กลับหน้าหลัก
บทที่ 14 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และการปรับแต่งขั้นสูง (Advance)

........หัวข้อนี้เป็นหัวข้อแนะนำการใช้งานปรับแต่งในขั้นสูงซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจเบืองต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย และคำสั่งของระบบปฏิบัติการ
Unix-Linux เบืองต้น โดยปรกติผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานลินุกซ์ซิส กับงานจัดการเครือข่าย และจัดการเครื่องแม่ข่ายทั่วไป ได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ในหัวข้อ
นี้อย่างไรก็ตามโปรแกรม WebAdmin Tool ของลินุกซ์ซิสไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานในกรณีที่ซับซ้อนมากนัก ดังนั้นในบางสถานการณ์ผู้ดูแลระบบอาจจะต้อง
ทำความเข้าใจในหัวข้อนี้ด้วย
........ความรู้พื้นฐานของระบบเครือข่าย และการใช้งานคำสั่ง Unix-Linux อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่ง หร ือจัดการ ลินุกซ์ซิสจะไม่อธิบายในเอกสารนี้
กล่าวคือ ในหัวข้อนีจะมีรายละเอียดเท่าที่จำเป็นสำหรับสถานการณ์ ที่กำหนดไว้ในหัวข้อย่อยนั้นๆ ผู้ดูแลระบบสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากเอกสารหนังสือ
หรือ อินเทอร์เน็ตก่อนที่ท่านจะปรับแต่งด้วยการแก้ไข Configuration File ใดๆ ขอให้ท่านสำรองข้อมู ล Configuration File นั้นๆ ก่อนเพื่อป้องกันการ
เสียหายจากการแก้ไขที่ผิดพลาด กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 13.3 คำสั่งสำหรับจัดการ File

14.1 ระบบสำรองข้อมูล (Backup – Restore)
........ผู้พัฒนาได้เตรียมเครืองมือที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการใช้งานเครื่องแม่ข่ายนั้น คือ ระบบสำรอง ข้อมูล ท่านสามารถสำรองข้อมูลที่อยู่ในเครื่องแม่ข่าย
ไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเรียกค็นข้อมูลที่สำรองไว้นำกลับมาใส่ในภายหลังจากการแก็ไขปัญหาไปแล้ว ดังนั้นการสำรองข้อมูลบ่อยๆ จึงจำเป็น
อย่างยิ่งสำหรับเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการแก่ผู้ใช้จำนวนมาก นอกจากสำรองข้อมูลเพื่อกันอุบัติเหตุแล้ว ท่านสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสำรองข้อมูลได้
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

........ นำข้อมูลเก่ามาใช้เมื่อข้อมูลปัจจุบันผิดพลาด (เรียกคืนข้อมูลเก่าทับข้อมูลปัจจุบันเฉพาะส่วนที่ผิดพลาด)
.......  นำข้อมูลเก่ามาใช้เมื่อระบบมีปัญหา (เรียกคืนข้อมูลเก่า หลังจากซ่อมแซมระบบ)
.......  นำข้อมูลเก่ามาใช้เมื่อเปลี่ยนเครื่องแม่ข่าย (นำข้อมูลของลีนุกซ์ซิสจากเครื่องแม่ข่ายตัวเก่ามาใส่เครื่องแม่ข่ายตัวใหม่เพื่อเป็นการเปลี่ยนเครื่องแม่ข่าย)
.......  นำข้อมูลที่สำรองไว้มาเป็นข้อมูลต้นฉบับสำหรับเครื่องแม่ข่ายเครื่องอื่น หรือทำเครื่องแม่ข่ายสำรอง
........หัวข้อย่อยต่อไปจะเป็นวิธีการใช้งานโปรแกรมสำรองข้อมูลของลีนุกซ์ซิส ซึ่งประกอบไปด้วยสองโปรแกรม คือ โปรแกรมสำรองข้อมูล (sis-backup)
และโปรแกรมเรียกคืนข้อมูล (sis-restore)
............. sis-backup
..................โปรแกรมสำรองข้อมูลของลินุกซ์ซิส สามารถเรียกใช้โดยใช้คำสั่ง “sis-backup” ผ่าน Command Line โดยผู้ใช root เท่านั้นโปรแกรม
sis-backup จะให้ผู้ดูแลระบบเลือกที่จะสำรองข้อมูลแล้วเขียนลงบนแผ่น CD หรือ DVD ที่เครื่องแม่ข่าย หรือเขียนไว้เป็นไฟล์ รูปแบบแผ่น CD/DVD ไว้ใน
ฮาร์ดไดว์ของเครื่องแม่ข่าย ดังนั้น เครื่องแม่ข่ายจะต้องมีเครืองเขียน CD (CD Writer) หรือเครื่องเขียน DVD (DVD Writer) หรือไม่ก็ต้องมีพื้นที่ว่างใน
ฮาร์ดไดว์พอสมควรด้วย จึงจะสามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ท่านสามารถเข้าถึ ง Comman Line ของผูใช้ root ได้สองทางคือ Login เป็น root ที่เครื่องแม่ข่ายโดยตรง
หรือ Login จากเครื่องลูกข่ายผ่าน ssh (การ Login เข้ามาจากเครืองลูกข่าย) ในหัวข้อนี้จะแสดง ตัวอย่างด้วยการ Login ที่เครื่องแม่ข่ายเท่านั้นถ้าท่านต้องการ
Login จากเครื่องลูกข่ายกรุณาทำตามคำแนะนำในหัวข้อ 13.2.1 ก่อน แล้วจึงทำตามตัวอย่างนี้ต่อไป
..................การใช้งานโปรแกรม sis-backup
.....................- Login เป็ น root ที่เครื่องแม่ข่าย เมื่อ root ได้ Login แล้วร ะบบจะเป็นหน้ารับคำสั่ง
.....................- พิมพ์ sis-backup เพื่อเรียกโปรแกรมขึ้นมา หน้าแรกของโปรแกรมจะเป็นหน้าที่ถามว่าจะเ ก็บข้อมูลชั่วคราวไว้ทีใดดังภาพปร ะกอบ 172
“ root” จะต้องพิมพ์ไดเร็กทรอรี่ทีจะจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวลงไป เนื่องจากการสำรองข้อมูลบางครั้งอาจจะต้องใช้พืนที่เก็บข้อมูลจำนวนมาก ดังนั้น “root” จะต้อง
พิจารณาดูว่าพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นที่ใด (ในกรณีที่แบ่งไว้หลายพาร์ทิชัน) จะมีพืนที่เหลือกมากพอวิธีตรวจสอบพืนที่เก็บข้อมูลว่าเหลือมากหรือไม่นั้น สามารถดูได้
โดยกดปุ่มลูกศรเลื่อนซ้าย- ขวา เพื่อเลือก ปุ ่ม “ HDD space” แล้วกดป ุ่ม “ SpaceBar” หรือผู้ดูแลระบบ


ภาพประกอบ 172: หน้าจอเลือกไดเร็กทรอรีเก็บข้อมูลของ sis-backup
..................สามารถใช้ WebAdmin Tool แล้วเข้าไป ”ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์” แล้วเลือก ”ข้อมูลระบบ” (ดูรายละเอียดได้ที่เรื่อง System Information อย่างไรก็ด
ี ถ้าแบ่งพื้นที่ตามคำแนะนำในคู่มือนี้ ก็จะมีพื้นที่เก็บข้อมูลสองส่วนคือ “ /var” และ “/home” ซึ่งถ้าพื้นที่ “ /home” มีมากพอก็ขอแนะนำให้ใช้ไดเร็กทรอรี่เก็บ
ข้อมูลตามที่โปรแกรมแนะนำคือ “ /home/share” เพราะถ้าผู้ดูแลระบบเลือกที่จะสำรองข้อมูลลงบนฮาร์ไดว์ในเครื่องแม่ข่ายแล้วก็สามารถไปเปิดการแชร์ไฟล์
เพื่อนำไฟล์ที่ีสำรองข้อมูลดังกล่าวมาเ ก็บไว้ที่เครื่องลูกข่ายได้โดยสะดวก (ดูรายละเอียดการแชร์ไฟล์ให้เครื่องลูกข่ายได้ในหัวข้อเซิร์ฟเวอร์แฟ้มแซมบ้า)
.....................- เมือระบุไดเร็กทรอรี่เก็บข้อมูลได้ แล้ว ให้เลือกปุ่ม “ OK” เพื่ือไปหน้าจอต่อไป ซึ่งจะมีหน้าตาดังภาพประกอบ 173 หน้าจอให้เลือกว่าจะ
สำรองข้อมูลอะไรบ้าง

ภาพประกอบ 173: หน้าจอให้เลือกข้อมูลที่จะทำการสำรอง
.....................- แต่ละบรรทัด คือ ส่วนของข้อมูลที่โปรแกรมจะทำการสำรองข้อมูลไว้ ให้โดยคอลัมน์แรกเป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้สำหรับให้ผู้ใช้ระบุว่าต้อง
การเลือกที่จะสำรองข้อมูลอะไรบ้างคอลัมน์ที่สองแสดงถึงชนิดข้อมูล ซึ่งมี 2 ประเภท คือ เป็น Directory (รายการเกือบทั้งหมด ยกเว้น 2 รายการสุดท้าย)
หรือเป็นข้อมูลอืนๆ (2 รายการสุดท้าย) คอลัมน์ที่สามเป็นคำบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับรายการนั้นๆ และมีขนาดความจุโดยประมาณต่อที่ด้านท้าย
.....................-
ในการใช้งานให้กดปุ่มลูกศรขึ้นและลง เพื่อเลื่อนไปมาระหว่างรายการ กดปุ่ม Space Bar เพื่อเลือกหรือไม่เลือกรายการใดๆ กดปุ่มลูกศร
ซ้าย และ ขวา เพื่อเลื่อนไปมาระหว่างปุ่ม OK และ Cancel และกดปุ่ม Enter เพื่อเป็นการกดปุ่ม OK หรือ Cancel
.....................-
เนื่องจากข้ันตอนในการสำรองข้อมูล จะมีการบีบอัดข้อมูลด้วย ดังนั้นการเลือกรายการที่จะสำรองข้อมูล จะดูขนาดความจุข้อมูลประกอบ
เช่น ถ้าท่านใช้แผ่น CD ในการสำรองข้อมูล ท่านสามารถเลือกรายการสำรองข้อมูล ซึ่งมีข้อมูลรวมกันแล้วประมาณไม่ เกิน 1 GB หรือถ้าท่านใช้แผ่น DVD ในการ
สำรองข้อมูล ท่านสามารถเลือกรายการสำรองข้อมูลซึ่งมีข้อมูลรวมกันแล้วไม่เกิน 5-6 GB หรือถ้าท่านจะสำรองข้อมูลลงในฮาร์ไดว์ ก็จะต้องมีพื้นที่เพียงพอตาม
ที่ท่านเลือกข้อมูลทีจะสำรองนั้นเป็นต้น (โปรแกร มไม่สามารถบอกได้ว่าข้อมูลที่กำลังทำการสำรองนั้นจะมีขนาดเท่าไรหลังการบีบอัด)
.....................-
กดปุ่ม OK เพือเริ่มขบวนการสร้างข้อมูลสำรอง โปรแกรมจะแสดงสถานะการทำงาน โดยแสดงรายการของไฟล์ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนบีบอัด
และสร้างข้อมูลสำรอง ดังภาพประกอบ 174

ภาพประกอบ 174: แสดงสถานการณ์การทำงานเป็น
รายการไฟล์ที่กำลังทำการบีบอัดเพื่อสำรองข้อมูล

.....................- ถ้ามีการสำรองข้อมูล database โปรแกรมจะหยุดรอรับ password ของ database ดังภาพปร ะกอบ 175 ให้ใส่รหัสผ่านผู้
ใช้ “admin” เพือโปรแกรมจะได้ดำเนินการต่อไป (ถ้าใส่รหัสผ่านผิด โปรแกรมจะถามรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง)

ภาพประกอบ 175: หน้าจอ sis-backup ขณะรอให้ผู้ดูแลระบบป้อนรหัสผ่าน
.....................- เมื่อโปรแกรมสร้างไฟล์สำรองข้อมูลเสร็จแล้ว จะแสดงหน้าจอให้เลือกว่าจะเก็บข้อมูลสำรองไว้ที่แหล่งเก็บข้อมูลประเภทใด
ดังภาพปร ะกอบ 176 ซึ่งด้านบนของหน้าจอจะแสดงขนาดของไฟล์ข้อมูล ที่โปรแกรมสร้างและโปรแกรมจะให้เลือกว่าจะเก็บไฟล์ สำรองไว้ใน CD/DVD
หรือฮาร์ไดว์ของเครื่องแม่ข่ายสิ่งที่ผู้ดูแลระบบต้องระวังก็คือขนาดที่ข้อมูลสำรองนั้น จะสามารถบรรจุลงในแผ่น CD/DVD หรือลงบนฮาร์ไดว์ได้หรือไม่

ภาพประกอบ 176: หน้าจอแสดงขนาดไฟล์สำรอง และให้เลือกเหล่งที่จะเก็บไฟล์สำรอง
.....................- กดปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกแหล่งเก็บข้อมูล ปุ่มลูกศรซ้ายและขวา เพื่อเลือก ปุ่ม “OK” หรือ “ Cancel” กดปุ่ม Enter เพือตกลง
โดยถ้าเลือกเป็นฮาร์ไดว์ให้ไปดูข้อต่อไป
.....................-
ถ้าเลือกเก็บข้อมูลไว้ใน CD/DVD โปรแกรมจะตรวจสอบ CD/DVD ของเครื่องแม่ข่าย แล้วจะแสดงรายการออกมาให้เลือกว่าจะเขียนข้อมูล
ผ่านไดว์ไหนดัง ภาพประกอบ 177

ภาพประกอบ 177: แสดงหน้าจอให้เลือก Optical Drive เพื่อเขียนข้อมูลที่สำรองได้
 
 
Next
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........