กลับหน้าหลัก
บทที่ 11 การ mount ไฟล์ system อื่นๆ
.....การใช้งานบนวินโดว์เวลาเราต้องการเอาอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอื่นใส่เข้าไปวินโดว์ก็จะรู้จักและแสดงไดรว์ให้เห็นและสามารถใช้งานได้เลย บนลีนุกซ์เวอร์ชัน
ใหม่ๆ ก็มีความสามารถแบบนั้นแล้วเช่นกัน แต่ก็ควรรู้เอาไว้หากลีนุกซ์ไม่ทำางานให้อัตโนมัติจะ mount อย่างไร
mount point หรือ ไดเรกทอรีที่ต้องการ mount
.....mount point คือ ไดเรกทอรีที่ต้องการเอาไฟล์บนอุปกรณ์ที่จะเมาท์มาแสดง ไดเรกทอรีที่นิยมสำาหรับการ เมาท์ คือ /mnt เช่น
/mnt/floppy , /mnt/cdrom, แต่ในปัจจุบันในลีนุกซ์เวอร์ชันใหม่ๆ จะนิยมเอา mount point ไปไว้ที่ /media เช่น /media/cdrom, /media/hda1
ชื่ออุปกรณ์ที่จะ mount
 
....
การใช้คำาสั่ง mount
.....mount options device | dir หรือ mount options device dir
..... ตัวอย่าง
.........mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/hda1
.........mount /dev/fd0 /mnt/fd0 mount /dev/cdrom /mnt/cdrom mount /dev/sda /mnt/thumb mount /dev/cdrom
.........mount /mnt/cdrom
.........* การ mount แบบย่อ mount options device | dir เช่น mount /mnt/cdrom การที่จะใช้คำาสั่งแบบนี้ได้ จะต้องมีข้อมูลของอุปกรณ์
หรือ พาร์ติชันอยู่ในไฟล์ /etc/fstab ก่อน ก่อนที่จะ mount directory /mnt/fd0, /mnt/cdrom, /mnt/thumb จะเป็นไดเรกทอรีเปล่าๆ เมื่อ mount
ได้สำเร็จในไดเรกทอรีเหล่านั้นก็จะมีไฟล์ต่างที่อยู่ซึ่งเป็นไฟล์ในอุปกรณ์ที่ mount ขึ้นมานั่นเอง
.........* ยกเลิกการเมาท์ เมื่อเมาท์ได้สำเร็จ จะต้องยกเลิกการเมาท์การยกเลิกการเมาท์ ใช้คำาสั่ง umount เช่น CD-ROM จะเอาแผ่น CD ออกไม่ได้ถ้า
ไม่ยกเลิกการเมาท์ หรืออาจทำาความเสียหายให้กับอุปกรณ์ประเภท USB ได้
.........* การใช้งาน umount
............umount option dir | device
..... ตัวอย่างการยกเลิกการเมาท์ด้วยคำสั่ง umount
............umount /mnt/fd0
............umount /mnt/cdrom
............umount /mn/thumb
คำสั่งที่เกี่ยวข้องในบทนี้
.....mount
.....umount
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........