กลับหน้าหลัก
บทที่ 7 การจัดการด้านเครือข่าย (Network Management)
........ในการเริ่มใช้งานลินุกซ์ซิส สิ่งแรกที่จะต้องทำ คือการปรับแต่งค่าต่างๆ ของระบบเครือข่ายของลินุกซ์ซิส ให้เหมาะสมกับระบบเครือข่ายทีจะใช้ลินุกซ์ซิส
เป็นเครื่องแม่ข่าย หัวข้อนี้จะเป็นการปร บแต่งค่าต่างๆ ดังกล่าว และ ปรับแต่งการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับด้านเครือข่ายผ่านเมนูการจัดการเครือข่าย
หรือ Network Management เมือเข้ามาในเมนู Network Management แล้วจะมีเมนูย่อย ดังต่อไปนี้ (ภาพประกอบ 45)

ภาพประกอบ 45: หน้าจอหลักของ “จัดการเครือข่าย” หรือ Network Management
........1. กำหนดค่าเครือข่าย (Network Configuration)
.............เป็นเมนูของกลุ่มโปรแกรมทีไว้สำหรับปรับแต่งค่าต่างๆ ของระบบเครือข่ายของลินุกซ์ซิส เช่น การกำหนด IP Address ของอุปกรณ์เครือข่าย
ว่าเป็นแบบใด เป็นต้น
........2. DNS & Gateway
.............เป็นเมนูของกลุ่มโปรแกรมทีไว้สำหรับปรับแต่งค่า DNS และ Gateway ของระบบเครือข่ายของเครืองแม่ข่าย
........3. DHCP
.............เป็นเมนูของกลุ่มโปรแกรมทีไว้สำหรับปรับแต่งค่าต่างๆ สำหรับการให้บริการแจก IP Address ให้กับเครืองลูกข่าย
........4. การแชร์อิเนทอร์เน็ต (Internet Sharing)
.............เป็นเมนูของกลุ่มโปรแกรมที่ไว้สำหรับปรับแต่งการให้บริการแจกจ่าย Internet ให้ กับเครื่องลูกข่าย
........5. ไฟร์วอล (Firewall)
.............เป็นเมนูของกลุ่มโปรแกรมทีไว้สำหรับปรับแต่งค่าต่างๆ ของโปรแกรมป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Firewall) อย่างไรก็ดีโปรแกรม ต่าง ๆ นี้สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโปร แกรม สำหรับปรับแต่งค่าเครือข่ายของเครืองแม่ข่าย (คือ Network Configuration และ DNS & Gateway) กับกลุ่มโปรแกรม
สำหรับปรับแต่งการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับด้านเครือข่าย ซึ่งมีเส้นคั่นระหว่างกลุ่มโปรแกร มทั้งสอง ในส่วนของกลุ่มโปรแกร มปรับแต่งค่าเครือข่ายของ
ลินุกซ์ซิสนัน เป็นโปรแกรมที่ผู้ดูแลระบบ จะต ้องเข้ามาปรับแต่งเพือให้ลินุกซ์ซิสทำงานกับระบบเครือข่าย ที่มีได้แต่กลุ่มโปรแกรมปรับแต่งการให้บริการต่างๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบเครือข่ายนั้น ถ้าผู้ดูแลระบบไม่ต้องการให้ลินุกซ์ซิสเครื่องใดเปิดให้บริการเหล่านี้ก็ไม่ต้องเข้าไปปรับแต่งใดๆ ทั้งสิ้น

7.1 การปรับแต่งค่าอุปกรณ์เครือข่าย
........ก่อนจะนำลินุกซ์ซิสไปใช้งานด้านอื่นๆ ค่าเครือข่ายของลินุกซ์ซิส จะต้องถูกปรับแต่งให้เหมาะสม เพื่อให้เครื่องแม่ข่ายสามารถติดต่อกับระบบเครือข่ายของ
สำนักงานได้
...... 7.1.1 ปรับแต่งค่าเครือข่ายต่างๆ
.............เปิดหน้า WebAdmin Tool และ Login ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 6
............1. เรียกโปรแกรมปรับแต่ง โดยกดเข้าเมนูการจัดการเครือข่าย (Network Management) จะได้หน้าต่างดังภาพประกอบ 45 ในหัวข้อด้านบน
............2. ปรับแต่งค่าเครือข่ายซึ่งมีโปรแกรมที่เกี่ยวข้องสองโปรแกรม คือ กำหนดค่าเครือข่าย (Network Configuration) และ DNS & Gateway

............3. ปรับแต่งค่าต่างๆ ดังนี้
......... กำหนดค่าเครือข่าย (Network Configuration)
.............เมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นหน้าโปรแกรมสำหรับปรับแต่งดังภาพประกอบ 46 หน้าโปรแกรมจะแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ ตามยาวลงมาซึ่งแต่ละส่วนย่อย ไว้สำหรับ
ปรับแต่ง LAN Card แต่ละใบของลินุกซ์ซิสผู้ดูแลระบบที่เป็น admin สามารถปรับแต่งค่าเครือข่ายของ LAN Card แต่ละใบได้ยกเว้นเฉพาะส่วนย่อยแรก
หรือ LAN Card ใบแรกทีไม่อนุญาติให้ปรับแต่งด้วย WebAdmin Tool กล่าวคือ admin ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงในส่วนนี (ต้อง เป็นผูดูแลระบบที ่เป็น root
จึงจะสามารถปรับแต่งได้ และต้องปรับแต่งด้วยวิธีอื่นดูหัวข้อการเปลี่ยนค่าเครือข่ายของ LAN Card ใบแรก

ภาพประกอบ 46: หน้าจอการตังค่าระบบเครือข่าย โดยเลือกแบบอัตโนมัติ
......... การปรับแต่ง ทำได้ดังนี้
................. กดช่องสี่เหลี่ยมหน้าการ์ดเครือข่าย (Network Card) แต่ละใบ ถ้าต้องการ เปิดใช้งาน LAN Card ใบนั้นๆ
................. กดเลือกระหว่าง “อัตโนมัติ”หรือ Auto กับ “กำหนดเอง”หรือ Manual เพื่อเลือกวิธีปรับแต่งค่าเครือข่ายโดยอัตโนมัติหรือ Auto (ภาพประกอบ 46)
............หมายถึง ลินุกซ์ซิสจะรับการแจ ก IP Address จากอุปกรณ์ หรือเครื่องแม่ข่าย เครื่องอืนผ่านระบบ DHCP (ปรับแต่งค่าเครือข่ายให้เป็น DHCP Client)
และกำหนดเองหรือ Manual (ภาพประกอบ 47) คือ ผู้ใช้สามารถปรับแต่งค่าเครือข่ายต่างๆ เองซึ่งผู้ใช้จะต้องกรอกค่ า IP Address และ Subnet Mask
ของระบบเครือข่ายลงในช่องกรอกให้ถูกต้อง ระบบเครือข่ายจึงจะทำงานได้

ภาพประกอบ 47: แสดงการปรับแต่งแบบกำหนดเอง
................. เสียบสา ย LAN ทีจะใช้งานเข้ากับเครื่องแม่ข่าย (ช่องขอ ง LAN Card) โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเลือกแบบอัตโนมัติแล้วไม่เสียบสายก่อนลินุกซ์
ซิสก็จะขอรับค่าเครือข่าย ซึ่งจะรับไม่ได้ (เพราะไม่ได้ต่อสาย LAN) ก็จะปิดการทำงานของ LAN Card ใบนั้นๆ ไป
................. กดปุ่ม Save เมื่อปรับแต่งค่าต่างๆ ตามที่ต้องการโปรแกรมจะถามให้ยืนยันดัง ภาพประกอบ 48 ถ้าไม่มั่นใจให้กด Cancel ถ้าต้องการ
เปลี่ยนแปลงให้กด OK
................. โปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงค่าเครือข่ายพร้อมปรับปรุงระบบลินุกซ์ซิสให้ใช้ค่าใหม่ทันที (โดยไม่ต้อง reboot เครื ่อง) รอสักครู่เมื่อระบบทำงาน
ตามค่าปรับตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้ายืนยัน ดังภาพประกอบ 49 ให้กดปุ่ม ตกลง หรือ OK เพื่อจบการทำงาน

ภาพประกอบ 49:หน้าจอแสดงสถานะการทำงานของการปรับแต่งเครือข่าย
......... ปรับแต่ง DNS & Gateway
.............เมื่อเข้ามาในเมนูนี้แล้ว จะเห็นหน้าโปรแกรมสำหรับปรับแต่ง ดังภาพประกอบ 50 การปรับแต่ง ทำดังนี้

ภาพประกอบ 50: หน้าจอการตังค่า DNS และเกตเวย์ที่เลือกค่าเครือข่ายเป็นแบบอัตโนมัติ
................. ถ้าโปรแกรมตรวจพบว่า admin ตั้งค่าเครือข่ายให้รับ DHCP จากอุปกรณ์ หรือ เครื่องแม่ข่ายอื่นโปรแกรมแสดงข้อความ “อัตโนมัติ”
ทั้งในส่วนขอ ง DNS และ Gateway กล่าวคื อ admin ไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมรายกา ร DNS Server ใดๆ ได้ดังภาพประกอบ 50

ภาพประกอบ 51: หน้าจอการตังค่า DNS และเกตเวย์ที่เลือกค่าเครือข่ายเป็นแบบกำหนดเอง
................. กดปุ่ม Save เมือปรับแต่งค่าต่างๆ ตามที่ต้องการเสร็จ โปรแกรมจะถามให้ยืนยันดังภาพประกอบ 52 กด OK เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
................. โปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงค่าเครือข่ายพร้อมปรับปรุง ระบบลินุกซ์ซีสให้ใช้ค่าใหม่ทันที (โดยไม่ต้อง reboot เครื่อง) รอสักครู่เมื่อระบบทำงานตาม
ค่าปรับตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้ายืนยันดังภาพประกอบ 53

ภาพประกอบ 53: หน้าแสดงยืนยันการปรับแต่ง
................. ให้กดปุ่ม OK เพื่อจบการทำงาน
.
 
Next.
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com