กลับหน้าหลัก
บทที่ 9 การจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้ (User Management)
........ แก้ไขผู้ใช้ (Edit User)
................เป็นโปรแกรมเพือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ของผู้ใช้ (รวมถึงรหัสผ่าน ) การเรียกโปรแกรมแก้ไขผู้ใช้ ให้กดเลือกเมนู “การจัดการเ กี่ยวกับผู้ใช้
และกลุ่มผู้ใช้ แก้ไขผู้ใช้” แล้ว เลือก “แก้ไขผู้ใช้” ในหน้าเมนูย่อย ดังภาพประกอบ 106 แล้วกดถัดไป

ภาพประกอบ 106: หน้าจอการแก้ไขผู้ใช้
................เมือเลือก “แก้ไขผู้ใช้ ” (Edit User) แล้วโปรแกรมจะปรากฏหน้าให้เลือกผู้ใช้ที่ต้องการแก้ไข ดังภาพประกอบ 107

ภาพประกอบ 107: หน้าจอแก้ไขผู้ใช้
................กดเลือกกลุ่มของผู้ใช้ที่จะแก้ไขในช่อง “กลุ ่ม” ก่อน จากนั้นจึงเลือกชื่อผู้ใช้ทีต้องการแก้ไขรายละเอียด โดยกดที่ช่อง “ผู้ใช้ ” โปรแกรมจะแสดง
รายชื่อผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวออกมาดังภาพประกอบ 108

ภาพประกอบ 108: หน้าจอแก้ไขผู้ใช้ แสดงการเลือกผู้ใช้ที่จะแก้ไข
................ให้เลือกผู้ใช้ทีต้องการแล้วกด “ถัดไป” (Next) เพื่อแก้ไขราละเอียดของผู้ใช้เมื่อกด “ถัดไป” Next แล้ว โปรแกรมจะนำรายละเอียดของผู้ใช้มาให
้แก้ไขดังภาพประกอบ 109

ภาพประกอบ 109: หน้าจอแสดงรายละเอียดของผู้ใช้
................รายละเอียดที่สามารถแก้ไขได้ มีดังนี
................ ชือเต็ม (Full Name) : คือชื่อของผู้ใช้ เพื่อเป็นรายละเอียดที่จะจัดเก็บไว้ต่อไป
................  รหัสผ่าน (Password) : รหัสผ่านถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านก็ไม่ต้องกรอกค่าใดๆ ลงในช่องนี้
................  อีเมล (e-mail) : เป็นส่วนที่เก็บ e-mail address ของผู้ใช้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้
................  กลุ่ม (Group) : กลุ่มของผู้ใช้ถ้าต้องการเปลี่ยนกลุ่มก็ให้เลือกรายการจากที่มีอยู่ (ดูรายละเอียดของกลุ่มได้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับกลุ่มของผู้ใช้)
................  อนุญาติให้เข้าใช้ระบบได้ (Allow login) : ถ้าเลือก Yes จะทำให้ผู้ใช้สามา รถ Login เข้าสู่ระบบของลินุกซ์ซิสโดยตรงได้
(ไม่ใช่แค่ WebAdmin Tool) ทั้งจากที่เครืองแม่ข่าย และเครื่องลูกข่าย (ผ่าน SSH ดูหัวข้อการ Login เข้ามาจากเครื่องลูกข่าย) ซึ่งจะทำ ให้ผู้ใช้สามารถ
ทำงานกับเครื่องแม่ข่ายได้โดยตรง เ ช่น สามารถแก้ไขคุณสมบัติของพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนตัว เ พื่อเปิดให้ คนทั่วไปเข้ามาดู Web Page ส่วนตัวได้
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของเว็บ เซิร์ฟเวอร์)
........ ลบผูใช้ (Delete User)
...............โปรแกรมนี้ใช้สำหรับลบผู้ใช้ออกจากร ะบบ เมื่อเลือกเมนูนี้ (ดูการเลือกเมนู ในหัวข้อด้านบน) โปรแกรมจะแสดงหน้าให้เลือกผู้ใช้ที่จะลบออกมาภาพ
ประกอบ 110

ภาพประกอบ 110: หน้าจอแสดงรายชื่อผู้ใช้ตามกลุ่มผู้ใช เพื่อเห้เลือกที่จะลบผู้ใช้
...............ให้กดเลือกกลุ่มของผู้ใช้ที่ต้องการก่อน แล้วโปรแกรมจะแสดงรายชื่อผู้ใช้ในกลุ่มนั้นๆ ออกมาแล้วกดเลือกผู้ใช้ที่จะลบ การเลือกผู้ใช้ทีจะลบนั้น
สามารถเลือกทีละหลายๆ คนได้ โดยการกดปุ่ม “ Shift” หรือ “ Ctrl” บนแป้ นพิมพ์ขนณะกด mouse เลือกดังภาพประกอบ 110 ซึ่งใช้การกดปุ่ม “Ctrl”
ค้างไว้ในขนะกดMouse เลือกผู้ใช้
เมือเลือกผู้ใช้ทีต้องการจะลบได้แล้วให้ กดปุ่ม “ถั ดไป” (Next) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอแสดงข้อมูลการลบผู้ใช้
ดังภาพประกอบ 111

ภาพประกอบ 111: หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลการลบผู้ใช้
...............โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของผู้ใช้ ที่จะลบแยกแต่ละรายออกมา โดยจะมีให้เลือกว่าจะลบพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้นั้นๆ หรือไม่ ถ้าต้องการลบ
ก็เลือกให้มีเครื่องหมายถูกหน้า “ลบไดเรกทอรี่บ้านหรือไม่ ” (Delete Home Directory?) ถ้าต้องการเก็บไว้ (ไม่ลบ) ก็เลือกไม่ให้มีเครื่องหมายถูก แล้วกด
“ถัดไป” (Next) เพื่อให้โปรแกรมลบผู้ใช้ออกจากระบบ เมื่อกด “ถัดไป” (Next) แล้วโปรแกรมจะถามให้ยืนยันกดยืนยันเพื่อให้การลบมีผลทันทีเมื่อกดยืนยันแล้ว
โปรแกรมจะรายงานผลการทำงานออกมา
...............หมายเหตุ ถ้าไม่เลือกลบไดเรกทอรี่บ้านในการลบ ผู้ใช้จะมีเพียงผู้ดูแลระบบ “ root” เท่า นั้นที่สามารถ login เข้าไปที่่เครื่องแม่ข่ายเพื่่อดูและจัดการ
ข้อมูลที่อยู่ภายในไดเรกทอรี่บ้านที่ถูกลบ
........ เพิ่มกลุม (Add Group)
...............เป็นโปรแกรมสำหรับการเพิ่มกลุ่มของผู้ใช้เข้าสู่ระบบของลินุกซ์ซิส ลินุกซ์ซิสจะมีกลุ่มที่เป็นปริยายมาให้แล้ว 2 กลุ่มคือ User และ Webmaster ผู้ใช้
ในกลุ่ม User จะ Login ผ่าน WebAdmin Tool ได้เท่านั้น แต่ผูใช้ในกล ุ่ม Webmaster จะสามารถ Login ที่เครื ่องแม่ข่าย หรือจากเครื่องลูกข่ายผ่านระบบ
Remote – ssh ได้ (ดูรายละ เอียดของ กลุ่มได้ ในหัวข้อการ Login เข้ามาจา กเครื่องลูกข่าย) และยังสามารถเขียนข้อมูลลงที่เก็บเว็บไซต์ของลินุกซ์ซิส
(/var/www/html/) ได้ เพื่อที่จะทำเว็บไซต์หลักได้
........การเรียกโปรแกรมเพิ่มกลุ่มผู้ใช้ให้เลือกเมนู “การจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้” ในเมนูหลักแล้วเลือก “การจัดการเ กี่ยวกับผูใช้และกลุ่มผู้ใช้” แล้วเลือกรายการ “เพิ่มกลุ่ม”
แล้วกดถัดไป (ดูรายละเอียดการเข้าโปรแกรมได้จากเด้านบน)
เมื่อเรียกโปรแกรมเพิ่มกลุ่มผู้ใช้ จะได้หน้าโปรแกรมดังภาพประกอบ 112

ภาพประกอบ 112: หน้าจอการเพิ่มกลุ่มผู้ใช้
........กรอกชื่อกลุ่มผู้ใช้ (ในภาพตัวอย่าง คือ Eng) ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกันในระบบเดียวกัน admin สามารถกดปุ่ม “ตรว จสอบชื่อกลุ่ม” (Check group name)
เพื่อตรวจสอบก่อนว่า ชือกลุ่มนี้มีอยู่ในระบบแล้วหรือไม่ กด “ถัดไป” (Next) เพื่อให้โปรแกรมเพิ่มกลุ่มผู้ใช้เข้าสู่ระบบ เมื่อกด “ ถัดไ ป” (Next) แล้วจะมีหน้า
ยืนยัน ให้กด OK แล้วจะมีหน้าแจ้งว่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วดังภาพประกอบ 113 กด “ถัดไป” (Next) เพื่อปิดโปรแกรม

ภาพประกอบ 113: หน้าจอแสดงแสดงการยืนยันการเพิ่มกลุ่ม
........ แก้ไขกลุม (Edit Group)
............เป็นเมนูทีให้ admin สามารถแก้ไขชือกลุ่มผู้ใช้ได ้การเรียกโปรแกรมแก้ไขกลุ่มผู้ใช้สามารถเรียกได้โดย เลือกเมนู “การจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้ ” ในเมนูหลัก
แล้วลือก “การจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้ และ กลุ่มผู้ใช้ ” แล้วเลือกรายการ “ แก้ไขกลุ่ม” แล้วกดถัดไป (ดูราย ละเอียดการเข้าโปรแกรมได้จากเด้านบน)
เมื่อเลือกเมนูนี้เข้ามา
โปรแกรมจะแสดงชื่อกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมดมา ให้เลือกเพื่อแก้ไขดังภาพประกอบ 114

ภาพประกอบ 114: หน้าจอแสดงกลุ่มผู้ใช้ให้เลือกเพื่อแก้ไข
............ให้เลือกกลุ่มผู้ใช้ทีต้องการแก้ไข (ภาพประกอบ 114 เป็นการเลือกกลุ่ม “ Eng”) แล้วกดปุ่ม “ถัดไป” (Next) เพื่อแก้ไขโปรแกรมจะนำชื่อของกลุ่มผู้ใช้ที่
เลือกมาให้แก้ไข ซึ่ง admin สามารถพิมพ์ชื่อกลุ่มใหม่ได้ ดังภาพประกอบ 115 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนชื่อกลุ่มจา ก “Eng” เป็น “Engineering”

ภาพประกอบ 115: หน้าจอแสดงรายละเอียดของกลุ่มผู้ใช้
............admin สามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มผู้ใช้จากชื่อเดิมเป็นชื่อใหม่ได้อย่างไรก็ตาม ชือกลุ่มผู้ใช้ต้องไม่ซ้ำกัน ในระบบเดียวกัน admin สามารถกดปุ่ม “ตรวจสอบ
ชื่อกลุ่ม” (Check group name) เพื่อตรวจสอบก่อนว่า ชื่อกลุ่มนี้มีอยูในระบบแล้วหรือไม่ กด ปุ่ม “ถัดไป” (Next) เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
 
Back
 
Next
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com