กลับหน้าหลัก
บทที่ 3 ขั้นตอนการติดตั้งปรับแต่งลินุกซ์ซิส 5.X อย่างง่ายๆ
3. ขั้นตอนการติดตั้งปรับแต่งลินุกซ์ซิส 5.X อย่างง่ายๆ

......สำหรับหัวข้อนี้จะเป็นการแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้ที่จะนำลินุกซ์ซิสไปใช้งานอย่างง่ายๆ โดยจะกล่าวถึงหลักการเบื้องต้น ส่วนรายละเ อียดของแต่ละ
ขั้นตอนนั้น จะแนะนำให้ไปอ่านต่อในส่วนต่างๆ ของคู่มือเล่มนี้อีกที
......3.1 สำรวจความต้องการและออกแบบระบบ
..............ขั้นตอนแรกของการนำระบบแม่ข่ายไปใช้งานนั้นผู้ที่จะนำไปใช้จะต้องสำรวจความต้องการ และออกแบบระบบที่เป็นไปความต้องการนั้นๆ ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้
.............. 3.1.1 สำรวจความต้องการ
..................ก่อนว่าต้องการนำเครืองแม่ข่ายไปใช้งานทำอะไรบ้างถ้าท่านไม่ทราบว่าลินุกซ์ซิสสามารถนำไปใช้งานอะไรได้บ้างกรุณาอ่านหัวข้อ 1 และหัวข้อ 2
อีกครั้งเพื่อจะไ ด้มั่นใจว่างานที่ท่านต้องการให้มีเครื่องแม่ข่ายใช้งานนั้น สามารถใช้กับลินุกซ์ซิสได้ หรื อไม่ อย่างไร
..................ตัวอย่างความต้องการง่ายๆ สำหรับเครือข่ายขนาดเล็ก เช่น ถ้าเราต้องการระบบเครือข่ายที่มีเครื่องแม่ข่ายทำหน้าที่แจกจ่ายค่าเครือข่าย
(IP Address)และ แชร์อินเทอร ์เน็ตต้องการมีเซิร์ฟเวอร์ จดหมาย และ เว็บเซิร์ฟเวอร ์เฉพาะภายใน และ อาจจะมีพื้นที่ให้ผู้ใช้สามารถเก็บงานต่างๆ ได้
แต่เนืองจากเครื อข่ายขนาดเล็กดังนัน จึงไม่ต้องการเครื่องแม่ข่ายหลายเครื่อง หรือเครื่องแม่ข่ายขนาดใหญ่ เป็นต้น
..................อีกตัวอย่างหนึ่งของความต้องการสำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่ เ ช่น มีระบบเครือข่ายที่ทำงานได้ดีอยู่แล้ว ต้องการแค่พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่จะสามารถ
ระบุได้้ว่าผู้ใช้คนใดสามารถเล่นเน็ตได้ หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง มีระบบเครือข่ายอยู่แล้ว แต่ต้องการเครื่องแม่ข่ายมาทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์จดหมายทดแทนเครื่องเดิม
หรือตัวอย่างที่สาม ต้องการเครื่องแม่ข่ายมาทำหน้าที่เป็น DNS ของระบบเครือข่ายที่มีอยู่
..................ทั้งสองกรณีสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือ กรณีแรกมีเครื่องแม่ข่ายเพียงเครื่องเดียว ทำหน้าทีทุกอย่าง ส่วนกรณีที่สองมีเครื่องแม่ข่าย
หลายเครืองแบ่งหน้าที่กันทำงานอย่างไรก็ตาม ลินุกซ์ซิสสามารถทำได้ทั่งสองกรณี กล่าวคือถ้าเครือข่ายในปัจจุบันเรายังมีขนาดเล็กก็สามารถทำได้โดยใช้เครื่อง
แม่่ข่ายเครืองเดียวทำงานทุกอย่างเหมือนกรณีแรก แต่เมือเครือข่ายมีขนาดใหญ่ขึ้นก็อาจจะติดตั้งลินุกซ์ซิสเพิ่มขึ้ เพื่อแยกไปทำหน้าที่เฉพาะอย่างได้เช่นกัน
.............. 3.1.2 ออกแบบระบบตามที่ต้องการ
..................เมื อทราบความต้องการแล้ว เราก็นำความต้องการนั้นมาออกแบบร ะบบอีกที ขั้นตอนการออกแบบนี้ เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะถ้าออกแบบได
้ดีก็ ็จะทำงานได้ง่าย และถูกต้อง ไม่ต้องมาแก้ไขปัญหายุ่งยากภายหลัง
.................. ในการออกแบบนั้นสามารถแบ่งได้ หลายขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบเครือข่ายในเชิง Logical จนถึงด้าน Physical ตลอดจน hardware และ
software ที่ใช้เนื่องจากคู่มือนี้ เป็นคู่มือการใ ช้งานลินุกซ์ซิสซึ่งเป็นเพียงแค่เครื่องมีอในการจัดการร ะบบเครือข่าย ดังนั้นจึงจะไม่ลงรายละเ อียดในส่วนนี้มากนัก
แต่ผู้อ่านสามารถหาอ่านได้ตามแหล่งความรู้ทั่วไปครับ
.................. ในคู่มือนี้ขอยกตัวอย่างการออกแบบคร่าวๆ เช่น เครือข่ายแบบ Logical เช่น ออกแบบว่า ในเครือข่ายมีอุปกรณ์อะไรบ้าง อะไรต่อที่ไหน
มีเครืองแม่ข่ายกี่เครืองแต่ละเครื่องทำหน้าที่อะไรใช้ ระบบปฏิบัติการและ IP อะไร เป็นต้น ส่วนการออกแบบเครือข่ายในเชิง Physical นั้นตัวอย่างเช่นต้องวาง
Router ไว้ที่ไหนเครื ่องแม่ข่ายไว้ที่ไหน เดินสายจากห้องหนึ่ง ไปอีกห้องหนึ่งอย่างไร ยาวเกินไปหรือไม่
..................
ส่วนตัวอย่างการออกข้อกำหนดของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Router และเครืองแม่ข่ายก็ เช่น ถ้าเราออกแบบว่า Router ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ก็อาจ
จะต้องหาดูว่ามียี่ห้อใดรุ่นใด ทำได้บ้าง หรือคุณสมบัติของเครืองแม่ข่าย เช่น ถ้ ากำหนดว่าทำ Database Server ก็จะต้ องมีหน่ วยความจ ำ (RAM) มากๆ
และหน ่วยปร ะมว ลผลกลาง ก็ควร มี Cache มากแต่ถ้าออกแบบเป็น File Sharing Server ก็จะต้องมีอุปกรณ์ เก็บข้อมูล (Hard disk) ความเร็ว
และความจุสูง เป็นต้น

.............. 3.2 ติดตั้ง และปรับแต่งเบื้องต้น
.................. หลังจากที ่ได้ข้อสรุปในขันตอนออกแบบแล้วก็มาถึงขั้นตอนลงมือทำตามที่ได้ออก แบบไว้เนืองจากหนังสือนี้เป็นคู่มือลินุกซ์ซิสดังนั้นจะไม่มีราย
ละเอียดในขั้นตอนปฏิบัติด้านอืนๆ เช่น การวางสาย LAN การติ ดตั้ง และ ปรับแต่งอุปกรณ์ เครือข่ายอื ่นๆ ซึ่งท่าน สามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูทั่วๆ ไป
จะมีแต่เฉพาะในส่วนของลินุกซ์ซิสเท่านัน ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้
......3.2.1 ติดตั้งลินุกซ์ซิส 5.5

.................. ขั้นตอนการติดตั้งลินุกซ์ซิส นั้นมีรายละเอียดที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ในคู่มือเล่มนี้แล้ว ท่านสามารถอ่านได้ในบทที 4 การติดตั้งลินุกซ์ซิส 5.5
การติดตั้งลินุกซ์ซิสอย่างไรก็ตามก็ยังสิ่งทีอยากจะแนะนำเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ คือ
.................. ลินุกซ์ซิส 5.5 ไม่สามารถใช้กับเครื่องรุ่นเก่ามากๆ เช่น Pentium MMX, K6 (II และIII) ได้ ถ้าจะใช้งานเครืองเหล่านันต้องไปใช้ลินุกซ์ซิส 5.0
.................. ถ้าเครื่องของท่านเป็นเครื่องรุ่นไม่ใหม่มากอาจจะติดตั้งลินุกซ์ซิส 5.5 ไม่ได้ให้ไปใช้ลินุกซ์ซิส 5.0
.................. ก่อนติดตั้งให้คิดเรื่องพื้นที่เก็บข้อมูลไว้ให้ดีก่อนกล่าว คือจะแบ่งให้ /var เท่าไร /home เท่าไร

.................. สำหรับ / นั้น ถ้า harddisk มีพื้นที่เหลือมาก แนะนำใ ห้แบ่งไว้ขนาดใหญ่ได้ถึง 10 GB (แนะนำไว้ 5 GB)
.................. สำหรับ swap นั้นถ้า RAM ของเครื่องแม่ข่ายมีขนาดใหญ่มากๆ และพื้นที Harddisk ใหญ่มากๆ ก็สามารถกำหนดให้มีขนาดใหญ่กว่า 2 GB
ได้แต่มักจะไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสูงมากนัก
......3.2.2 ปรับแต่งครั้งแรก

.................. ในการปรับแต่งครั้งแรกของลินุกซ์ซิส 5.X นั้น ประเด็นหลักอยู่ที่การใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลร ะบบทั้งสอง คื อ root และ admin ในคู่มือเล่มนี้มี
แนะนำไว้้สองวิธีครับ คือ ทำงานที่เครื่องแม่ข่าย และทำจากเครื่องลูกข่าย
.................. แต่วิธีที่อยากจะแนะนำจริงๆ นั้น คือ ให้ทำจากเครื่องลูกข่าย เพราะถ้าทำวิธีนี้ จะเป็นการตรวจสอบระบบเครือข่ายเบื้องต้นของลินุกซ์ซิสไปในตัวว่า
LAN ใดเป็น LAN ใบแรก (eth0) ซึ่งเป็นตัวที่ต่อกับเครื่องลูกข่าย และ ตรวจสอบไปในตัวว่าระบบเ ครือข่ายและ DNS ของลินุกซ์ซิสทำงานถูกต้องหรือไม่
อย่างไร
.................. สรุป แนะนำใ ห้ปรับแต่งครั้งแรกโดยใช้เครื่องลูกข่าย ต่อเครือข่ายเข้ามาที่เครื่องแม่ข่าย ไม่ว่าจะเ ป็นการต่อตรงโดยใช้สายไขว้ หรือต่อผ่าน Hub
ส่วนรายละเอียดในการปรับแต่งนั้น อ่านได้ในบทที 5 ปรับแต่งค่าเริ่มต้นครั้งแรก (First Boot)
.................. อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ การกำหนดรหัสผ่านโดยรหัสผ่านของลินุกซ์ซิสนั้นมีข้อกำหนดคือ
.................. ถ้าเป็น root กับ admin จะต้อง 6 ตัวอักษรขึ้นไป User อื่น 4 ตัขึ้นไป

.................. ห้ามใช้อักษรพิเศษ ที่แนะนำคือ A - Z และ a - z และ 1 - 9 นอกนั้นไม่แนะนำ และที่เป็นข้อแนะนำสำหรับการตั้งรหัสผ่านอีกสองข้อคือ
........................1).ควรเป็นรหัสผ่านทีจำง่าย จะได้ไม่ลืม
........................2).ควรเป็นรหัสผ่านที่เดายาก คนอื่นจะได้ไม่รู้
.................. ตัวอย่างของ 2 ข้อหลังคือ ชื่อรหัสผ่านของเครื่อง ถอนเงินอัตโนมัติ (ปัจจุบันสามารถตั้งเองไ ด้) เพราะเป็นรหัสผ่านทีจำง่าย (ตั้งเอง คงตั ้งให้จำได้
ไม่ยาก) แต่ต้องเดา ยาก ไม่เช่นนั้น ใครได้บัตรไปก็คงนำไปถอนเงินหมดแน่ๆ
......3.2.3 ปรับแต่งเครือข่าย
.................. สิ่งแรกที่ต้องทำหลังจากติดตั้ง และปรับแต่งเบื้องต้น (ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ) คือการปรับแต่งค่าเครือข่ายลินุกซ์ซิสถูกออกแบบให้ใช้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มี LAN สองใบขึนไปซึ่งโดยปรกติแล้ว เครืองแม่ข่ายที่มีขายทั่วไปก็จะมี LAN สองใบอยู่แล้ว ดังนัน ลินุกซ์ซิสจึงถูกออกแบบให้ใช้
งานกับเครื่องแม่ข่ายทั่วไป
.................. หลักการของการปรับแต่งค่าเครือข่ายที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้
...................... LAN Card ใบแรก หรือ eth0 ถูกกำหนดให้ต่อกับเครื่องลูกข่าย และถูกกำหนดให้มีค่าเครือข่ายคงที่ (Fix IP Address) ผู้ดูแลระบบที่เป็น
admin ไม่สามารถปรับแต่งได้ กล่าวคือ ไม่สามารถปรับแต่งได้จาก WebAdmin ดังนัน ถ้าจะปรับแต่งจะต้องใช้สิทธิของผู้ดูแลระบบที่เป็น root เข้าไปปรับ
แต่งอย่างไรก็ตามลินุกซ์ซิสถูกออกแบบมาให้สะดวกต่อการใช้งานทั่วไปอยู่แล้ว ดังนั้นมักจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับแต่งค่าเครือข่ายของ eth0 ยกเว้นกรณ
ีที่เครื่องแม่ข่ายมี LAN Card เพียงใบเดียว หรื อเครื่องระบบเครือข่ายที่ี Fix IP ไว้ทั้งหมดก็อาจจะจำเป็นต้องปรับแต่งในส่วนนีอ่านรายละเอียดในส่วนนี้ได้
ในหัวข้อการเปลี่ยนค่าเครือข่ายของ LAN Card
.................. LAN Card ใบที่สองสำหรับการปรับแต่งในส่วนนี้ผู้ดูแลระบบที่เป็น admin สามารถปร ับแต่งได้โดยสะดวกผ่าน WebAdmin ในความ
เป็นจริงนันค่าเครือข่ายมักมี แค่ 2 แบบ คือ แบบที่กำหนดค่าเครือข่าย หรือ Fix IP ซึ่งในร ะบบนี ผู้วางระบบจะกำหนดค่าเครือข่ายต่าง ๆ (เช่ น IP
Address, Net mask, DNS และ Gateway) ของเครื่องแม่ข่ายมาใ ห้อยู่แล้ว และแบบที่สอง คือแบบรั บการแจ กค่าเครื อข่ายจากอุ ปกรณ์ หรือเครื่อง
แม่ข่ายเครื่องอื่น (แบบอัตโนมัติ หรือ DHCP Client) กล่าวคือ จะมีอุปกรณ์ หรือเครื่องแม่ ข่ายตัวใดตัวหนึ่งในเครือข่ายที่ทำหน้าที่นีและลินุกซ์ซิสจะต่อกับ
เครือข่ายได้จะต้องรับค่าที่ระบบแจกมา มีจุดที่สำคัญสำหรับระบบนีคือ ต้องเสียบสาย LAN เข้ากั บ LAN Card ของ ลินุกซ์ซิสก่อนที่่จะกดเลือกในหน้าปร ับ
แต่งเพราะเมื่อกดเลือกว่าเป็นแบบอัตโนมัติ ลินุกซ์ซิสจะพยายามขอรับบริการการแจกค่าเครือข่ายถ้าไม่มีใครแจกลินุกซ์ซิสก็จะปิดการทำงานของ LAN Card
ใบนี้ไปสำหรับรายละเอียดการปรับแต่งค่าเครือข่าย eth1 นี้ สามารถดูได้ในหัวข้อปรับแต่งค่าเครือข่ายต่างๆ
.................. หลังจากปรับแต่ง eth1 แล้ว ผู้ดูแลร ะบบควรจะต้องทดสอบว่า ระบบเครือข่ายของลินุกซ์ซิสทำงานได้ถูกต้องก่อนที่จะทำสิ่งอื่นใด้
วิธีการทดสอบ (จากเครื่องลูกข่าย ) สามารถดูได้ในหัวข้อ เครื่องมือทดสอบเครือข่ายหน้า
.................. หลังการติดตั้งท่านควรจะ Upgrade ระบบก่อนนำไปใ ช้งานทีมผู้พัฒนาลินุกซ์ซิสจะมีตัว upgrade ให้อยู่เรื่อยๆ เพื่อปรับปรุงโปรแกรมให
้ สมบูรณ์ที่สุดวิธีการ Upgrade ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากประกาศใน www.opentle.org ซึ่งจะประกาศเรื่องการ upgrade และการแก้ไขปัญหา
เป็นระยะๆ ส่วนวิธีการ upgrade ระบบนั้นสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหัวข้อการจัดการ Package (โปร แกร ม) โดยใช้คำสั่ง rpm และ apt-get
......3.3 ปรับแต่งให้เหมาะกับงานที่ออกแบบไว
...............ในการปรับแต่งลินุกซ์ซิสให้เหมาะกับงานนั้น เป็นหัวข้อหลั กของคู่มือเล่มนี้ซึ่งจะกล่าวไว้ ตั้งแต่ บทที 6 เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ดีมีข้อแนะนำเบื้องต้น
สำหรับการปรับแต่ง ดังต่อไปนี้
.................. ให้ปรับแต่งเฉพาะเท่าทีจำเป็น และเปิดให้บริการเฉพาะทีจะใช้ กล่าวคือ ถ้าท่าต้องการปรับแต่งค่าใดๆ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้โดยใช้
WebAdmin และทำงานได้อย่างทีต้องการแล้ว ก็ไม่จำเป็นที่ีจะต้องไปปรับแต่งอืนใดอีก (ยกเว้นทำเ พื่อแก้ bug หรือ patch ตามที่แนะนำไว้ใน
www.opentle.org) และไม่ควรเปิดบริการอื่นใดที่ไม่ใช้เพราะอาจจะเป็นจุดอ่อนให้ผู้ประสงค์ร้ายเข้ามาทำลายระบบได้โดยง่าย
.................. ในการปรับแต่งค่าบริการหลายครั้งจะต้ องมีผู้ใช้ในระบบเสียก่อนเพื่อความสะดวกในการปรับแต่ง เช่น ปร บแต่งเรื่อง File Server เป็นต้น
แต่ อย่างไรก็ดี ถ้าท่านต้องการใช้งานลินุกซ์ซิสเป็น Mail Server ขอแนะนำให้ท่านปรับแต่งเรื่อง Mail Server ก่อนที่จะเพิ่มผู้ใช้เข้าไปในระบบ เพราะ
เมือเพิ่มผู้ใช้ในระบบ ระบบ จะใ ส่ e-mail address ของผูใช้นั้นๆ ให้ โดยอ้างจากการปรับแต่งค่า Mail Server ของลินุกซ์ซิสนั่นเอง
.................. ถ้าต้องการปร ับแต่งค่าอื่นใดที Configuration file โดยตรงให้ท่าน backup file นั้นๆ ก่อนด้วยการ cp มาเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งในระบบของ
Linux ทั่วๆ ไปเมื่อปรับแต่งค่าใดๆ แล้วส่วนใหญ่ จะมีผลก็ต่อเมื่อเริ่มบริการใหม่ (/etc/init.d/service-name restart) ยกเว้น httpd (apache หรือ
webserver) ไม่ควร restart เพราะอาจจะทำให้ระบบเพี้ยนได้ให้ใช้ reload แทนแ ละ squid (proxy server) ไม่ควร restart เพราะจะช้ามาก
แนะนำให้ reload แทนเช่นกัน ยกเว้นต้องการล้างข้อมูลใน proxy ออก ให้ใช้ restart
.................. ถ้าต้องการปรับแต่งบริการใดที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย โดยสั่งจากเครืองลูกข่าย และต้องเริ่มบริการใหม่ (restart service) ให้ทำโดยปิด
บริการที่เกี่ยวข้องก่อน (ยกเว้น บริการเครือข่าย หรือ network) แล้วจึงแก้ ไข configuration files ที่เกี่ยวข้องทั้งหม แล้วค่อย restart network
.................. อย่างไรก็ตามก่อนที่ท่านจะแก้ไข configuration file โดยตรง กรุณาศึกษาให้ละเอียดก่อนว่าจำเป็นต้องทำหร ือไม่ และกรุณาอ่านข้อมูลที่อาจ
จะเป็นประโยชน์ ที www.opentle.org ก่อนเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากการแก้ไขค่าผิดพลาด แล้วทำให้ระบบทำงานล้มเหลว
..................ในหัวข้อถัดไปของเอกสารจะเป็นการแนะนำไปทีละส่วน ตั้งแต่การติดตั้งปรับแต่งเบื้องต้น (ใส่ รหัสผ่าน และ ตรวจสอบ ระบบเครือข่าย ) และ
การปรับแต่งการใช้งานต่างๆ ผ่านโปรแกรม WebAdmin ผู้ดูแลระบบควรจะอ่านทำความเข้าใจทั้งหมดก่อนอย่างน้อย หนึ่งครั้งก่อนที่จะเริ่มทำการติดตั้ง
และใช้งานลินุกซ์ซิส 5.5

 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com