กลับหน้าหลัก
บทที่ 6 แนะ WebAdmin Tool
6. แนะนำ WebAdmin Tool
......WebAdmin Tool เป็นเครื่องมือจัดการระบบต่างๆ ของลีนุกซ์ซิสผ่าน Web Browser ซึ่งผู้ใช้สามารถจัดการปรับแต่งลินุกซ์ซิสได้ทั้งจากที่เครื่องแม่ข่าย
หรือจากเครื่องลูกข่ายภายใน (ที่ระบบทีต่อเข้ากับเครือข่ายของลินุกซ์ซิสโดยตรง ) หรือเครืองอื่นใดใน Internet ซึ่งจะต้องเข้าไปกำหนด IP ของเครื่องที่จะเข้า
มาก่อนจึงจะ Login เป็น admin ได้ ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อการควบคุมการเข้าถึงโฮสต์
....... 6.1 การ Login เพื่อเข้ามาใช้งาน WebAdmin Tool
....................6.1.1 Login โดยตรงที่เครื่องแม่ข่าย
........................ให้ Login เป็ น admin ลินุกซ์ซิสจะเปิดระบบกราฟิก และ เรียกโปรแ กรม Web browser (Firefox) ให้อัตโนมัติ
....................6.1.2 Login จากเครื่องลูกข่ายภายใน
.........................เครื่องลูกข่ายภายใน คือเครื่องลูกข่ายที่ต่อระบบเ ครือข่ายตรงเข้าสู่ลินุกซ์ซิสผ่านทาง eth0 เรียกโปรแกรม Web browser แล้วพิมพ์
linuxsis.intranet ในช่อง URL address จะได้หน้า Login ดังภาพประกอบ 25

ภาพประกอบ 25: หน้าจอ Login ของ WebAdmin
....................6.1.3 ผู้ใช้ที่ Login ได้
.............................. การ Login ที WebAdmin Tool ผู้ใช้ทุกคนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบของลินุกซ์ซิส จะสามารถ Login เข้ามาใช้งานได้ (ยกเว้น root)
แต่เฉพาะ user ที่เป็น admin เท่านั้นจึงจะเข้ามาปรับแต่งการทำงานของเครื่องแม่ข่ายได้ ในการ Login เป็น admin นั้นให้ใช้รหัสผ่านตามที่ได้ตั้งไว้ใน
หัวข้อ ปรับแต่งค่าเริ่มต้นครั้งแรก (First Boot)
....................6.1.4 เว็บเซิร์ฟเวอร์ กับ WebAdmin Tool
...............................ในกร ณีที่ไม่ได้ปรับตั้งให้ ลินุกซ์ซิสเป็น Web server การเปิด Web browser ไปที่ลินุกซ์ซิสจะเป็นการเปิดหน้า Login
WebAdminTool ให้โดยอัตโนมั ติแต่ถ้าปรั บตั้งให้ลีนุกซ์ซิสเป็น Web server ไป แล้วสามารถเข้า WebAdmin Tool โดยเข้าไปที่
https://linuxsis.intranet/WebAdmin (ในกรณีที Login จากเครื่องแม่ข่าย หรือจากเครื่องลูกข่ายที่ต่อระบบเครือข่ายตรง เข้าสูลินุกซ์ซิส) หรือ
https://xx.xx.xx.xx/WebAdmin (ในกรณีที Login จากเครื่องลูกข่ายที่ไม่ได้ต่อระบบเครือข่ายตรงเข้าสู่ลินุกซ์ซิส โดยที xx คือ IP Address ของลินุกซ์ซิส)
เมื่อ Login สู่ WebAdmin Tool แล้ว ระบบจะเปิดหน้าเมนูหลักเพื่อให้ใช้งานต่อไป

....... 6.2 แนะนำทั่วไปเกี่ยวกับ WebAdmin Tool
. .................WebAdmin Tool คือเครืองมือทีใช้ในการจัดการร ะบบทั่วๆ ไปสำหรับผู้ดู และระบบที่เป็น admin ของลินุกซ์ซิสและยังเป็นที่สำหรับใช้งานบริการ
ต่างๆของผู้ใช้ ดังนั้น เมนูของ WebAdmin จะแตกต่างกันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปดังภาพประกอบ 26 และ ผู้ใช้ที่เป็น Admin ดังภาพประกอบ 27 ในหน้าถัดไป


ภาพประกอบ 26: หน้าหลักของ WebAdmin เมื่อ login เป็นผู้ใช้ธรรมดา

ภาพประกอบ 27:หน้าหลักของ WebAdmin เมื่อ login เป็นผู้ใช้ “admin
...................ในการใช้งานลินุกซ์ซิสนั้น โดยทั่วไปผู้ใช้งานจะสามารถ Login เข้ามาที WebAdmin ได้จากเครืองคอมพิวเตอร์ใดๆ ทีต่อกับระบบเครือข่าย หรือ
ติดต่อกันทาง Internet กับเครื่องลินุกซ์ซิสแต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ Admin จะสามารถ Login ได้เฉพาะจากเครื่องลูกข่ายทีต่อเครือข่ายโดยตรงกับลินุกซ์ซิสเท่า
นั้นถ้า admin ต้องการ Login จากเครื่องใดๆ ใน Internet จะต้องไปเพิ่ม IP Address ของเครื่องดังกล่าวเข้าไปไว้ใน List ของเครื่องที่อนุญาติให้เข้าได้ก่อน
ดูรายละเอียดในหัวข้อการควบคุมการเข้าถึงโฮสต์

ภาพประกอบ 28: หน้าจอ WebAdmin Tool แสดงส่วนประกอบทั่วไป
....................ในหน้า WebAdmin Tool ทุกหน้า จะมีส่วนที่เหมือนๆ กัน ดังนี
............................... โลโก้ LinuxSIS (บนซ้าย) กดที่นี ไม่ว่าอยูที่เมนูไหนของระบบ เพือกลับมาที่หน้าหลัก
............................... ชือผู้ใช้ (บนขวา ) เป็นส่วนที่บอกว่าผู้ใช้ใด้ที่ี Login อยู่และสามารถกดเพื่อออกจากระบบได้
............................... หน้า (บนซ้าย) เป็นส่วนที่บอกว่าอยู่ที่หน้าใดของ WebAdmin Tool

............................... ช่วยเหลือ (บนขวา) กดเพื่ออ่านคำแนะนำสำหรับ WebAdmin ในหน้านั้นๆ
............................... ชือหรือคำอธิบาย (บนตรงกลาง) สำหรับหน้าใดๆ ใน WebAdmin
............................... รุ่นของ WebAdmin (ด้านล่างขวา) เพื่อสำหรับอ้างอิงว่าเป็น WebAdmin Tool รุ่นใดอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงก็คือในแต่ละหน้า
เมนูของ WebAdmin นั้น ถ้าหน้าไหนมีเส้นคั้นระหว่างเมนู แสดงว่าเหนือเส้นคั้น และใต้ เส้นคันนั้นเป็นส่วนที่แตกต่างกัน ซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดอีกครั้ง
ในหน้าเมนูนั้นๆ
 
.
 
Next.
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com