กลับหน้าหลัก
บทที่ 9 การจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้ (User Management)
........เป็นเมนูของกลุ่มโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการระบบผู้ใช้ของลินุกซ์ซิส เช่น เพิ่ม/ลบ/ แก้ไข ผู้ใช้ หรือกลุ่มของผู้ใช้รวมถึงกำหนดโควตาของพื้นที่ฮาร์ไดว์ที่
ผู้ใช้้จะสามารถใช้ได้ นอกจากนี้ยังมีเมนูย่อยให้เปลี่ยนรหัสผ่านของ admin อีกด้วย ดังภาพประกอบ 98

ภาพประกอบ 98: แสดงหน้าจอเมนูการจัดการผู้ใช้
........ Change Password
.................เป็นเมนูย่อยสำหรับ admin เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของ admin เพื่อเข้ามาใช้งานด้านต่างๆ ของลินุกซ์ซิส เมื่อกดเข้าไปจะเข้าไปสู่โปรแกรมเปลี่ยน
รหัสผ่าน ดังภาพประกอบ 99

ภาพประกอบ 99: หน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่าน
.................การเปลี่ยนรหัสผ่านจะต้องใส่รหัสผ่านปัจจุบันลงในช่อง “ รหัสผ่านปัจจุบัน” (Current password) เพื่อยืนยันว่าเป็น admin ตัวจริง (คือ รู้รหัสผ่าน
ปัจจุบัน) และใส่รหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง คือในช่อง “รหั สผ่านใหม่ ” (New password) และในช่อง “ยืนยันรหัสผ่านใหม่ ” (Confirm new password) เพื่อเป็น
การยืนยันว่าใส่รหัสผ่านได้ถูกต้อง รหัสผ่านทีระบบยอมรับจะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร (สำหรับผู้ดูแลระบบ ) และรหัสผ่านทั้งสองช่องนี้จะต้องตรงกัน
ที่สำคัญ ห้ามใช้ตัวอักษรพิเศษใดๆ
.................เมื่ือป้อนรหัสผ่านใหม่ และกดปุ่ม Next แล้วถ้ารหัสผ่านสั้นเกินไป หรือไม่ตรงกันทั้งสองช่อง ระบบจะแสดงหน้าต่างย่อยเตือนเพื่ือให้แก้ไขให้ถูกต้อง
แต่ถ้าถูกต้องระบบจะถามให้ยืนยันกดปุ่ม OK เพื่อยืนยันถ้าป้อนรหัสผ่านเดิมไม่ผิด ระบบจะแสดงหน้ายืนยันในหน้าต่างย่อยว่าเปลี่ยนรหัสผ่านให้ใหม่
เรียบร้อยแล้ว และกลับไปที่หน้าเมนูหลัก แต่ถ้ารหัสผ่านเดิมผิดระบบจะแจ้งในหน้าต่างย่อย และกลับมาหน้าเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
....... การจัดการเกี่ยวกับ ผู้ใช้ และกลุ่มผู้ใช้ (User Management)
..............เป็นเมนูย่อยสำหรับโปรแกรมจัดการผู้ใช้ และกลุ่มของผู้ใช้ เมื่อกดเข้ามาแล้วระบบจะเรียกโปรแกรมจัดการผู้ใช้ และกลุ่มของผูใช้ดังภาพประกอบ 100

ภาพประกอบ 100: หน้าจอเลือกการจัดการผู้ใช และกลุ่มของผู้ใช้

..............หน้าของโปรแกรมจะมีปุ่มให้เลือกทำงาน 6 อย่าง คือการเพิ่มผู้ใช้ หรือกลุ่มของผู้ใช้ใหม่การแก้ไขรายละเ อียดต่างๆ ของผู้ใช้ หรือ กลุ่มของผู้ใช้
ที่มีอยู่เดิมและ การลบผู้ใช้หรือ กลุ่มของผู้ใช้ที่มีอยู่กดเลือกรายการที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Next เพื่อทำรายการนั้นๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
.............. เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (Add User)
...................เป็นการเพิ่มผู้ใช้ใหม่เข้าไปในระบบ วิธีเรียกโปรแกรมให้กดเลือกเมนู “การจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้ และกลุ่มผู้ใช้” แล้วเลือก “เพิ่มผู้ใช้”
ดังภาพประกอบที่ 100 เมื่อเลือกหัวข้อนี้ และกดปุ่ม “ถัดไป” (Next) แล้วจะได้โปรแกรมเพิ่มผู้ใช้ โดยโปรแกรมสามารถเพิ่มผู้ใช้ทีละคน หรือเพิ่มทีละหลายคน
ก็ได้ซึ่งจะมีหน้าให้เลือก ดังรูปภาพประกอบ 101


ภาพประกอบ 101: หน้าจอการเลือกตัวเลือกการเพิ่มผู้ใช้
...................เลือก “ หนึ่งคน ” (Only one) เพิ่ม เพิ่มผู้ใช้เข้าสู่ระบบทีละคน หรือเลือก “มากกว่าหนึ่งคน” (More than one) เพื่อเพิ่มผู้ใช้ทีละหลายๆ คน
แล้วกดปุ่ม “ถัดไป” Next
................... การเพิ่มผู้ใช้ทีละคน (Only one)
.......................เมื่อกดเลือก “หนึ่งคน” (Only one) และกด “ถัดไ ป” (Next) ระบบจะเรียก โปรแกรมเพิ่มผู้ใช้ทีละคนซึ่งมีหน้าดังภาพประกอบ 102

ภาพประกอบ 102: หน้าจอเพิ่มผู้ใช้ทีละหนึ่งคน แสดงรายละเอียดผู้ใช้
โดยที่ (ตัวอย่างตามภาพประกอบ 103)
......................- User Name : คือชื่อที่ผู้ใช้จะใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบซึ่งต้องห้ามซ้ำกับทีมีอยู่ในระบบจะมีปุ่ม “ตรวจสอบชื่อผู ้ใช้ ” (Check Username)
ไว้เพื่อตรวจสอบดูว่าชื่อที่ใส่ในช่อง User Name นั้นซ้ำกับที่มีอยู่แล้วในระบบหรือไม่
......................- Full Name : เป็นช่องที่ให้ใส่ชือจริงๆ ของผู้ใช้ (ซึ่งอาจจะไม่ใส่ก็ได้)
......................- Password – Confirm Password : เป็นช่องที่ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้โดยที่ 2 ช่องนี้ต้องตรงกันโดยมีข้อกำหนดว่ารหัสผ่านสำหรับผู้ใช้
ทั่วไปต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร และห้ามใช้ตัวอักษรพิเศษ
......................- E-mail : โปรแกรมจะเติม e-mail address ให้โดยอัตโนมัติ e-mail address ที่โปรแกรมเติมให้ จะนำมาจากชื่อ e-mail server ของ
ลินุกซ์ซิสที่ถูกตั้งค่าไว้ในหัวข้อ e-mail server (ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อเซิร์ฟเวอร์อีเมล์)
......................- Group : คือกลุ่มของผู้ใช้ลินุกซ์ซิสจะมีกลุ่มเบื้องต้นมาให้ คือ Webmaster และ User (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของกลุ่มของผู้ใช้ )
admin สามารถเลือกกลุ่มของผู้ใช้ให้กับผู้ใช้ที่กำลังสร้างใหม่ได้ แต่ถ้าต้องการสร้างกลุ่มของผู้ใช้ กรุณาดูเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวกับกลุ่มของผู้ใช้
......................- หมายเหตุ ช่องที่มีเครื่องหมาย “*” คือช่องที่จะต้องกรอก กดปุ่ม “ถัดไป” (Next) เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้ว

ภาพประกอบ 103: หน้าจอเพิ่มผู้ใช้ทีละหนึ่งคน แสดงตัวอย่างการเพิ่มผู้ใช้ somdej ในกลุ่ม webmaster
.......................จากภาพประกอบ 103 เป็นการเพิ่มผู้ใช้ “ somdej” ให้อยู่ในกลุ่ม “webmaster” ซึ่งจะเป็นการให้สิทธิแก่ผูใช้ให้สามารถจัดการเว็บไซต์หลัก
ของเครื่องลินุกซ์ซิสได้ (ดูรายละเอียดในเรื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์) และ สามารถ Login ที่เคร ื่องแม่ข่าย (ตามรายละเอียดในหัวข้อการ Login เข้ามาจากเครื่องลูกข่าย
ซึ่งผู้ใช้ไม่จำเป็นจะต้องเป็น admin หรือ root) หรือจากเครืองลูกข่ายผ่านระบบ Remote – ssh ได้ (ดูรายละเอียดของระบบ SSH ได้จากหัวข้อการเปิดบริการ
SSH สำหรับลินุกซ์ซิสและรายละเอียดของกลุ่มของผู้ใช้ได้ ได้ในหัวข้อถัดๆ ไป)
................... การเพิ่มผู้ใช้ทีละหลายคน (More than one)
.......................เมื่อกดเลือก More than one และ กด Next ระบบจะเรียกโปรแกรมเพิ่มผู้ใช้ทีละหลายๆ คน ซึ่งมีหน้าดังภาพประกอบ 104

ภาพประกอบ 104: หน้าจอการเพิ่มผู้ใช้หลายคน
โดยที่ (ตัวอย่างตามภาพประกอบ 105)
......................- คำนำหน้ าชือผู้ใช้ (User Name Prefix) : คือส่วนแรกของชื่อที่ผูใช้จะใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ เช่น Eng

......................- ช่วง (Range) : คือช่วงตัวเลขที่ต่อท้าย “ คำนำหน้าชื่อผู้ใช้ ” (User Name Prefix) เช่น 1-15 ดังนัน จะได้ user คือ
Eng1 Eng2 Eng3 ... Eng15
......................รหัสผ่าน (Password) : ลินุกซ์ซิสจะกำหนดรหัสผ่านเบื้องต้นให้โดยกำหนด ให้ตรงกับชื่อผู้ใช้ (คือ Eng1 Eng2 Eng3 ... Eng15) เมื่อผู้ใช้
Login เข้าสู่ระบบ WebAdmin Tool แล้วจะมีโปรแกรมให้เปลี่ยนรหัสผ่านต่อไป
......................- Group : คือกลุ่มของผู้ใช้ลินุกซ์ซิสจะมีกลุ่มเบื้องต้นมาให้ คือ Webmaster และ User admin สามารถเลือกกลุ่มของ ผู้ใช้ได้ ถ้าต้องการ
สร้างกลุ่มของผู้ใช้ (ดูรายละเอียดของกลุ่มได้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ Group)
......................หมายเหตุ ช่องที่มีเครื่องหมาย “*” คือช่องที่จะต้องกรอก กดปุ่ม Next เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้ว

ภาพประกอบ 105: หน้าจอการเพิ่มผู้ใช้หลายคน แสดงตัวอย่างผู้ใช้ Eng1 - Eng15
......................ภาพประกอบ 105 เ ป็นภาพการเพิ่มผู้ใช้ 15 คน คือ (คือ Eng1 Eng2 Eng3 ... Eng15) อยู่ในกลุ่ม Eng (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ
การเพิ่มกลุ่มของผู้ใช้)
 
 
Next
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com