กลับหน้าหลัก
บทที่ 8 การจัดการด้านการให้บริการ (Service Management)
........เมนูนี้เป็นกลุ่มโปรแกรมสำหรับปรับแต่งบริการต่างๆ ของลินุกซ์ซิสที่ไม่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับด้านเครือข่าย อย่างไรก็ดีถ้าผู้ดูแลระบบไม่ได้ออกแบบให้
ลินุกซ์ซิสเครื่องที่กำลังปรับแต่งนั้นต้องเปิดบริการใด admin ก็ไม่ควรไปเปิดบริการนั้นๆ เพือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย
เมือเข้ามาในเมนู “การจัดการบริการ” (Service Management) แล้วจะมีเมนูย่อย ดังภาพประกอบ 66

ภาพประกอบ 66: แสดงเมนูจัดการบริการ
........ พร็อกซี่เวป (Web Proxy Server)
.............เป็นเมนูสำหรับปรับแต่งพร็อกซี่เวบโดยตรง ใ ช้ในกรณีที่ไม่ได้ทำ Transparent Proxy (หรือไม่ได้ใช้ลินุกซ์ซิสเป็นเครื่องแจกจ่าย Internet)
ในหัวข้อการบริการแชร์ อินเทอร์เน็ต การบริการแชร์อินเทอร์เน็ต (Internet Sharing) หรือใช้ในกรณีที่ต้องการจัดการพร็อกซี่โดยตรง (เช่น ต้องการปิดพรอกซ
ี่ชั่วคราวหรือต้องการปรับแต่งขนาด cache ของ proxy) ซึ่งไม่ต้องเรียกโปรแกรมแชร์อินเทอร์เน็ต
........ ปิดกั้นเว็บ (Web Block)
.............เป็นเมนูสำหรับปรับแต่งระบบการกรองเว็บไซ์ที่ไม่เหมาะสมได้โดยตรง โดยไม่ต้องเรียกโปรแกรมผ่านโปรแกรมแชร์อินเทอร์เน็ต หรือโปรแกรมพร็อกซี่
........ เซิร์ฟเวอร์อีเมล (E-mail Server)
.............เป็นเมนูสำหรับปรับแต่งค่าเบื้องต้นของการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
........ เซิร์ฟเวอร์แฟ้มแซมบ้า (Samba File Server)
.............เป็นเมนูสำหรับปรับแต่งบริการใช้ข้อมูลร่วมกัน (File Sharing) สำหรับเครื่องลูกข่ายที่เป็น Microsoft Windows
........ ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System)
.............เป็นเมนูสำหรับปรับแต่ง Domain Name System Server (DNS Server) ของลินุกซ์ซิส มีเส้นคั้นระหว่าง สองเมนูสุดท้าย กับเมนูด้านบนเพื่อเป็นสิ่ง
ที่ให้สังเกตว่ามีโปรแกรม 2 กลุ่ม สำหรับเมนูสองอันสุดท้ายเป็นเมนู ที่เกี่ยวของกับบริการต่างๆ ของระบบโดยตรงซึ่งจะแตกต่างจากโปรแกรมที่มีเมนูเหนือเส้นคั่น
ซึ่งตัวโปรแกรมจะไปปรับแต่งบริการต่างๆ และระบบที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น ถ้า admin จะปรับแต่งบริการในเมนู ที่อยู่ใต้เส้นทั้งสองนี้ admin จะต้อง
เข้าใจระบบการให้บริการต่างๆ ของระบบปฏิบัติการลินุกซ์ก่อน จึงจะสามารถเข้าไปปรับแต่งได้อย่างถูกต้องอนึ่งรายละเอียดตรงส่วนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในเอกสารนี้
ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถหาอ่านจากเอกสาร หรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งเครื่องแม่ข่ายที่เป็นระบบปฏิบัติการ ลินุกซ์
........ การควบคุมบริการ
.............เป็นเมนูสำหรับควบคุมบริการต่างๆ ของลินุกซ์ซิสโดยตรง ซึ่งสามารถควบคุมได้ว่า ให้บริการ หยุดให้บริการ หรือเริ่มการให้บริการอีกครั้ง
........ การกำหนดค่าบริการ
.............เป็นเมนู สำหรับปรับแต่งลินุกซ์ซิสว่า จะเปิดบริการใดบ้างเมื่อระ บบ (เมื่อ Boot เครื่อง)
8.1 พร็อกซี่เว็บ (Web Proxy Server)
........เมนูนี้เป็นเมนูสำหรับเรียกโปรแกรมปรับแต่ง Proxy Server ใช้ในกรณีที่ไม่ได้ทำ Transparent Proxy (ถ้าทำ Transparent Proxy ให้ดูในหัวข้อการบริการ
แชร์อินเทอร์) ซึ่งกรณี เหล่านี้ได้ แก่ใช้เครื่องอื่น หรื ออุปกรณ์อืนในการแจกจ่ายอินเทอร์เน็ตให้กับเครื่องลูกข่าย หรือ เครื องลูกข่ายติดต่ออินเทอร์ เน็ตได้โดย
ตรง และใช้ ลินุกซ์ซิสเป็น Proxy Server หรือ การออกแบบระบบเครือข่ายบางแบบซึ่งกำหนดให้แยกเครื่องลูกข่ายเป็นกลุ่มๆ ซึ่งบางเครืองติดต่อ Internet ผ่าน
Proxy ของลินุกซ์ซิส เป็นต้น
........เมื่อเลือกเมนูนี้แล้วจะเข้าสู่โปรแกรมปรับแต่ง Proxy Server ซึ่งมีรายละเอียดดังนี
......... หน้าแรก ของโปรแกรมปรับแต่งเว็บปร็อกซีดังภาพประกอบ 67

ภาพประกอบ 67: หน้าจอการตังค่าพร็อกซี่เว็บ
......00...ถ้าต้องการเปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้กดช่องสี่เหลี่ยมหน้า “เปิดการใช้งานเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี” (Enable Proxy Server) เพื่อให้มีเครื่องหมายถูก
(ถ้าไม่ต้องการให้กดเพือไม่ให้มีเครื่องหมายถูก) ผู้ดูแลระบบสามารถปรับขนาด Cache ของพร็อกซี่ได้ในการใช้งานจริง (แนะนำ ให้ลองใช้ขนาดที่โปรแกรม
กำหนดไว้ก่อนเมื่อใช้ไประยะหนึ่ง แล้วค่อยปรับดูว่าขนาดที่เหมาะสมน้นควรเป็นเท่าไร ) แล้วกดปุ่ม “บันทึก และ ถัดไป” (Save & Next) โปรแกรมจะถามให้
ยืนยันกดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน
......... ขนาดของ Cache ของพร็อกซี่ที่เหมาะสม
......00...แต่ลระบบก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากัน โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเครื่องลูกข่ายมีจำนวนเยอะไปดูเว็บที่ซ้ำๆ กัน (เช่นห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ) และเครื่องแม่ข่าย
อ่านเขียนฮาร์ดไดว์ได้รวดเร็วแล้ว Cache ที่มีขนาดใหญ่ก็จะทำให้เครื่องลูกข่ายเล่นเน็ตได้เร็ว แต่ถ้าไม่ใช่เงื่อนไขข้างต้น Cache ขนาดใหญ่ก็อาจจะทำให้เครื่อง
ลูกข่ายเล่นเน็ตได้้ช้าดังนั้นขอแนะนำให้ผูู้ดูแลระบบลองทดสอบด้วยค่าทีโปรแกรมกำหนดให้ก่อน เมือใช้ไปได้ระยะหนึ ่งจึงค่อยลองเปลี่ยนขนาดดู การเปลี่ยน
ขนาดแต่ละครั้งจะต้องให้เวลาเครื่องลูกข่ายทดสอบใช้งานได้ระยะหนึ่งจึงจะทราบผลที่แท้จริง (ว่าเร็ว-ช้าหรือไม่)
......... ถ้าลินุกซ์ซิสเปิดให้บริการแชร์อินเทอร์เน็ต (ตามหัวข้อการบริการแชร์อินเทอร์เน็ต ) และพร็อกซีเว็บ
(ตามหัวข้อพร็อกซี่เว็บ (Web Proxy Server))

......00...ลินุกซ์ซิสจะปรับแต่ง Proxy Server ให้เป็น Transparent Proxy โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีข้อดี ดังนี
.................. ไม่ต้องปรับแต่งใดๆ เพิ่มเติมที่เครื่องลูกข่าย
.................. สามารถตรวจสอบสถิติการเข้าใช้งาน Internet ได้ว่าช่วงเวลาใดที่มีการใช้งานมากน้อยอย่างไร หรือเว็บไซต์ใดที่มีคนเข้าใช้บริการมากน้อย
(ดูหัวข้อสถิติเซิร์ฟเวอร์พล็อกซี)
.................. สามารถปรับแต่งไม่ให้เครื่องลูกข่ายใช้บริการ Internet บางอย่างที่ไม่ใช่การเปิดเว็บไซต์ เช่น ไม่ให้เครื ่องลูกข่ายใช้โปรแกรมปร ะเภท Chat
เป็นต้น (ดูหัวข้อการปรับแต่งบริการไฟร์วอล (Firewall)
.................. สามารถปรับแต่งไม่ให้เครื่องลูกข่ายเข้าเว็บไซต์ทีไม่พึงประสงค์ได้ เช่น ไม่ให้เครื่องลูกข่ายเข้าเว็บไซต์ของ NECTEC ทั้งหมดได้
(ดูหัวข้อปิดกั้นเว็ บ (Web Block)
......... โปรแกรมจะยืนยันว่า ได้เปิดให้บริการ Proxy Server เรียบร้อยแล้ว
......00...กล่าวคือ ณ. จุดนี้ พร็อกซี่เริ่มให้บริการแล้วแต่อย่างไรก็ดี โปรแกรมก็ยังถามต่อว่าต้องการเปิดระบบกลั่นกรองเว็บไซต์ ที่ไม่เหมาะสมหรอไม่ ซึ่ง
admin สามารถเพิ่มเว็บไซต์ หรือ Domain ที่ไม่เหมาะสมที่ไม่อนุญาติให้เครื่องลูกข่าย (ที่ติดต่อ Internet ผ่านบริการ Proxy ของลินุกซ์ซิส) เข้าไปได้
ดังภาพประกอบ 68

ภาพประกอบ 68: หน้าจอแสดงการยืนยันการเปิดพร็อกซี่ และเลือกเปิดบริการะบบกลั่นกรองเว็บไซต์

......... ถ้าต้องการเปิดระบบกลั่นกรองเว็บไซต์ (Web Filtering – Squid Guard) ให้เลือก Yes ถ้าไม่ต้องการให้เลือก No แล้วกดปุ่ม OK
.................. ถ้าเลือก No โปรแกรมจัดการพร็อกซี่ก็จะจบการทำงาน และระบบจะกลับสู่หน้าเมนูหลักถ้า admin ต้องการเปิดบริการนี้ภายหลัง ก็สามารถทำได้
โดยไปที่เมนู “การจั ดการบริการ” แล้วเลือกเมนูย่อย “ปิ ดกันเว็บ” ได้ (ดูรายละเ อียดในหั ว ข้อถัดไป)
.................. ถ้าเลือก “Yes” โปรแกรมจะแสดงหน้าจอยืนยันว่าได้เปิดให้บริการะบบกลั่นกรองเว็บไซต์ (Web Filtering – Squid Guard) เรียบร้อยแล้ว
พร้อมกับถามว่า ต้องการปรับแต่งระบบกลั่นกรองเว็บไซต์หรือไม่ ดังรูป


ภาพประกอบ 69: หน้าจอแสดงการยืนยันการเปิดระบบกรองเว็บ และให้ เลือกที่จะแก้ไขรายชื่อโดเมน และเว็บไซต์ที่จะกรอง

......... ถ้าเลือก No โปร แกรมจัดการพร อกซี่ก็จะจบการทำงาน และระบบจะกลับสู่หน้าเมนูหลักถ้า admin ต้องการปรับปรุงรายชื่อเว็บไซต์ทีจะกรองภายหลัง
ก็็สามารถทำได้โดยไปที่เมนู “การจั ดการบริการ” แล้วเลือกเมนูย่อย “ปิดกั้นเว็บ” ได้ (ดูรายละเอียดในหัวข้อถัดไป)
......... ถ้าเลือก “ Yes” โปรแกรมจัดการพรอกซี่ก็จะจบการทำงานเช่นกันแต่ จะเปิดโปแกรมปิดกั้นเว็บขึ้นมาแทน (ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อถัดไป)
8.2 ปิดกั้นเว็บ (Web Block)
........ระบบปิดกันเว็บ เป็นระบบที่ทำหน้าที่กลั่นกรองเว็บไซต์ และโดเมนของเว็บไซต์ืี่ีที่ไม่เหมาะสม เพื่อปิดกันไม่ให้เครื่องลูกข่ายเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้นได้
ระบบปิดกั้นเว็บของลินุกซ์ซิส 5.X จะมีค่าเบื้องต้นมาให้บางส่วนแล้ว ดังนั้นถ้าเปิดให้บริการนี แต่ไม่ได้ปรับแต่ง อะไรก็จะสามารถป้องกันเครื่องลูกข่ายเปิดหน้า
เว็บไซต์์ที่ไม่เหมาะสมส่วนใหญ่ไว้ได้อย่าง
ไรก็ดีถ้าต้องการเพิ่มรายการ Website ที่ไม่เหมาะสม หรือกลับกันถ้าเว็บไซต์ใดที่่เหมาะสมดีแล้ว แต่ลินุกซ์ซิสกับ
ปิดกั้นก็สามารถไปเพิ่มรายชือเว็บไซต์เหล่านันได้
........ การเรียกโปรแกรมจัดการระบบปิดกันเว็บไซต์ให้ทำงาน สามารถเรียกได้โดยเข้าเมนู “จัดการ ระบบ” ที่เมนูหลัก แล ะเลือก “ปิดกันเว็บ” ที่เมนู
ย่อยก็จะได้หน้าจอดํงภาพประกอบ 70


ภาพประกอบ 70: หน้าจอแรกของระบบปิดกั้นเว็บ
........ กดในช่องข้างหน้า “เ ปิดใช้งาน” ให้มีเครื่องหมายถูก เพื่อเปิดใช้ ระบบปิดกั้นเว็บ หรือกดเพื่อไม่ให้มีเครื่องหมายถูก เพื่อปิดระบบปิดกั้นเว็บแล้ว
กดปุ่ม“ถั ดไป” ถ้าได้เลือกเปิดระบบปิดกั้นเว็บมาจากโปรแกรมจัดการระบบพร็อกซี่แล้ว หน้าจอนี้ก็จะแสดงผลด้วยว่า ระบบปิดกันเว็บกำลังทำงานอยู โดยมีเครื่อง
หมายถูกอยู่ในช่อง ดังภาพประกอบ 70

ภาพประกอบ 71: หน้าจอให้เลือกว่าจะเพิ่มรายการเว็บไซต์ลงในด้านใด
........ กด “Bad Sites” เพื่อเพิ่มรายการเว็บไซต์ หรือโดเมนของเว็บไซต์ ที่ไม่เหมาะสมที่ลินุกซ์ซิสไม่ได้บล๊อก หรือกด “ Good Sites” เพือเพิ่มรายการ
เว็บไซต์ หรือโดเมนของเว็บไซต์ที่เหมาะสม แต่ลินุกซ์ซิสกลับบล๊อก
 
.
 
Next
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com