กลับหน้าหลัก
บทที่ 6 แนะ WebAdmin Tool
....... 6.3 การเพิม Certificate เข้าไปใน Web Browser รุ่นต่างๆ
............เนื่องจาก WebAdmin Tool ของลินุกซ์ซิสทำงานผ่านร ะบบรักษาความปลอดภัยแบบ SSL ซึ่งจะมีการเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งไปมา ระหว่างเครื่องแม่ข่าย
และเครื่องลูกข่าย นอกจากนั้นยังมีระบบการตรวจสอบเครื่องแม่ข่ายว่าเป็นเครืองที่เชื่อถือได้หรือไม่ ด้วยการตรวจสอบ Certificate ว่าตรงกับที่จดทะเบียนไว้
หรือไม่โดยการจดทะเบียนดังกล่าว เป็นการจดทะเบียนเว็บไซต์ ว่ามี Certificate ดังกล่าวจริงอย่างไรก็ตาม WebAdmin Tool เป็นโปรแกรมที่ทำออกมาเพื่อ
ให้ใช้งานกับลินุกซ์ซิส ซึ่งเครืองแม่ข่ายทีติดตั้งลินุกซ์ซิสนั้น ผู้ดูแลระบบอาจจะนำ ไปจดทะเบียนเป็นเว็บไซต์ใดก็ได้ จึงทำให้ยากที่จะทำให้จดทะเบียนแล้วใช้
งานได้ทุกกรณี ดังนั้น ทีมผู้พัฒนาจึงไม่ได้จดทะเบียนด้วยเหตุผลดังกล่าง
............อย่างไรก็ดี ทีมผู้พัฒนาได้สร้าง Certificate Key ไว้สำหรับลินุกซ์ซิส เพือใช้ในงานในกรณีที่ผูดูแลระบบยังคงเรียกใช้งานลินุกซ์ซิส ผ่านชื่อ
“ linuxsis.intranet” ซึ่งผูใช้งานทั่วไปสามารถนำเข้า Certificate ดังกล่าวเพื่อไม่ให้โปรแกร ม Web Browser มีข้อความ เตือนเรื่อง Certificate ที่ไม่ได้
จดทะเบียนซึ่งในหัวข้อนี้ จะแนะนำวิธีการนำเข้า Certificate สำหรับโปรแกรม Web Browser ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
....... 6.3.1 Firefox
............ Firefox เป็นโปรแกรม Web Server ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในบรรดา โปรแกรมที่เป็นทางเลือก (คือ ไม่ได้ฝังไว้ในระบบปฎิบัติการใดๆ ผู้ใช้เลือกที่จะ
ดาว์โหลดและติดตั้งเอง) มีรากฐานมาจากโปรแกรม Netscape ซึ่งเป็นโปรแกรม Web Browser รุ่นแรกๆ กล่าวคือ มีให้ใช้งานเป็นโปรแกรมแรกๆ ตั้งแต่
เริ่มมี http ที่เป็นกราฟฟิก (สมัย Windows 3.X) มีการพัฒนาการที่ยาวนาน จึงทำให้เป็น Web Browser ทีค่อนข้างสมบูรณ์ มีแนวคิด และ Feature ดีๆ ที่
โปรแกรมอืนๆ ต้ องนำไปพัฒนาตาม เ ช่น การเปิ ด Browser เป็น Tab (ซึ่งมีมานานมากแล้ว และ IE พึ่งจะทำไ ด้ในร ุ่น 7) หรือการป้องกัน Pop-up
(ซึ่งโปรแกรมอื่นพึ่งจะทำได้เช่นกัน)
............ Netscape ในช่วงที่ผ่านมาได้พัฒนาจากการเป็นโปรแกรม Web Browser เดียวๆ จนกลายเป็นโปรแกรมชดรวม กล่าวคือติดตั้งครั้งเดียวมีโปรแกรม
ให้ใช้งานมากมาย ซึ่งสุดท้ายทำให้ระบบใหญ่ เกินไป ต่อมาเมื่อได้กลายเป็นซอร์ฟแวร์รหัสเปิด (Opensource Software) แล้วจึงแตกตัวโปรแกรมแยกออกไป
โดยมี Firefox เป็นโปรแกรม Web Browser เป็นหลัก
................ด้วยที่มีขนาดไม่ใหญ่มากทำงานได้รวดเร็ว และ มีความปลอดภัยสูง มี Feature ลูกเล่นทีดีมาก มี “Add-ons” ที่ดีซึ่งทำให้มีผู้พัฒนาอิสระช่วยพัฒนา
ลูกเล่นมาใส่ได้ไม่จำกัด สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ และที่สำคัญ เป็นซอร์ฟแวร์รหัสเปิดจึงทำให้มีการแก้ไขปัญหา และมี Update ที่ดีและบ่อยครั้งมาก

................ในการเพิ่ม Certificate ของลินุกซ์ซิส เข้าไปใน Firefox นั้นมีขั้นตอนง่ายๆ และ น้อยมากโดยเมือผู้ใช้เรียก WebAdmin Tool ผ่าน URL เป็น
“https://linuxsis.intranet” แล้ว จะมีหน้าเตือนเรื่อง Certificate ดังภาพประกอบ 29

ภาพประกอบ 29: หน้าจอเตือนเรื่อง Certificate ของ Firefox
................ให้กดเลือก “Accept this certificate permanently” แล้วกดปุ่ม “OK” ก็จะได้ หน้าต่างถัดไปดังภาพประกอบ 30 ซึ่งจะแจ้งว่า เว็บไซต์นี้ได้มี
การตรวจสอบแล้วว่า Certificate Key ตรงกับที่โปรแกรมแจ้งไว้ดัง ให้กดปุ่ม “OK” เพื่อจบขั้นตอน หรือเลือก “Alert me whenever I am about to
view an encrpted page.” เพื่อให้มีการเตือนทุกครั้งที่ผู้ใช้เปิดหน้าเว็บไซต์ที่มีการเข้ารหัส เช่น WebAdmin Tool ของ linuxsis.intranet เป็นต้น
....... 6.3.2 Safari
.............Safari เป็นโปรแกรม Web Browser ที่พัฒนาโดยบริษัท Apple ดังนั้นผู้ใช้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ Mac ส่วนใหญ่ก็จะใช้โปรแกรมนี้ในการเชื่อมต่อ
อินเทอร ์เน็ต (จะมีผูู้ใช้จำนวนหนึ่งที่ใช้ Firefox เป็นหลักแทนทีจะใช้ Safari เช่นผู้เขียนเป็นต้น)

.............ในการเพิ่ม Certificate ของลินุกซ์ซิสเข้าไปใน Safari นั้นมี ขันตอนง่ายๆ โดยเมือผู้ใช้เรียก WebAdmin Tool ผ่าน URL เป็น
“https://linuxsis.intranet” แล้วจะมีหน้าเตือนเรื่อง Certificate ดังภาพประกอบ 31

ภาพประกอบ 31: หน้าจอเตือนเรื่อง Certificate ของ Safari
.............กดปุ่ม “Show Certificate” แล้วโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของ Certificate ออกมาดังภาพประกอบ 32

ภาพประกอบ 32: หน้าจอรายละเอียด Certificate ของ Safari
.............ให้เลือกที “ Aloways trust these cert ificates” แล้วกดปุ่ม “ Continue” เพื่อให้โปรแกรมนำเข้า Certificate หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้า
ขอให้ผู้ใช้ใส่รหัสผ่านของ ผูดูแลระบบเพื่อจะได้ตรวจสอบสิทธิที่จะนำเข้า Certificate ดังภาพประกอบ 33

ภาพประกอบ 33: หน้าจอให้ใส่รหัสผ่าน เพือยืนยันสิทธิใน MacOSX
.............ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบของเครื่อง Mac เข้าไป แล้วกด “ OK” เพือให้โปรแกรมนำ Certificate เข้าสูระบบต่อไป
....... 6.3.3 Internet Explorer (IE)
.............เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยบริ ษัท Microsoft โดยครั้งแรกถูกพัฒนาเพื่อให้เป็นคู่ แข่งกับ Netscape ต่อม า Microsoft ตัดสินใจที่จะฝั ง IE เ ข้าไปกับ
ระบบปฏิบัติการ Windows (กล่าวคือไม่สามารถถอดถอนได้ ) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ไม่ได้มีพืนฐานการพั ฒนามาจากระบบปฏิบัติการ
แม่ข่าย) ที่มีคนใช้งานมากที่สุดในโลกจึงทำให้มีผูใช้ IE มากที่สุดด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบันนี้มีผู้ใช้จำนวนหนึ่ง ที่ใช้ Firefox เป็นหลักแทนที่จะใช้ IE
เช่นผู้เขียนเป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากความปลอดภัย (ซึ่ง Firefox มีสูงกว่า IE และไม่จุกจิกมากเหมือน IE) และความเสถียรของระบบ (ถ้า IE มีปัญหา มักจะทำให้
ระบบปฏิบัติการมีปัญหาด้วย เพราะ Microsoft ฝัง IE ไว้กับระบบ)
.............ในการนำเข้า Certificate ของลินุกซ์ซิส ใน IE นั้นค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควร ในที่นี้จะยกตัวอย่างเป็น IE รุ่นที่ 6 และ 7 บนระบบปฏิบัติการ
WindowsXP ซึ่งทั้งสองรุ่นจะมีขั้นตอนคล้ายๆ กัน
............1. เมื่อผู้ใช้เรียก WebAdmin Tool ผ่าน URL เป็น “ https://linuxsis.intranet” แล้ว จะมีหน้าเตือนการเข้าเว็บไซต์ที่มีการเข้ารหัสก่อน
ดังภาพประกอบ 34

ภาพประกอบ 34: หน้าต่างเตือนการเข้าเว็บไซต์ที่มีการเข้ารหัส
............2. เมือกด “ OK” เพือยืนยันว่าจะเข้าเว็บไซต์ที่มีการเข้ารหัสแล้ว IE จะแ สดงหน้าเตือนเรื่อง Certificate ดังสำหรับ IE6 และดังภาพประกอบ 36
สำหรับ IE7

ภาพประกอบ 35: หน้าต่างเตือนเรือง Certificate ของ IE6

ภาพประกอบ 36: หน้าต่างเตือนเรือง Ceritficate ของ IE7
............ให้กดปุ่ม “View Certificate ” สำหรับ IE6 แล้วดูข้อ 5. ต่อไป ส่วน IE7 เลือกกด “Continue to this website (not recommended).”
เพื่อเข้าหน้า WebAdmin Tool ต่อไป
............3. สำหรับ IE7 เมื่อเข้ามาหน้ า WebAdmin ของลินุกซ์ซิสแล้วให้เลือกกดที่ช่อง “ Certificate Error” แล้วจะมีหน้าต่าง “ Untrusted Certificate”
ขึ้นมาดังภาพ ประกอบ 37 ให้กด “View certificates” ที่ด้านล่าง

ภาพประกอบ 37: แสดงข้อความเตือนเกี่ยวกับ Untrusted Certificate
............4. จะได้หน้าต่ าง “Certificate” ดังภาพประกอบ 38 ให้กดปุ่ม “Install Certificate” ที่ด้านล่างจะได้หน้าต่าง “Certificate Import Wizard”
ดังภาพประกอบ 39 กดปุ่ม “Next” เพื่อไปหน้าถัดไป

ภาพประกอบ 38: หน้าต่าง "Certificate"
 

ภาพประกอบ 39: หน้าต่าง Certificate Import Wizard
............จะได้หน้าใหม่ดังภาพประกอบ 40 เลื อก “Automatically select the certificate store based on the type of certificate” แล้ว กดปุ ม “ Next”
จะได้หน้าสุดท้ายของ Wizard ดังภาพประกอบ 41 ให้กดปุ่ม “Finish”

ภาพประกอบ 40: หน้าเลือก Certificate ที่จะ Import
 

ภาพประกอบ 41: หน้าสุดท้ายของ Wizard
............5. ก่ อนทีโปรแกรมจะ Import Certificate เข้ามาใส่ระบบจะมีหน้า “ Security Warning” ขึ้นมาดังภาพประกอบ 42 ให้กดปุ่ม “Yes”

ภาพประกอบ 42: หน้าเตือนเรื่องความปลอดภัย
............6. เมือเสร็จแล้ว จะมีหน้าสุดท้ายแสดงว่าได้นำเข้าเรียบร้อยแล้ว ดังภาพประกอ บ 43 ให้กดปุ่ม “OK” เพื่อจบโปรแกรม

ภาพประกอบ 43: หน้าแสดงการนำเข้าเรียบร้อย
 
Bsck.
.
 
Next.
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com