กลับหน้าหลัก
บทที่ 2 ทำความเข้าใจก่อนการติดตั้ง LinuxSiS 5.5 Bate
2. ก่อนติดตั้งลินุกซ์ซิส 5.0
......สำหรับท่านที่ความต้องการที่จะนำลินุกซซิสไปใช้งานเป็นเครื่องให้บริการในองค์กรหรือหน่วยงานของท่าน ท่านต้องพิจารณาถึงจุดประสงค์ในการนำไปใช
้และข้อมูล ความสามารถพื้นฐานต่างๆ ของลินุกซ์ซิสเบื้องต้นก่อนซึ่งจะช่วยในการนำเอาลินุกซ์ซิสไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
......2.1 ลักษณะการนำลินุกซ์ซิส 5.5 ไปใช้งาน
..............การนำลินุกซ์ซิสไปใช้งานจะมีลักษณะการทำงานคล้ายๆ กั บ ADSL Router กล่าวคือ เมื่อติดตั้งเสร็จ เวลาจะนำไปใช้งานก็เพียงแค่เสียบสายไฟฟ้า
และสายเครือข่าย (LAN) เข้ากับตัวเครือง แล้วกดปุ่มเปิดใช้งานได้ทันที (ไม่จำเป็นต้องต่อจอภาพ แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์ ชี) วิธีการปร ับแต่งค่าใดๆ หรือการ
ใช้งานใ ดๆ ก็สามารถใช้งานได้ที่เครื่องลูกข่าย และ เมือไม่ต้องการใช้งาน ก็สามารถปิดเครื่องได้โดยการกดปุ่มที่ตัวเครื่องอีกครั้งเครื่องก็จะ Shutdown
ไปเอง (สำหรับเครืองคอมพิวเตอร์์รุ่นค่อนข้างใหม่ คือในช่วง 3-5 ป ที่ผ่านมานี้้ี)
..............สิ่งที่แตกต่างจาก Router ทั่วๆ ไปก็คือ การที่เครื่องแม่ข่ายมีประสิทธิภาพสูงกว่า (คือ หน่วยประ มวลผลกลางความเร็วสูงกว่า มีหน่วยความจำมาก
กว่า) และมีอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง (Harddisk และ optical drive) ทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้มาก ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้เป็นพืนที่เก็บข้อมูลร่วมกันใน
ระบบเครือข่าย (share file) ได้สามารถนำมาใช้เป็น เครื่องแม่ข่ายสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ (e-mail server) สามารถนำมาใช้ เป็นเครื องแม่ข่าย
สำหรับWeb Server ได้ รวมถึงสามารถตรวจวิเคราะห์ระบบเครือข่ายได้ (ซึ่งต้องใช้ความความสามารถของหน่วยประมวลผลกลางสูง)
......2.2 ลินุกซ์ซิส 5.5 เหมาะกับงานอะไร
..............จะเห็นได้ว่าจุดประสงค์ของทีมผู้ออกแบบเน้นหนักไปทางการใ ห้บริการต่างๆ ด้านอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ตั้งแต่เรื่องแชร์อินเทอร์เน็ต,พร็อกซี–ไฟร์วอล
ซึ่งมีเครืองมือ วิเคราะห์ และปรับแต่งระบบ ไปจนถึงเรืองเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเมลเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสนับสนุนทั้ง อินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต แต่ก็ยังมีพ่วงเรื่องไฟล์
เซิร์ฟเวอร์อีกด้วย ซึ่งก็เน้นไปทางแชร์ไฟล์กับเครื่องลูกข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows
..............ดังนั้น ถ้าท่านมีสำนักงานขนาดไม่ใหญ่ ต้องการใช้เครื่องแม่ข่ายมาเป็นเครื่องดูแลการเชื่อมต่อของ เครื่องในสำนักงานเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือต้องการ
เครื่องมาทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ จดหมาย (Mail) หรือ เ ว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) แล้วละก็ลินุกซ์ซิสน่าจะเป็นคำตอบทีดีคำตอบหนึ่ง ด้วยเพราะมีขนาดไม่ใหญ่
มาก (Download แค่ CD แผ่นเดียว) กินทรัพยากรไม่สูงมาก (ที่ระบุไว้ในตารางที 1) ปรับแต่งได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องลินุกซ์มากนัก สุดท้ายราคา
ประหยัดเพราะไ ม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ราคาแพงเพียงเพื่อนำมาทำเป็น เซิร์ฟเวอร ์จดหมา ย (Mail Server) หรือเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (Database Server)
ซึ่งนับว่าเป็นส่วนที่น่าสนใจมาก
..............อีกส่วนหนึ่งที่น่าจะได้ประโยชน์ อย่างมาก ก็คือธุรกิจ Internet Cafe ซึ่งสามารถนำไปให้เป็นเครื ่องควบคุมการ เชื่อมต่อของเครื่องในร้าน เข้าส
ู่อินเทอร์เน็ตได้โดยสะดวกทั้งติดตั้ง และ ควบคุมง่าย แถมยังมีเครื ่องมือให้ใช้ วิเคราะห์การเชื่อมต่อต่างๆ และ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์อีกด้วย
......2.3 การสนับสนุนจากเนคเทค
..............สำหรับลินุกซ์ซิส 5.X นี้เนคเทคให้การสนับสนุนการใช้งานเบื้องต้นผ่านเว็ บไซต์ http://www.opentle.org โดยมีบริการดังนี
.............. Download Software : ลีนุกซ์ซิสเปดให้ดาวน์โหลด และ ใช้งานได้ฟรี (http://www.opentle.org/th/downloadcat/view/59)
.............. Download Manual : มีคู่มือเบื้องต้นของลินุกซ์ซิส 5.X (pdf File) เปิดให้ดาวน์โหลดไปอ่านได้
.............. Webboard : ผู้ใช้สามารถหาความรู้เพิ่มเติม หรือสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านระบบ Webboard (http://www.opentle.org/th/forum/32)
.............. Wiki: ผู้ใช้สามารถเข้ามาอ่านบทความต่างๆ ทีน่าสนใจ เช่น บทความเกี่ยวกับการปรับแต่งลินุกซ์ซิส 5.X เพือให้เหมาะสมกับงาน เฉพาะอย่างได้ใน
Wiki นี้ (wiki.opentle.org แล้วเลือกโครงการลินุกซ์ซิส)
.............. Bug Report : มีระบบแจ้ง และ ติดตามข้อผิดพลาดของ Software (Bug Tracker) โดยผู้ใช้สามารถแจ้งปัญหาของโปรแกรมติดตามปัญหา
หรือดูวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ (http://bugs.opentle.org/)
.............. Software Upgrade : ลินุกซ์ ซิส 5.X มีเครองมือที่สามารถติดตามการ Upgradeของ Software ได้ซึ่ง Software Update ต่างๆ จะเก็บไว้ที่
ี่ Server ของผู้พัฒนา
......2.4 การตั้งค่าระบบเครือข่ายของลินุกซ์ซิส 5.X
..............ลินุกซ์ซิส 5.X ถูกออกแบบมาให้ใช้กับเครื่องแม่ข่ายที่มีระบบเครือข่าย (LAN Card) 2 ระบบ โดยระบบแรก (LAN Card ใบแ รก - eth0) ต่อเข้ากับ
เครื่องข่ายภายในหรือเครืองลูกข่ายภายในสำนักงาน และระบบที่สอง (LAN Card ใบที่สอง – eth1) ต่อกับ เครือข่ายภายนอก หรือต่อเข้ากับ Internet เพื่อเป็น
การสะดวกต่อการปรับแต่งบริการด้าน ต่างๆ eth0 จึงถูกตั้งค่ามาให้ เป็ น 192.168.212.1 และ WebAdmin Tool ไม่อนุ ญาติให้ เปลี่ยนค่านีได้ เพื่อการใช้งาน
อย่างหลากหลายจึงมีข้อแนะนำดังนี
.............. เครื่องแม่ข่ายควรจะมีอุปกรณ์เครือข่าย 2 ระบบ (ควรมี LAN Card 2 ใบ)
.............. ต่อ LAN Card ใบแรกเข้ากับเครือข่ายภายใน
.............. ต่อ LAN Card ใบที่สองเข้ากับ Internet
.............. ถ้าไม่ต้องการ Internet Sharing หรือ แล ะเป็น Internet Server กล่าว คือ ต้องการต่ อ LAN Card เพียง แค่ใบเ ดียว (ต่อเ ข้ากั บ Internet)
ให้ต่อที LAN Card ใบที่สอง (eth1)
.............. ถ้าไม่ต้องการ Internet Sharing หรือ และเ ป็น Intranet Server กล่าว คือ ต้องการต่อ LAN Card เพียงแค่ใบเดียว (ต่อเข้ากับภายใน) ให้ต่อท
ี LAN Card ใบที่หนึ่ง (eth0)
.............. ถ้ามีเครื่องแม่ข่ายที่เป็นลินุกซ์ซิสมากกว่า 1 เครื่องในเครือข่ายเดียวกัน ให้ต่อเครื่องที่สอง (ซึ่งอาจจะใ ห้บริการ Mail Server Web Server
Samba Server) โดยใช้ LAN Card ใบที่สอง (eth1) และตั้ง IP Address ตามต้องการ (หรือให้รับจาก ลินุกซ์ซิสเครื่องแรก)
.............. เคริ่องแม่ข่ายมี LAN Card ใบเดียว และต่อกับ Internet จะต้องเปลี่ยน IP Address เป็นค่าอืนให้ดูในส่วนการปรับแต่งขันสูง
......2.5 ข้อจำกัดของคู่มือ
..............คู่มือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นด้วยความคาดหวังว่า ผู้ใช้จะต้องเข้าใจระบบเครือข่ายเบื้องต้น และต้องการ Software จัดการระบบเครือข่ายที่ง่ายต่อการใช้งาน
ง่ายต่อการปรับแต่ง และง่ายต่อการดูแลรักษามาก เพื่อบริหารจัดการระบบเครือข่ายในสำนักงาน ดังนั้นทฤษฎี ระบบเครือข่ายจะไม่ถูกกล่าวถึงในคู่มือเล่มนีกล่าว
คือท่านจะต้องเข้าใจก่อนว่าจะนำลินุกซ์ซิสไปใช้ทำอะไร โดยทีคู่มือเล่มนี้เพียงแต่เป็นคู่มือการใช้งานลินุกซ์ซิส 5.X (คู่มือการใช้ Software) ซึ่งจะแนะนำว่าจะ
ทำอย่างไรเพื่อให้ได้ตามที่ท่านต้องการ แต่จะไม่แนะนำว่า ถ้าต้องการวางระบบเครือข่ายในสำนักงาน จะต้องจัดเตรียมอะไร วางระบบอย่างไรเป็นต้น
..............ท่านสามารถหาความรู้เกี่ยวกับการวางระบบเครือข่ายได้ตามแหล่งข้อมูล หรือ หนังสือทั่วไป อย่างไรก็ตามหนังสือเหล่านั้นอาจจะใช้ Software ตัวอื่น
เป็นตัวอย่างการวางระบบเครือข่าย (ใช้ Software เป็นกับเครื่องแม่ข่าย) ดังนั้น ท่านสามารถเทียบเคียงกับคู่มือเล่มนี้ โดยการดูจากลักษณะการนำไปใช้งาน เช่น ถ้าท่านต้องการใช้ลินุกซ์ซีสเป็นเคริ่องสำหรับดูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานของท่าน ท่านอาจจะอ่านวิธีการจดทะเบียน Mail Server ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ จากหนังสือเล่มอื่น แต่การปรับแต่งเครืองแม่ข่ายท่านสามารถใช้คู่มือเล่มนี้กับลินุกซ์ซิส เพื่อจัดตั้งเครื่อง Mail Server ได้
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com