กลับหน้าหลัก
บทที่ 5 ปรับแต่งค่าเริ่มต้นครังแรก (First Boot)

5. ปรับแต่งค่าเริ่มต้นครังแรก (First Boot)

.....หลังจากติดตั้งลินุกซ์ซิส 5.5 เสร็จเรียบร้อย และ บูตระบบขึ้นมาจนเครื่องพร้ อมให้ Login แล้วนั่นก็คือลินุกซ์ซิสก็จะพร้อมให้ผูู้ใช้เข้ามาปรับแต่งเพื่อใช้งาน
ได้ทันทีผู้ใช้สามารถปรับแต่งค่าต่างๆ ผ่าน Web Browser ได้ทั้งที่เครื่องลินุกซ์ซิสเองหรือผ่านจากเครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับเครื่องลินุกซ์ซิส
โดยตรง
.....สำหรับหัวข้อนี้จะเป็นการแนะนำการปรับแต่งค่าครั้งแรก ทั้งจากเครื่องลินุกซ์ซิสและจากเครืองลูกข่าย ซึ่งการปรับแต่งค่าครั้งแรกนัน มีสิ่งที่ผู้ใช้จะต้องทราบ
ดังนี
..... การปรับแต่งค่าครั้งแรกนี้ เป็นเพียงการใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบเท่านัน
..... เมือปรับแต่งค่าครั้งแรกเสร็จเรียบร้อย ลินุกซ์ซิสจะลบโปรแกรมปร ับแต่งนีทิ้งเพื่อความปลอดภัยของระบบ

..... ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้เองภายหลัง
..... การปรับแต่งค่าครั้งแรกนี้ทำได้ทั้งที่เครื่องลินุกซ์ซิส หรือ เครืองลูกข่ายที่เชือมต่อโดยตรงกับเครื่องลินุกซ์ซิส แต่แนะนำให้ทำจากเครื่องลูกข่ายเพื่อเป็น
การตรวจสอบระบบเครือข่ายไปในตัว

..... การปรับแต่งค่าครั้งแรกนี้ ทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยต้องเลือกว่าจะทำที่เครืองลินุกซ์ซิส หรือจากเครืองลูกข่าย
...5.1 การเข้าสู่โปรแกรมปรับแต่งที่เครื่องแม่ข่าย

............ ให้ท่านต่อแป้นพิมพ์ (Keyboard) อุปกรณ์ชี (Mouse) และจอภาพ (Monitor) เข้ากับเครื่องแม่ข่ายลินุกซ์ซิส
............ เปิดเครืองลินุกซ์ซิสให้ทำงานรอจนกว่าระบบจะพร้อมให้ทำงาน โดยระบบจะขึ้นคำว่า “linuxsis login:”
............ พิมพ์ login เป็น admin
............ ใส่รหัสผ่าน "123456” (ท่านจะมองไม่เห็นรหัสผ่านในขณะที่พิมพ์)
............ ลินุกซ์ซิสจะเปิดหน้า Graphic และ เรียกโปรแกรมปรับแต่งค่าครั้งแรกขึ้นมาให้ท่านทำงาน
............ ปรับแต่งค่าเพิ่มเติม โดยดูที่หัวข้อ 5.3 ต่อไป
...5.2 การเข้าสู่โปรแกรมปรับแต่งจากเครื่องลูกข่าย
............ท่านสามารถปรับแต่งค่าครั้งแรกได้ โดยผ่านโปรแกรม Web Browser ของเครื่องลูกข่าย ตัวอย่างในเอกสารนี้จะให้เครื่องลูกข่ายที่เป็น Windows XP
และใช้โปร แกรม Web Browser คือ Internet Explorer และ Mozilla FireFox
............5.2.1 การต่อเครื่องลูกข่ายเข้ากับเครื่องแม่ข่าย
.................นำเครื่องลูกข่ายมาเชือมต่อกับเครื่อแม่ข่า ลินุกซ์ซิส โดยต่อระบบเครือข่าย ระหว่างเครื่องลูกข่ายเข้ากับเครื่องแม่ข่ายลินุกซ์ซิส ทางช่องเครือข่าย
ช่องแรก (Lan Card ใบแรก หรือ eth0) ของเครืองแม่ข่ายทั้งนี้ท่านอาจจะทำได้ โดยเสียบสาย Lan แบบไขว้ (สา ย Cross) ระหว่างเครื่ องทั้งสอง หรือท่าน
อาจจะเชือมต่อผ่านระบบเครือข่ายปรกติ (ผ่านระบบ Hub ปรกติ) ก็ได้
............5.2.2 การปรับแต่งเครื่องลูกข่าย เพื่อการต่อเชื่อมครั้งแรก
.................เมือเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของเครื่องทั้งสองเข้าด้วยกันแล้วท่านจะต้องปรับแต่ง ระบบเครือข่ายของเครื่องลูกข่ายดังหน้าถัดไป
................ เรียก Control Panel โ ดยกด Start – Control Panel และเลือก Network and Internet Connections (ภาพประกอบ 16)

ภาพประกอบ 16: หน้าจอ Control Panel
......... ... เลือก Network Connections (ภาพประกอบ 17)

ภาพประกอบ 17: แสดง Network Connections
......... ... เลือก Local Area Connection (ภาพประกอบ 18) ซึ่งเป็นการเลือกอุปกรณ์ เครือข่ายที่จะปรับแต่ง

ภาพประกอบ 18: แสดงการเลือก Local Area Connection
......... ... จะได้หน้าต่าง Properties (ภาพปร ะกอบ 19) แล้วกด ปุ่ม Properties ที่อยู่ด้านซ้ายล่าง

ภาพประกอบ 19: แสดงหน้า Properties
......... ... เลือก Internet Protocol (TCP/IP) แล้วกดปุ่ม Properties ทีอยูด้านขวาข้างล่างถัดจาก Internet Protocol (TCP/IP) ที่เลือกเมื่อสักครู่
(ภาพประกอบ 20)

ภาพประกอบ 20: แสดงการเลือก Internet Protocol (TCP/IP)
......... ... กดเลือก Use the following IP address: และกรอกค่าต่างๆ ตามภาพประกอบ 21 เสร็จแล้วกดปุ่ม OK เพือยืนยันการเปลี่ยนแปลงค่า
เครือข่ายรวมถึงกดปุ่ม OK ท Local Area Connection Properties (ภาพปร ะกอบ 20) และ กดปุ่ม “Close” ที่ Local Area Connection
Status (ภาพประกอ บ 19) ด้วยหลังจากนั้นรอสักครู่ Windows XP จะปรับเปลี่ยนค่าเครือข่ายใหม่ให้เป็นไปตามที่กำหนด

ภาพประกอบ 21: แสดงการตั้งค่าเครือข่ายสำหรับเครื่องลูกข่าย
 
 
Next.
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com