กลับหน้าหลัก
บทที่ 1โครงสร้าง ฮาร์ดดิสก์และการเรียกชื่อฮาร์ดดิสก์
ฮาร์ดดิสก์ประกอบด้วย
.....1. MBR (Master Boot Record)
..... 2. Primary Partition
..... 3. Extended Partition
..... 4. Logical Partition
.....  MBR
..... ...MBR ย่อมาจากคำาว่า Master Boot Record ซึ่ง MBR จะอยู่ที่เซกเตอร์แรกสุดของฮาร์ดิสก์ MBR จะประกอบด้วยสองส่วน คือ IPL (Initial Program
Loader) ขนาด 446 byte เป็นพื้นที่ที่โปรแกรมบูทโหลดเดอร์ของลีนุกซ์จะไปติดตั้งอยู่ ใช้ในการบูทของลีนุกซ์ และ Partition table ขนาด 66 byte ดังรูปที่ 1-1
รูปที่ 1-1 รูปแสดงส่วนประกอบของ MBR
..... ...การสร้าง partition ให้กับฮาร์ดดิสก์ มี 3 แบบ คือ Primary, Extended และ Logical ในการสร้างพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ ถ้าเราสร้างทุกพาร์ติชันให้เป็น
Primary ทั้งหมดจะสร้างได้เพียง 4 พาร์ติชันเท่านั้น ถ้าต้องการมากกว่านั้นต้องใช้ 1 พาร์ติชันเป็น Extended แล้ว แบ่งย่อย Extended เป็น Logical ตัวอย่าง
ดังภาพ ที่ 1-2 และ 1-3 ตัวอย่างการแบ่งพาร์ติชัน
รูปที่ 1-2 ตัวอย่างการแบ่ง Partition แบบที่ 1 ใช้พาร์ติชันที่ 4 เป็น Extended
รูปที่ 1-3 ตัวอย่างการแบ่ง Partition แบบ ที่ 2 ใช้พาร์ติชันที่ 2 เป็น Extended
..... ...ลีนุกซ์เคอร์เนล มีข้อจำากัดในการจัดการพาร์ติชันที่เป็นฮาร์ดดิสก์ IDE ได้ 63 พาร์ติชัน ฮาร์ดดิสก์ SCSI จะได้ 15 พาร์ติชัน พาร์ติชันแรกของ Logical
partition จะเป็น Partition ที่ 5 เสมอ
การเรียกชื่อฮาร์ดดิสก์
.....  ฮาร์ดดิสก์ IDE มีการเชื่อมต่อกับสาย IDE ตรงตำาแหน่งต่างๆ จะมีชื่อเรียกดังนี้
..... ... Primary Master ..... .......... เรียกว่า ..... ... /dev/hda
..... ... Primary Slave ..... ............ เรียกว่า ..... ... /dev/hdb
..... ... Secondary Master ..... ...  เรียกว่า ..... ... /dev/hdc
..... ... Secondary Slave ..... ...... เรียกว่า ..... ... /dev/hdd
..... ... - ลำาดับที่ของพาร์ติชัน ของฮาร์ดดิลำาดับที่เท่าไหร่ก็จะเรียก
..... ....... /dev/hda1, /dev/hda2 ..., /dev/hdb1,
......... ... /dev/hdb2..., /dev/hdc1, /dev/hdc2...
.....  ฮาร์ดดิสก์ SCSI จะเรียกชื่อตาม SCSI ID
..... ... SCSI ID 0 ..... ... เรียกว่า ..... ... /dev/sda
..... ... SCSI ID 1 ..... ... เรียกว่า ..... ... /dev/sdb
..... ... SCSI ID 2 ..... ... เรียกว่า ..... ... /dev/sdc
..... ... SCSI ID 3 ..... ... เรียกว่า ..... ... /dev/sdd
..... ... SCSI ID.. ..... .... เรียกว่า ..... ... /dev/sd...
......... เรื่อยไปตามจำานวนฮาร์ดดิสก์ที่สามารถใส่ได้ของ SCSI ลำาดับที่ของพาร์ติชันก็เช่นเดียวกันกับฮาร์ดดิสก์แบบ IDE เช่น /dev/sda1, /dev/sda2...,
/dev/sdb1,
......... /dev/sdb2..., /dev/sdc1, /dev/sdc2... ส่วน ฮาร์ดดิสก์ SATA ก็จะเรียกชื่อ partition เหมือนกับฮาร์ดดิสก์ SCSI
..... ...  เมื่อเรารู้จักการเรียกชื่อฮาร์ดดิสก์แล้วเราก็พร้อมที่จะติดตั้งลีนุกซ์แล้ว
รูปที่ 1-4 แสดงฮาร์ดดิสก์ แบบ IDE , SCSI และ SATA ตามลำดับ
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........