กลับหน้าหลัก
บทที่ 4 ขั้นตอนการติดตั้งปรับแต่งลินุกซ์ซิส 5.X อย่างง่ายๆ
4. การติดตังลินุกซ์ซิส 5.5

.....ก่อนอืนคงต้องหาแผ่นติดตั้งมาให้ได้ก่อน ไม่ว่าจะได้จากการซื้อหามา หรือการ ดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ (สามารถดาวน์โหลดไดที่
http://www.opentle.org/th/downloadcat/view/59) ถ้าดาวน์โหลดมาก็จะต้องนำมาเขียน ลงแผ่น CD โดยจะต้องเขียนเป็น Image เท่านั้น แผ่นที่ได้
จึงจะสามารถ boot ระบบ และติดตั้งได้ (ดูรายละเ อียดได้ ที wiki.opentle.org แล้วไปดูที่ “คู่มือใช้งาน” ที่อยู่ด้านซ้ายมือแล้วไปที่ “คู่มือใช้งานลินุกซ์ซิส”
แล้วกดอ่านที “Download และติดตั้งอย่างไร“
..... ขั้นตอนการติดตั้งลินุกซ์ซิสอธิบาย แบ่งเป็นขันๆ ดังต่อไปนี้
..........1) เปิดเครื่องแล้วเข้าหน้า BIOS (โดยปรกติแล้ว มักจะเข้าหน้า BIOS ด้วยการกดปุ่ม Del หรือ ปุ่ม F2) แล้วไปกำหนดให้เครื่อง boot จาก CD ROM
โดยดูหัวข้อเกี่ยวกับการเลือก boot device
..........2) ใส่แผ่นติดตั้งเข้าไปแล้วบันทึกการตั้งค่าของ BIOS เคร ื่องก็จะ reboot และ เริ่ม boot เครื่องจาก CD ROM แผ่นติดตั้ง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง
..........3) เมือเครืองคอมพิวเตอร์เริ่ม boot จากแผ่น CD จะมีเมนูให้เลือกว่าต้องการทำอะไร (ติดตั้งซ่อมเครื่องที่ติดตั้งไว้แล้ว หรือ Boot จากระบบที่ติดตั้งไว้อ
ยู่แล้ว) โดยค่าปริยายได้เลือกไว้ที่ติดตั้งระบบ ดังภาพปร ะกอบ 1 ให้กดปุ่ม Enter หรือรอสักครู (โปรแกรมจะรอให้กดประมาณหนึ่งนาที) ตัวติดตั้งจะเริ่มทำงาน


ภาพประกอบ 1: หน้าจอให้เลือกการ Boot ของแผ่นติดตั้งลินุกซ์ซิส 5.5
..........4) รอสักครู โปรแกรมติดตั้ง (Anaconda) จะเริ่มทำงานและมาหยุดรอที่หน้าจอต้อนรับ ดังภาพประกอบ 2 กดปุ่ม “Next” เพื่อเริ่มดำเนินการติดตั้ง

ภาพประกอบ 2: หน้าจอต้อนรับของโปรแกรมติดตั้ง
..........5) ถ้า Hard disk ของเครืองคอมพิวเตอร์ของท่านเป็น Hard disk ใหม่ หรือตัวติดตั้งพบว ่า Hard disk อาจจ ะมีปัญหาในการอ่านข้อมูลเก่า
จะมีหน้าจอให้ท่านกดเพืออนุญาติให้ตัวติดตั้งลบข้อมูลใน Hard disk ทิ้งทั้งหมด ดังภาพประกอบ 3 ถ้า ท่านแน่ใจว่าไม่มีข้อมูลใดๆ หรือเป็น Hard disk ใหม่
่ให้กดเลือก “ Yes” แต่ถ้าไม่ ให้กด “No” แล้วตรวจสอบ Hard disk อีกครั้ง

ภาพประกอบ 3: หน้าจอถามยืนยันเพื่อจะลบข้อมูลทั้งหมดใน Hard disk
..........6) หน้าจอถัดไปเป็นหน้าจอของตัวจัดการ Partition ของตัวติดตั้ง ถ้าเป็นฮาร์ดไดว์ทีมีข้อมูล หรือเคยสร้าง Partition อาจจะต้องลบข้อมูล หรือ Partition
เพื่อให้มีที่ว่างที่จะติดตั้งลินุกซ์ซิสได้
..........7) ถ้าฮาร์ดดิสก์ท่านไม่ว่างดังภาพประกอบ 4 และท่านต้องการลบพาร์ติชันใดให้นำ mouse มากดที่รูปด้านบน แล้วกดปุ่ม “Delete” (ลบ)

ภาพประกอบ 4: หน้าจอของโปรแกรมจัดการ Partition ของตัวติดตั้งซึงแสดงพื้นที่ไม่ว่าง
..........8) ถ้าท่านต้องการลบทั้งฮาร์ดดิสก์ ให้นำเมาส์มาเลือก /dev/sda ในช่องด้านล่างดังภาพประกอบ 4 แล้วกดปุ ่ม “ Delete” (ลบ) โปรแกรมจะถามยืนยัน
อีกครั้งดังภาพ ประกอบ 5

ภาพประกอบ 5: หน้าต่างยืนยันสำหรับการลบ partition ทั้งหมด
..........9) เมื่อจัดการพื้นที จนมีพื้นที่ว่างแล้ว ก็จะสามารถสร้าง Partition เพื่อติดตั้งลินุกซ์ซิส 5.5 ได้
..........
10) เริ่มสร้างพาร์ติชัน โ ดยกดปุ่ม “ New” (สร้างใหม่ ) จะมีหน้าต่างให้ใส่รายล ะเอียดต่างๆ ดังภาพประกอบ 6 โดยท่านต้องกำหนดดังนี้

ภาพประกอบ 6: หน้าจอสำหรับใส่ข้อมูลเพื่อสร้างพาร์ทิชั้นใหม่
............•Mount Point (ตำแหน่ งเมานท์ ) - คือ ตำแหน่ งที่ระบบจะ มองเห็นพาร์ ติชัน ที จะสร้าง
............• File System Type (ชนิดของระบบ ไฟล์ ) - คือ ระบบไ ฟล์ที่จะฟอร์ แมต ในที นี ให้เลือกเป็น ext3 ยกเว้น swap พาร์ติชั่น
............• Allowable Drives (ไดรฟ์ที่สามารถใ ช้ได้) - ถ้าท่านมีฮาร์ดดิสก์มากกว่ า 1 ลูก ท่านสามารถเลือกว่า จะแบ่งพาร์ติชั่นใด ที่ไดรฟ์ไหน
............• Size (ขนาด) – มีหน่วยเป็นเมกะไบต์
........... • Additional Size Option (ตัวเลือกขนาดเพิ่มเติม) ท่านสามารถเลือกได้ว่า
..................1. Fixed size (ขนาดคงที่) กำหนดให้พาร์ติชั่นที่จะสร้างมีขนาดตามที่ท่านกำหนด
..................2. Fill all space up to (MB) (ขยายพื้นที่จนได้ขนาด ) คือ ให้พยายามสร้างพาร์ติชั่นให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่กำหนดถ้าพื้นที่ไม่พอก็ให้ใหญ่ที่สุด
เท่าที่จะทำได้ แต่ถ้าพื้นที่มากเกินไปก็ให้สร้างเท่าที่กำหนด
................. 3. Fill to maximum allowable size (ขยายพื้นที่จนใหญ่ที่สุดที่เป็นไปไ ด้) คือกำหนดให้สร้างพาร์ติชั่นใหญ่เต็มพื้นทีที่ว่างเหลืออยู่
........... • Force to be a primary partition (บังคับให้เป็น partition หลัก ) ท่านสามารถเลือกได้ว่า Partition ที่จะสร้างนั้นให้เป็น Partition หลักหรือไม
่โดยปรกติ Hard disk ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันสามารถสร้าง Partition ได้ไม่เกิน 4 Partition ซึ่งหนึ่งในนั้นจะต้องเป็น Partition แบบขยายจึงจะ
สามารถสร้าง Partition เพิ่มเติมได้ ถ้าเลือกตรงส่วนนีก็จะเป็นการบังคับให้ Partition ที่สร้างเป็น Partition หลัก แต่ถ้าไม่เลือกระบบจะกำหนดให้เองตาม
ความเหมาะสม
..........11) คำแนะนำให้การแบ่งพาร์ติชั่นสำหรับลินุกซ์ซิส 5.5 (ตัวอย่างนี้เป็นการติดตั้งลงบนเครืองแม่ข่ายที่มีฮาร์ดไดว์ขนาด 300 GB
................ • root (/) คือพื้นที่ในการเก็บโปรแกรมการทำงานทั้งหมด แนะนำให้แบ่งพื้นทีให้อย่างน้อย 5 GB แต่ถ้าพื้นที่ Hard disk มากๆ ก็สามารถแบ่งให้ได
้ถึง 10
GB

ภาพประกอบ 7: หน้าจอแสดงตัวอย่างการสร้างพาร์ทิชั้น
.Back
 
Next.
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com