กลับหน้าหลัก
บทที่ 13 คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเซิร์ฟเวอร์
.....การใช้งานเซิร์ฟเวอร์จะเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าไม่เกิดจากการถูกแฮก ก็จะเกิดจากผู้ดูแลระบบเองไม่ใส่ใจดูแล เช่น ฮาร์ดดิสก์เต็มซึ่งจะสร้างปัญหาปวดหัวให้กับ
ผู้ดูแลระบบมือใหม่พอสมควรเพราะฉะนั้นควรจะป้องกันเอาไว้ก่อนโดยใช้คำาสั่งเพื่อตรวจสอบอยู่บ่อยๆ
คำสั่ง df
......df เป็นคำาสั่งที่รายงานการใช้งานพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ ซึ่งมีออปชันต่างๆ แต่ที่ใช้บ่อยคือ -h ซึ่งจะแสดงขนาดพื้นที่ที่เหลือและที่ใช้ไปแล้ว ออกมาเป็น K, M, G
ซึ่งอ่านเข้าใจง่าย
...... ตัวอย่าง
.....
คำสั่ง ps
......ps เป็นคำาสั่งที่ใช้ดูสถานะการทำางานของแต่ละโปรแกรมที่รันอยู่ (Process) คำาสั่ง ps มีออปชันเยอะมาก แต่มี่ที่ใช้อยู่บ่อย คือ
......-e ............แสดงทุกโปรเซส
......-f .............แสดงแบบเต็มรูปแบบ
....... ตัวอย่าง
.....
......คอลัมน์ซ้ายสุดจะเป็นเจ้าของโปเซส ถัดมาเป็นหมายเลขโปรเซส คอลัมน์ขวาสุดจะเป็นคำสั่งที่ทำางานอยู่กรณี ที่ต้องการดูเฉพาะโปรเซสที่ต้องการ
ก็สามารใช้ | grep ร่วมด้วย
.....
คำสั่ง kill
......ใช้สำาหรับหยุดการทำางานของโปรเซส หรือพูดได้ว่าฆ่าโปรเซสทิ้ง ในการใช้คำาสั่ง kill ตามด้วยหมายเลข โปรเซส (PID) เช่น
.....
คำสั่ง top
......เป็นการดูโปรเซสโดยรวมของเครื่องแบบ real time ซึ่งจะ refresh ตามเวลาที่กำาหนด การใช้คำาสั่ง top -d 1ให้ refresh ทุก 1 วินาที
.....
คำสั่งในบท
.....df
..... ps
..... kill
..... top
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........