กลับหน้าหลัก
............• swap คือพื้นที่เก็บข้อมูลชั่วคราวปรกติระบบจะใช้พืนที่หน่วยความจำหลักในการทำงาน และเมือหน่วยความจำหลักไม่เพียงพอก็จะใช้พื้นที่ส่วนน
ี้เพิ่มเติมแนะนำให้แบ่งให้มีขนาด 2 เท่าของหน่วยความจำหลัก แต่ไม่เกิน 2 GB สิ่งที่น่าสังเกตในการสร้าง swap คือ เมื่อท่านกำหนดชนิดของระบบไฟล์เป็น
swap แล้วท่านจะไม่สามารถกำหนดตำแหน่งเมานท์ได้ กล่าวคือ ในขณะที่ใช้งานลินุกซ์ซิสท่านไม่สามารถเข้าไปใช้งานพี้นที่ในส่วนนี้ได้ (เป็นพื้นที่ใช้งานของ
ระบบปฏิบัติการไม่ใช่ของผู้ใช้)

ภาพประกอบ 8: หน้าจอแสดงตัวอย่างการสร้าง “swap”
............• var (/var) เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับเครื่องแม่ข่ายสาธารณะ ถ้าเครื่องแม่ข่ายของท่านให้บริการแก่สาธารณะ เป็นหลัก เช่น เป็น web server,
Share net, proxy server ก็แบ่งให้พื้นที่ส่วนนี้ไว้ให้มากภาพประกอบ 9 แสดงการแบ่งพาร์ทิชั้นให้เป็น “/var” ขนาดประมาณ 80 GB

ภาพประกอบ 9: แสดงการสร้างพาริ์ทชันให้เป็น “/var” ขนาดประมาร 80 GB
............• home (/home) เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับผูใช้จะเข้ามาเก็บข้อมูลต่างๆ ดังนั้นถ้าเครืองแม ข่ายของท่านให้บริการแก่ผูู้ใช้ในหน่วยงาน
เป็นหลักซึ่งต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลของผู้ใช้มากๆ เช่น เป็น mail server หรือ file server ก็แบ่ง พื้นที่ส่วนนี้ไว้ให้มาก แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลสามารถ
กำหนดโควตาสำหรับการใช้งานของผู้ใชได้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อการจัดการโควตาของผูใช้ และกลุ่มผู้ใช้

ภาพประกอบ 10: แสดงการสร้างพาร์ทิชันให้เป็น “/home” โดยใช้ขนาดทีเหลือทังหมด
............• อย่างไรก็ดีถ้าเครื่องแม่ข่ายท่านมีฮาร์ดดิสก์มากกว่า 1 ลูก และ ต้องการทำ RAID เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล (เพิ่มความปลอดภัย
หรือเพิ่มความเร็ว หรือทั้งสองอย่าง) ก็สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรมแบ่ง Partition แต่รายละเอียดตรงส่วนี้จะไม่นำมากล่าวถึงในคู่มือเล่มนี้ เนืองจาก
เป็นการใช้งานแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของคู่มือ ที่จะแนะนำการใช้งานเบื้องต้น แต่สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที www.opentle.org

ภาพประกอบ 11: แสดงหน้าจอที่สร้างพาร์ทิชันฮาร์ไดว์ขนาด 300 GB
..........12) เมื่อแบ่งพาร์ติชั่น ได้ตามต้องการแล้ว ให้ท่านกดปุ่มถัดไปเพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป
..........13) หน้าจอต่อไปเป็นหน้าจอติดตั้งโปรแกรมช่วยบูตระบบ (Boot Loader – ภาพประกอบ 12 ) โปรแกรมช่วย Boot ระบบเป็นโปรแกรมทีทำหน้าที่
จัดการการ Boot เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้เราสามารถจัดการกับเครื่องที่มีการกำหนดค่าในการ Boot แบบต่างๆ ไว้หรือเครืองที่มีระบบปฏิบัติการหลายตัวอยู่ใน
เครื่องเดียวกันได้อย่างง่ายดาย ด้วยการอนุญาติให้ผู้ใช้ทำเมนูเลือกว่าจะ Boot ระบบอย่างไร นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขหรือกำหนดเงื่อนไขการ Boot เพิ่มเติม
เป็นการชั่วคราวในการ Boot ระบบครั้งใดๆ ได้ด้วยสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ ในขณะทีโปรแกรมช่วย Boot ทำงานนั้น (ระบบปฏิบัติการยังไม่ ทำงาน)
ผู้ใช้สามารถใส่ค่าปรับแต่งในการ Boot ระบบปฏิบัติการเข้าไปได้ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการทำงานครั้งนั้นๆ ของระบบดังนั้น ถ้าเครื่องแม่ข่ายติดตั้งไว้ในพื้นที่
ที่เสี่ยงต่อการเข้าถึงของผู้ไม่ประสงค์ดี ผู้ดูแลระบบก็อาจจะใส่รหัสผ่านสำหรับการ Boot เครื่องแม่ข่ายได้
...............หน้าจอนี้ มีรายล ะเอียดให้ปรับแต่งได้มากมาย ซึ่งจะไม่ขอกล่าวไว้ในคู่มือ เล่มนีถ้าผู้ดูแลระบบสนใจอยากได้ ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถหาได้จาก
แหล่งความรูู้ ทั่วไป หรือจาก www.opentle.org แต่สำหรับการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายทั่วไป ผู้ดูแลระบบไม่จำเป็นต้องไปปรับแต่งค่าใดๆ ในหน้าจอนี้
สามารถกดปุ่ม “Next” (ถัดไป) เพื่อไปเริ่มการติดตั้งได้เลย

ภาพประกอบ 12: หน้าจอการปรับแต่งโปรแกรมช่วยูตของตัวติดตั้งลินุกซ์ซิส
..........14) เมือท่านกดปุ่มถัดไปแล้วระบบจะเริ่มติดตั้งลินุกซ์ซิสตามการปรับแต่งต่างๆ ทีท่านได้กำหนดไว้ด้วยการแบ่งพารติชั่นตามที่ถูกกำหนดไว้ในหน้า
โปรแกรมแบ่งพารติชั น Format (ภาพประกอบ 13) แล้วตัวติดตั้งจะเริ่มคัดลอกไฟล์ต่าง ๆ ลงบน

ภาพประกอบ 13: หน้าจอฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเป็นการเริ่มการติดตั้งจริงๆ
................ฮาร์ดดิสก์ดังภาพประกอบ 14 และติดตั้งตามขั้นตอนต่อไปการติดตั้งจะใช้เวลาไม่มาก (ขึ้นอยู่กับ Hardware ของเครือง) โดยทั่วๆ ไปน่าจะใช้เวลา
20-30 นาที
..........15) ในระหว่างติดตั้งหน้าจออาจจะแสดงดังภาพประกอบ 15 ซึ่งคล้ายกับโปรแกรมรักษาหน้าจอสามารถขยับเมาส์ เพื่อให้โปรแกรมแสดงหน้าติดตั้ง
ปรกติต่อไปได้

ภาพประกอบ 15: แสดงหน้าจอที่คล้ายโปรแกรมรักษาหน้าจอ
.Back
 
Next.
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com