กลับหน้าหลัก
บทที่ 5 ปรับแต่งค่าเริ่มต้นครังแรก (First Boot)
......... ... ทดสอบการเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่าย ด้วยการเรียกโปรแกรม Internet Explorer แล้วพิมพ์ "linuxsis.intranet” ดังภาพประกอบ 22

ภาพประกอบ 22:พิมพ์ URL เป็น “linuxsis.intranet”เพื่อเข้าสู่ WebAdmin ของลินุกซ์ซิส
......... ... ถ้าทุกอย่างถูกต้อง Internet Explorer จะเปิดหน้าโปรแกรมปรับแต่งค่าครั้งแรก ขึ้นมาให้ท่านทำงานเพื่อให้ปรับแต่งค่าดังภาพประกอบ 23
ให้ทำตามหัวข้อ 5.3 ต่อ ไป

ภาพประกอบ 23: หน้าจอแรกของการปรับแต่งค่าเบื้องต้นของ WebAdmin Tool
........ .......หมายเหตุ ถ้า Web Browser ไม่สามารถเปิดหน้าโปรแกรมปรับแต่งค่าครั้งแรกของลินุกซ์ซิสได้ให้ตรวจสอบดังนี้
................................... เครื่องแม่ข่ายทำงานหร ือไม่ถ้าเครืองแม่ข่ายปิดอยู่ หรือค้างอยู่ในขั้นตอนอืนๆ แสดงว่าลินุกซ์ซิส ยังไม่พร้อมทำงาน
................................... สาย LAN ทีต่อเข้ากับเครื่องแม่ข่าย อาจจะไม่ได้ต่อเข้ากับ LAN Card ใบแรก (ในกรณีที่เครื่องแม่ข่ายม LAN Card มากกว ่า
.......................................1 ใบ )ลองทดสอบโดยการสลับไปเสียบที LAN ใบอื่นดู
...................................   การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่ข่ายและเครื ่องลูกข่ายถูกต้องหรือไม่ เช่น ถ้าต่อโดยตรงอาจจะต้องใช้สาย Cross เป็นต้น
................................... ปรับแต่งค่าเครือข่ายของเครื่องลูกข่ายถูกต้องหรอไม่ ไม่ได้กำหนด IP ตามที่แนะนำหรือไม่ ให้ตรวจสอบดูโดยเปิด Properties
.......................................ของ Internet Connection
...................................  พิมพ์ "linuxsis.intranet” ที่โปรแกรม Internet Explorer ถูกต้องหรือไม่
...5.3 ปรับแต่งค่าเริมต้นครั้งแรก (First Boot)
............เมือเปิดโปรแกรมปรับแต่งค่าครั้งแรกได้แล้ว ดังภาพประกอ บ 23 ระบบก็จะพร้อมที่จะได้รับการปรับแต่ง ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกภาษา สำหรับส่วน
ติดต่อผู้ใช้ได้โดยเลือก “Thai” หรือ “ English” แล้วกดปุ่ม “ตกล ง” (ตัวอย่างที่จะใช้ต่อไปนี้ จะเป็นตัวอย่างทีใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นภาษาไทย) เมือกดปุ่มตกลง
แล้วโปรแกรมก็จะให้ใสรหัสผ่านของผู้ดูและ รบบทั้งสอง ดังภาพประกอบ 24

ภาพประกอบ 24: แสดงหน้าจอใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
......... ... การใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบทั้งสอง มีเงื่อนไขดังนี้
.................
รหัสผ่านของ root กับ admin จะต้อง 6 ตัวอักษรขึ้นไป แต่ user อื่น 4 ตัขึ้นไป
.................
 ห้ามใช้อักษรพิเศษที่แนะนำคือ A - Z และ a - z และ 1 - 9 นอกนันไม่แนะนำ และที่เป็นข้อแนะนำสำหรับการตั้งรหัสผ่านอีกสองข้อคือ
.....................- ควรเป็นรหัสผ่านทีจำง่าย จะได้ไม่ลืม

.....................- ควรเป็นรหัสผ่านที่เดายาก คนอื่นจะได้ไม่รู้
......... ..หมายเหตุ ตัวอย่างต่อไปนีเป็นการยกตัวอย่างโดยใช้เครื่องลูกข่ายที่เป็น Windows XP ต่อเชื่อมเข้าไปที ่เครื่องแม่ข่ายลินุกซ์ซิส และ ใช้โปรแกรม
Web Browser คือ Internet Explorer และ Mozilla FireFox เปิดโปรแกรมจากเครื่องแม่ข่ายลินุกซ์ซิส
......... ... 5.3.1 ผู้ดูแลระบบ root
..............................ขั้นตอนแรกเป็นการใส่รหัสผ่านของ root ซึ่งเป็นผู้ใช้ที่สำคัญที่สุดของลินุกซ์ซิส มีสิทธิต่างๆ มากที่สุดดังตัวอย่างเช่น
.............................. ปรับปรุงแก้ไขค่าต่างๆ ได้โดยตรง (ไม่ผ่าน WebAdmin Tool ของลินุกซ์ซิส)
.............................. ติดตั้ง/ถอดถอน/upgrade โปรแกรมต่างๆ ของลินุกซ์ซิสได้
.............................. จัดการบริการต่างๆ ของลินุกซ์ซิสที่ไม่สามารถจัดการผ่าน WebAdmin Tool
.............................. ตรวจสอบกา รทำงานย้ อนหลังได้โดยละเ อียดผ่านโปรแกร มปูมบันทึกของระบบ (log file)

.............................. แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้โด้ตรงด้วย การปรับแต่งค่าต่างๆ ได้ที่ี configuration files ได้โดยตรง
.............................. จัดการผู้ใช้รวมทั้งแก้ไขค่ารหัสผ่านของผูใช้ทุกคนในระบบได้
.............................. ใช้โปรแกรมสำรองข้อมูล และกู้ข้อมูลของลินุกซ์ซิสได้ (sis-backup และ sis- restore)
......... ... 5.3.2 ผู้ดูแลระบบ admin
..............................ขั้นตอนที่สองเป็นการใส่รหัสผ่านของ admin ซึ่งเป็นผู้ใช้ที่สำคัญเป็นอันดับที่สองของลินุกซ์ซิส (รองจาก root) มีสิทธิต่างๆ ดังนี้
.............................. ปรับแต่งการทำงานต่างๆ ของลินุกซ์ซิสผ่าน WebAdmin Tool
.............................. สามารถจัดการผู้ใช้ (เพิ่ม /ลบ หรือแก้ไขรหัสผ่าน ) ได้ทุกคน (ยกเว้น ไม่สามารถจัดการใดๆ กับผู้ใช้ root ได้)
......... ... หมายเหตุ
.................. รหัสผ่านของผู้ใช้ทั้งสองจะต้องมีความยา ว 6 ตัวอักษรขึ้นไป และห้ามใช้ตัวอักษรพิเศษ
.................. ถ้าท่านลืมรหัสผ่านของผู้ใช้ทั้งสองท่านสามารถแก้ไขได้ให้ดูในหัวข้อการใช้งานขั้นสูงต่อไป
.............หลังจากใส่รหัสผ่านแล้วลินุกซ์ซิสจะลบโปรแกรมปรับแต่งค่าครั้งแรกไป และจะส่งต่อการทำงานไปที่โปรแกรม WebAdmin Tool ซึ่งทำงานผ่าน
ระบบความป ลอดภัยของ Web Browser ซึ่งโปรแกรม Web Browser อาจจะมีการเตือนเรื่อง Ceritficate กรุณาอ่านเพิ่มเติมได้ในหัวข้อแนะนำ
WebAdminTool
 
.Back
 
.
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com