผลการ Update Database
........กดปุ่ม “Finish” จะได้หน้าจอที่สิบ หน้าจอสุดท้ายของโปรแกรมติดตั้ง ดังภาพประกอบ 170 ซึ่งเป็นหน้าจอแสดงเคดิสของโ ปรแกรม PostNuke
ให้กด “คลิกทีนีเพื่อปหน้าแรกของ LearnSquare

ภาพประกอบ 170: หน้าจอที่สิบ หน้าจอสุดท้ายของโปรแกรมติดตั้ง
........เมือกด “คลิกที่น ี้เพือไปหน้าแรกของ LearnSquare โปรแกรมติดตั้งจะเรียกหน้าจอหลักของโปรแกรม LearnSquare ดังภาพประกอบ 171
เป็นการจบการติดตั้ง หลังจากนี้ผู้ใช้ทุกคนที่มีบัญชีในระบบของลินุกซ์ซิสก็สามารถ Login เข้ามาใช้งานได้ทันที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของโปรแกรมนี้
สามารถหาอ่านได้ในเว็บไซต์ของโปรแกรม คือ www.learnsquare.com หรือที่ www.opentle.org

ภาพประกอบ 171: หน้าจอหลักของโปรแกรม
 
Back
 
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com