กลับหน้าหลัก
บทที่ 14 การติดตั้ง JAVA บนลีนุกซ์ตระกูล Red Hat
........ดาวน์โหลด j2sdk เวอร์ชัน 1.4.2_05 จาก http://java.sun.com หรือ http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html ไฟล์ที่ได้มา ชื่อไฟล์
j2sdk-1_4_2_05-linux-i586.rpm.bin หากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมายังไม่เป็น mode execute ให้ใช้ คำสั่ง
........[root@localhost root]# chmod 755 j2sdk-1_4_2_05-linux-i586.rpm.bin
........[root@localhost root]# ./j2sdk-1_4_2_05-linux-i586.rpm.bin .....................จะได้ไฟล์ j2sdk-1_4_2_02-linux-i586.rpm

........[root@localhost root]# rpm -Uvh j2sdk-1_4_2_05-linux-i586.rpm.rpm #เพื่อติดตั้ง
........ Preparing... ########################################### [100%]
........1:j2sdk ########################################### [100%]
........[root@localhost root]#

........เมื่อติดตั้งเสร็จไฟล์จะไปเก็บอยู่ที่ /usr/java/j2sdk1.4.2_05
........แก้ไขไฟล์ /ete/profile
........[root@localhost root]# vi /etc/profile
........บรรทัดล่างสุด

........export JAVA_HOME=/usr/java/j2sdk1.4.2_05
........export PATH=${PATH}:/usr/java/j2sdk1.4.2_05/bin
........Save ไฟล์ แล้วใช้คำาสั่ง
........[root@localhost root]# source /etc/profile #เพื่อให้ใช้งานได้โดยไม่ต้อง reboot เครื่อง ทดสอบ

........[root@localhost root]# echo $JAVA_HOME
........ /usr/java/j2sdk1.4.2_05

........ [root@localhost root]# java
........ Usage: java [-options] class [args...]
........ (to execute a class)
........ or java [-options] -jar jarfile [args...] (to execute a
........ jar file) ... ถ้าได้ผลแบบบนี้แสดงว่าติดตั้ง JAVA เรียบร้อยแล้ว
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........