กลับหน้าหลัก
บทที่ 10 การใช้งาน System Config ต่าง ๆ
........ลีนุกซ์ Red Hat มีเครื่องมือในการช่วยปรับแก้ config ต่างๆของระบบ เช่น การเปลี่ยน IP การปรับวันที่ เวลา ฯลฯ เราสามารถทดลองดูได้ว่ามีโปรแกรม
อะไรบ้างโดยการพิมพ์ system- แล้วกด Tab สองครั้งก็จะเห็นดังภาพ สำาหรับ Red Hat ใน เวอร์ชันตำ่ากว่า Enterprise 4 หรือ FC4 ก็จะขึ้นต้นด้วย
redhat
........
........ โปรแกรมต่างๆ เหล่านี้จะอยู่ในเมนูอยู่แล้ว โปรแกรมจะช่วยเราทำางานใน Graphic Mode เท่านั้น

รูปที่ 10- 1 แสดงโปรแกรม System Settings
ติดตั้งโปรแกรม system-config
.....ถ้าในขั้นตอนติดตั้งลีนุกซ์ไม่ได้เลือก Package Server Configuration Tools และ Administration Tools ก็ไม่สามารถใช้งานโปแกรม
system-config ต่างๆได้

รูปที่ 10-2 การติดตั้งโปรแกรม Server Configuration Tools

รูปที่ 10-3 การติดตั้งโปรแกรม Administration Tools
......... system-config-network / neat ช่วยในการเปลี่ยน IP

รูปที่ 10-4 แสดงโปรแกรม system-config-network
.
 
Next.
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........