กลับหน้าหลัก
บทที่ 7 การจัดการด้านเครือข่าย (Network Management)
...... 7.1.2 ทดสอบผลการปรับแต่ง
........เราสามารถทดสอบการปรับแต่งค่าของระบบเครือข่ายได้ โดยตรวจสอบว่าลินุกซ์ซิส สามารถติดต่อกับเครือข่ายตามที่เรากำหนดได ้หรือไม่โดยใช้ คำสั่ง
ping ซึ่งมีอยู่ใน WebAdmin Tool (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 10.3 Network Test Tool) หรือใช้บรรทัดคำสั่ง (ดูรายละเ อียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ
12.3.3 คำสั่งสำหรับจัดการด้านเน็ตเวิร์ก) ขอแนะนำให้ผู้ดูแลระบบ ทดสอบผลการปรับแต่งก่อนที่จะไปปรับแต่งในส่วนอื่นๆ เพราะถ้าไม่ทดสอบการปรับแต่ง
เครือข่ายก่อนแต่ไปปรับแต่งส่วนอื่นๆ แล้วระบบเครือข่ายทำงานไม่ได้จะทำให้ผู้ดูแลระบบหาจุดที่ผิดพลาดได้ยาก
7.2 การปรับแต่งบริการด้านเครือข่ายต่างๆ
........นอกจากปรับแต่งค่าเครือข่ายต่างๆ ขอ เครื่องแม่ข่ายลินุกซ์ซิสเองแล้ว ในเมนู Network Management ยังมีกลุ่มโปรแกรมปรับแต่งการให้บริการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับด้านเครือข่ายอีกด้วยซึ่งจะได้กล่าวดังต่อไปน
.......หมายเหตุ ถ้าผู้ดูแลระบบไม่ต้องการให้ลินุกซ์ซิส เครื่องใดเปิดให้บริการเหล่านี้ก็ไม่ต้องเข้าไปปรับแต่งใดๆ ทั้งสิ้น
...... 7.2.1 DHCP Server(บริการแจกจ่ายค่าเครือข่ายให้กับเครื่องลูกข่าย)
........ระบบแจกจ ่าย IP Address ให้กับเครื่องลูกข่ายนั้น เป็นระบบที่ใช้ช่วยจัดการระบบเครือข่ายที่ดีระบบหนึ่ง ทำให้ไม่ต้องปรับแต่งค่าเครือข่ายที่เครื่องลูกข่าย
ทีละเครื่อง และไม่ต้องคอยจดบันทึกว่า IP Address ใดได้กำหนดให้เครื่องลูกข่ายไปแล ้ว หรื อ IP Address ใดยังว่างอยู่ ตลอดจนป้องกันการปร ับแต่งค่าที่
เครื่องลูกข่ายผิดพลาดซึ่งจะทำให้ระบบเครือข่ายมีปัญหาได้ ลินุกซ์ซิสเตรียมเครื่องมือในการปรับแต่งบริการนี้ไว้อย่างง่าย ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ดังนี้่
......... เรียกเมนู การจัดการเครือข่าย (Network Management) และเมนูย่อย DHCP
.............1. ปรับแต่งค่าต่างๆเ มื่อเรียกโปรแกรม DHCP Server ขึ้นมาแล้วจะเป็นหน้าตาดัง ภาพประกอบ 54

ภาพประกอบ 54: หน้าจอการตั้งค่า DHCP Server
................... กดช่องสี่เหลี่ยมข้างหน้า Enable DHCP Service เพื่อเลือกว่าจะเปิดให้บริการนีมีขีดถูกแสดงว่าเปิดบริการ ถ้าไม่มีขีดถูกก็แสดงว่าปิดบริการ
และ admin จะไม่สามารถปรับแต่งค่าใดๆ ได้
................... การปรับแต่งค่าเมื่อกดเลือกทีช่องสี่เหลี่ยม(มีขีดถูก)แล้ว admin จะสามารถแก้ไขค่าในช่องด้านล่างได้ ดังภาพประกอบ 55ซึ่งมีรายละเอียดดังนี

ภาพประกอบ 55: เปิดการตั้งค่า DHCP Server
......................- DHCP Range : คือช่วง IP ที่จะแจกให้เครื่องลูกข่ายในภาพตัวอย่าง เครื่องลูกข่ายจะมี IP Address เป็น
192.168.212.51 – 192.168.212.250
......................- Domain Name : คือชื ่อกลุ่ม Domain ที่เครื่องลูกข่ายสังกัดถ้าเป็นค่าปริยาย (intranet) ก็จะเป็น Domain เดียวกันกับลินุกซ์ซิส ดังนั้น
เวลาเปิด Web เครื่องแม่ข่ายสามารถพิมพ์ URL เป็น linuxsis แทน linuxsis.intranet ได้
......................- Gateway : ช่องทางติดต่อกับเครือข่ายของเ ครื องลูกข่าย ถ้าใช้ลินุกซ์ซิสเป็นเครื่องแม่ข่ายสำหรับแจกจ่าย Internet (Internet Sharing)
ก็ต้องระบุ IP Address ของเครื่องลินุกซ์ซิส (ค่าปริยาย eth0 คือ 192.168.212.1) แต่ถ้าไม่ใช่ ก็ต้องระบุ IP Address ของเครื่องที่ทำหน้าที่แจกจ่าย
......................- Domain Name Server : ระบุ DNS ให้เครืองลูกข่ายถ้าใช้ลินุกซ์ซิสเป็นเครื่องแม่ข่ายสำหรับแจกจ่าย Internet (Internet Sharing)
ก็ควรระบุ IP Address ของ เครื่องลินุกซ์ซิส (ค่าปริยาย eth0 คือ 192.168.212.1)

.........................เพราะลินุกซ์ซิสมี ระบบ DNS Server ในตัวด้วยจะทำให้ระบบทำงานได้ เร็วขึ้น ส่วนค่าที่ี 2 นั้นสามารถระบุ IP Address ตามที่ผู้ให้บริการ
อินเตอร ์เน็ตของท่าน (Internet Service Provider – ISP) กำหนดมาให้ แต่ถ้าไม่ได้ใช้ลินุกซ์ซิสเป็นเครื่อง Internet Sharing ก็ต้องระบุ IP Address
ของเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น DNS ของเครื่อข่ายของท่าน (หรือ ตามที ISP กำหนด)
................... กดปุ่ม Save เมือปรับแต่งค่าต่างๆ ตามที่ต้องการเสร็ จ โปรแกรมจะถามให้ยืนยันกด OK เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
................... โปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงค่าเครือข่าย พร้อมปรับปรุงระบบลินุกซ์ซีสให้ใช้ค่าใหม่ทันที (โดยไม่ต้อง reboot เครื่อง ) รอสักครู่เมื่อระบบทำงาน
ตามค่าปรับตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้ายืนยันให้กดปุ่ม OK เพื่อจบการทำงาน

.............2. ทดสอบผลการปรับแต่ง
...................เนื่องจากเป็นบริการทีคอยแจกค่าเครือข่ายให้กับเครื่องลูกข่าย ดังนั้น วิธีทดสอบที่ดีที่สุด ก็คือการนำเครื่องลูกข่ายมาต่อกับระบบเครือข่ายขอ ลินุกซ์ซิส
และปรับเครื่องลูกข่ายให้รับค่าเครือข่ายจากลินุกซ์ซิสการปรับแต่งสามารถทำได้ โดยทำตามวิธีการในหัวข้อการปรับแต่งเครืองลูกข่าย เพือการต่อเชื่อมครั้งแรกหน้า 27
แต่เปลี่ยนการปรับแต่งในส่วนสุดท้าย คือ Internet Protocol (TCP/IP) Properties ให้เป็น Obtain an IP address automatically และ
Obtain DNS Server address automatically เพื่อให้ระบบรับค่าปรับแต่งเครือข่ายต่างๆ จากลินุกซ์ซิส ดังภาพประกอบ 56

ภาพประกอบ 56: หน้าจอการตั้งค่าเครือข่ายใน Windows ให้เป็นอัตโนมัติ
..................เมือปรับแต่งเสร็จแล้วให้กดปุ่ม OK แล้วรอสักครู่เพื่อให้ระบบปฏิบัติการณ์ใช้ค่าเครือข่ายทีได้จากลินุกซ์ซิสเมื่อเสร็จแล้วจะสามารถตรวจสอบค่าเครือข่าย
ที่ได้ได้สองทาง คือดูที่หน้าต่างเครือข่าย และดูโดยใช้คำสั่งใน DOS
..................1. ตรวจสอบโดยดูที่หน้าต่างเครือข่าย
........................เรียกหน ้า “Local Area Conection Status” ตามวิธีการที่ได้ระบุไว้ ในหัวข้อการปรับแต่งเครื่องลูกข่าย เพื่อการต่อเชื่อมครั้งแรกหน้า 27
แล้วเลือก Tab Support (ทีอยู่ด้านบน) จะได้รายละเอียดของค่าเครือข่ายต่างๆ ดังภาพประกอบ 57

ภาพประกอบ 57: การดูรายละเอียดค่าเครือข่าย แสดงว่ารับ IP จากลินุกซ์ซิส
........................จากภาพตัวอย่างดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้คือ
........................... Address Type: Assigned by DHCP – คือการกำหนดค่าเครือข่ายใช้แบบ DHCP
........................... IP Address: 192.168.212.199 – กล่าวคือเป็ น IP ที่ลินุกซ์ซิสแจกจ่ายมา เพราะเป็นค่าที่อยู่ระหว่าง 192.168.212.101 ถึง
...............................192.168.212.200 ตามที่กำหน ดไว้ในหน้า DHCP
........................... Default Gateway: 192.168.212.1 ซึ่งชี้ไปที่ลินุกซ์ซิสตามที่กำหนด
..................2. ตรวจสอบโดยใช้คำสั่งใน DOS
........................ให้กดปุ่มโลโก้ Windows และ “ r” บนแป้นพิมพ์ จะปรากฏหน้าต่างรับคำสั่งพิมพ์“cmd” เพื่อเรียกโปรแกรมบรรทัดคำสั่ง

ภาพประกอบ 58: หน้าจอการเรียกคำสั่งทำงานของ Windows ซึ่งกำลังเรียก DOS shell (Command)
........................เมือได้บรรทัดคำสั่งแล้วให้พิมพ์คำสั่ง ”ipconfig” แล้วกด Enter ระบบจะรายงานค่าปรับแต่ง ดังรูป
........................ให้ดูใน
........................ Connection-specific DNS Su?x จะเป็นค่าที่่ระบุใน Domain Name ของการปรับแต่ง DHCP ของลินุกซ์ซิส
(ค่าปริยายคือ intranet)
........................ IP Address จะเป็นค่า IP Address ของเครื่องลูกข่าย ชึ่ง จะเ ป็นไปตามค่าทีระบุใน DHCP Range ของการปรับแต่ง DHCP
ของลินุกซ์ซิส (ค่าปริยาย คือ 192.168.212.51-192.168.212.250)
........................ Default Gateway จะเป็นค่า Gateway ของเครืองลูกข่าย ซึ่งจะเป็นไปตามค่าทีระบุ ใน Gateway ของการปรับแต่ง DHCP
ของลินุกซ์ซิส (ค่าปริยาย คือ
192.168.212.1)
.Back
 
Next.
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com