กลับหน้าหลัก
สารบัญบทเรียน
บทที่ 1 โครงสร้าง ฮาร์ดดิสก์และการเรียกชื่อฮาร์ดดิสก์
บทที่ 2 วิธีการที่จะติดตั้งลีนุกซ์และหลักการติดตั้งลีนุกซ์
บทที่ 3 กระบวนการบูทของลีนุกซ์
บทที่ 4 การเปิดปิด Service
บทที่ 5 โครงสร้างของไดเรกทอรีของลีนุกซ์
บทที่ 6 งาน Vi
บทที่ 7 การใช้คำาสั่ง RPM (RPM Package Manager)
บทที่ 8 การบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้ระบบ User / Group Accounts
บทที่ 9 Permission ของไฟล์ และ Directory
บทที่ 10 การใช้งาน System Config ต่าง ๆ
บทที่ 11 การ mount ไฟล์ system อื่นๆ
บทที่ 12 การใช้โปรแกรมบีบอัดไฟล์เพื่อ Backup ข้อมูล
บทที่ 13 คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเซิร์ฟเวอร์
บทที่ 14 การติดตั้ง JAVA บนลีนุกซ์ตระกูล Red Hat
บทที่ 15 ขั้นตอนการติดตั้ง PostgreSQL 8.x บนลีนุกซ์ตระกูล
Red Hat ด้วยการ Compile Source Code
 
บทที่ 16 การควบคุมเซิร์ฟเวอร์ลีนุกซ์จากระยะไกลด้วย SSH และส่งไฟล์ ด้วย SFTP  
บทที่ 17 Crontab  
บทที่ 18 การเพิ่มพาร์ติชันหรือเพิ่มฮาร์ดดิสก์
 
บทที่ 19 Disk Quota  
บทที่ 20 DNS (Domain Name System)
 
บทที่ 21 Webserver ภายในองค์กร
 
บทที่ 22 Postfix Mail Server
 
บทที่ 23 NFS Server  
บทที่ 24 DHCP Server
 
บทที่ 25 Squid Proxy Server
 
บทที่ 26 SAMBA  
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com