กลับหน้าหลัก
บทที่ 12 การใช้โปรแกรมบีบอัดไฟล์เพื่อ Backup ข้อมูล
คำสั่ง tar (Tape Archiver)
.....คำาสั่ง tar เป็นคำาสั่งที่ใช้สำรองไฟล์ลง Tape Backup แต่ยังใช้สำาหรับบีบอัดไฟล์หรือไดเรกทอรีให้มีขนาดเล็กลง ให้รวมเป็น .tar ไฟล์เดียวเมื่อระบุ
ออปชัน -z ก็จะบีบอัดด้วยโปรแกรม gzip อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีนามสกุล .tar.gz
.....รูปแบบการใช้คำาสั่ง tar ออปชัน ชื่อไฟล์ที่บีบอัด ไฟล์หรือไดเรกทอรีที่ต้องการบีบอัดออปชันของ tar
........c สร้าง archive ไฟล์
........x กู้ข้อมูลจาก archive ไฟล์
........v แสดงรายละเอียดของการ tar z บีบอัดด้วย gzip
........-f file กำาหนดชื่อของ archive ไฟล์ ซึ่งจะเป็นไฟล์ธรรมดา หรือไฟล์อุปกรณ์ก็ได้
...... ตัวอย่างการบีบอัดไฟล์ด้วย tar และ gzip
.......
.......... ตัวอย่างการขยายไฟล์
.......
...... คำสั่ง zip
...........เป็นคำสั่งที่ใช้บีบอัดไฟล์ไฟล์ที่บีบอัดบนลีนุกซ์ แล้วสามารถนำไปขยายไฟล์ได้บนวินโดว์โดยใช้ winzip หรือ winrar คำาสั่ง zip มี ออปชันมากมาย
แต่จะไม่พูดถึงในที่นี้
...........ออปชัน -r zip รวมเอาไฟล์ที่อยู่ในไดเรกทอรีย่อยด้วย
.......
.......... ขยายไฟล์ด้วย unzip
.......
คำสั่งที่เกี่ยวข้องในบทนี้
.....tar
.....zip
.....unzip
..... ที่ยกตัวอย่างมายังกล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละคำสั่งยังไม่หมดหากต้องการดูวิธีการใช้งานเพิ่มเติม ใช้คำาสั่ง
.....man ..........tar
.....man ..........zip
.....man ..........unzip
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........