กลับหน้าหลัก
บทที่ 14 ขั้นตอนการติดตั้ง PostgreSQL 8.x
บนลีนุกซ์ตระกูล Red Hat ด้วยการ Compile Source Code

........ตรวจสอบดูว่า Package postgresql ที่มากับ Linux Distribution ได้ถูกติดตั้งไปแล้วหรือไม่ โดยใช้คำาสั่ง
.......
.......1. RedHat 9.0 หรือ Linux ตระกูล Red Hat ที่ติดตั้ง Package ชุด Development Tools หากใครที่ยังไม่ติดตั้ง ก็สามารถติดตั้งด้วย คำสั่ง
เหล่านี้ บนกราฟิกโหมด
Red Hat 9 ใช้คำาสั่ง
.............# redhat-config-packages
.............Fedora Core 4 / Red Hat Enterprise ใช้คำาสั่ง
.............# system-config-packages
.............จะได้ดังรูป ถ้า Development Tools ยังไม่ได้เลือก ก็ให้เลือกแล้วกดปุ่ม Update โปรแกรมจะถามหาแผ่นติดตั้งลีนุกซ์เอง
.......2. Source code ของ PostgreSQL ดาวน์โหลดจาก http://www.postgres.org ชื่อไฟล์ postgresql-8.0.7.tar.gz
....... ขั้นตอนการ compile และติดตั้ง
.............1. นำาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา สมมติ ว่ามาเก็บไว้ที่ /root ขยายไฟล์ออกมาโดยใช้คำาสั่ง
.............2. [root@localhost root]# tar xvfz postgresql-8.0.7.tar.gz จะได้ directory postgresql-8.0.7 ใช้คำสั่ง
.............3. [root@localhost root]# cd postgresql-8.0.7
..................[root@localhost postgresql-8.0.7]#
.............4. [root@localhost postgresql-8.0.7]# ./configure --prefix=/usr/local/pgsql
..................เป็นการ Config เพื่อ บอก directory ที่จะติดตั้ง ให้ไปติดตั้งโปรแกรมที่ /usr/local/pgsql
.............5. [root@localhost postgresql-8.0.7]# gmake
..................คำาสั่ง gmake เพื่อ compile
.............6. [root@localhost postgresql-8.0.7]# gmake install
..................คำสั่ง gmake install เพื่อติดตั้งไปไว้ที่เรากำาหนดใน prefix คือ /usr/local/pgsql
.............7. [root@localhost postgresql-8.0.7]# useradd postgres
..................เพิ่มผู้ใช้งานที่ ชื่อ postgres
.............8. [root@localhost postgresql-8.0.7]# cd /usr/local/pgsql
..................เข้าไปทำางานที่ /usr/local/pgsql
.............9. [root@localhost pgsql]# mkdir data
..................สร้าง directory data เพื่อเป็นที่เก็บข้อมูล และไฟล์ Config
.............10. [root@localhost pgsql]# chown postgres:postgres data
..................เปลี่ยน เจ้าของและกลุ่ม ของ directory data เป็น postgres
.............11. [root@localhost pgsql]# su - postgres
..................เปลี่ยนการทำางานจาก user root เป็น user postgres
.............12. [postgres@localhost postgres]$ /usr/local/pgsql/bin/initdb -D /usr/local/pgsql/data
..................สร้าง database ตั้งต้น
.........ถึงตอนนี้ PostgreSQL พร้อมที่ Start แล้ว หากต้องการ Start Server ก็ทำได้ โดยใช้คำาสั่ง
[postgres@sothorn postgres]$ /usr/local/pgsql/bin/postmaster -D /usr/local/pgsql/data & แต่มีวิธีการ Start Service ที่ดีกว่านี้ อ่านต่อครับ
วิธีการเพิ่ม PostgreSQL ให้เป็น Service ของ Red Hat และทำางาน ตอนบูท
......ทำางานด้วย user root นะครับ
.............1. [root@localhost init.d]# cd /root/postgresql-8.0.7/contrib/start-scripts
.............2. [root@localhost start-scripts]# ls
..................freebsd linux PostgreSQL.darwin StartupParameters.plist.darwin
..................จะมีไฟล์ ชื่อ linux เป็น startup ไฟล์ ของ PostgreSQL
.............3. [root@localhost start-scripts]# cp linux /etc/init.d/postgresql
..................copy ไฟล์ linux ไปไว้ที่ /etc/init.d พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น postgresql
.............4. [root@localhost start-scripts]# chmod 755 /etc/init.d/postgresql
..................เปลี่ยนให้เป็น mode ที่ execute ได้
.............5. [root@localhost start-scripts]# service postgresql start
..................Starting PostgreSQL: ok
..................[root@localhost start-scripts]# chkconfig --add postgresql
..................เพิ่ม PostgreSQL เข้าไปในระบบการ Start ตอนบูท
..................[root@localhost start-scripts]# chkconfig postgresql on
..................ให้ PostgreSQL Start Service ตอนที่บูทเครื่อง
..................ตอนนี้ก็สามารถ start stop restart service ของ PostgreSQL ก็สามารถใช้คำาสั่ง
..................# service postgresql start
..................# service postgresql stop
..................# service postgresql restart
......เรียบร้อยแล้วครับ พร้อมแล้วที่จะใช้งาน PostgreSQL 8.0.7 บนเครื่อง localhost แต่ยังไม่พร้อมที่จะให้เครื่องลูกข่ายติดต่อเข้ามา
การอนุญาตให้เครื่องลูกข่ายเข้ามาใช้งานผ่านทางโปรโตคอล TCP/IP
.....1. แก้ไฟล์ /usr/local/pgsql/data/pg_hba.conf
.........pg_hba.conf เป็นไฟล์ที่อนุญาตให้เครื่องลูกข่ายเข้ามาใช้งานได้
.....192.168.1.0/24 หมายความว่า อนุญาตให้เครื่องลูกข่ายที่มี IP 192.168.1.1-192.168.1.254 เข้ามาใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวง IP
ที่ท่านใช้งานอยู่ แก้ไฟล์แล้วบันทึกไฟล์
.....2. แก้ไฟล์ /usr/local/pgsql/data/postgresql.conf
.........เป็นไฟล์คอนฟิกของ PostgreSQL ซึ่งรายละเอียดเยอะมาก แต่ในที่นี้เราจะแก้คอนฟิกให้ PostgreSQL สามารถให้บริการผ่านทางโปรโตคอล TCP/IP ได้
.........
..... 3. เปลี่ยน password ให้กับ user postgres เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล
.........
........การที่เราจะใช้คำาสั่งของ PostgreSQL ทีอยู่ใน /usr/local/pgsql/bin เราต้องป้อน PATH เต็มเช่น /usr/local/pgsql/bin/psql เพราะเรายังไม่
set PATH ให้กับระบบ ถ้าเรา set PATH แล้ว เราจะสามารถใช้คำาสั่งของ PostgreSQL ได้เลย เช่น แทนที่จะพิมพ์ /usr/local/pgsql/bin/psql
ก็พิมพ์แค่ psql การ Set PATH ให้ PostgreSQL ทำาได้ได้โดยแก้ไฟล์ /etc/profile แล้วเพิ่มบรรทัดนี้ลงไปที่บรรทัดสุดท้าย
........ export PATH=${PATH}:/usr/local/pgsql/bin บันทึกไฟล์แล้วใช้คำาสั่ง
........ source /etc/profile เพื่อให้ PATH สามารถใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องรีบูทเครื่อง
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........