กลับหน้าหลัก
บทที่ 16 การควบคุมเซิร์ฟเวอร์ลีนุกซ์จากระยะไกลด้วย SSH
และส่งไฟล์ ด้วย SFTP

.....ใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยปกติแล้วเราอาจจะไม่ได้นั่งอยู่หน้าจอของเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลา เราสามารถ รีโมทเข้ามาทำางานได้ เมื่อก่อนเราสามารถรีโมทเข้ามา
ทำงานด้วยโปรแกรม telnet แต่ telnet มีข้อด้อยในการรักษาความปลอดภัยในการส่งข้อมูลระหว่างไคลเอ็นต์กับเซิร์ฟเวอร์ เพราะไม่มีการเข้ารหัส ข้อมูลระ
หว่างการส่งข้อมูล ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้ Secure Shell (SSH)
Secure Shell (SSH)
.....โปรโตคอลในการสร้างการติดต่อเพื่อเข้าใช้งานระบบอย่างปลอดภัย โดยที่โปรโตคอลดังกล่าวจะทำาการเข้า รหัสข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
หรือข้อมูลอื่นๆ ก่อนที่จะทำาการส่งไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดย ปกตินิยมนำา SSH มาใช้งานแทน telnet เพราะมีความปลอดภัยมากกว่า
Secure File Transfer Protocol (SFTP)
..... เป็นโปรโตคอลที่นำามาใช้แทน FTP โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของ SSH ซึ่งจะมี sftpserv เป็นโปรแกรมที่รันอยู่ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ รอรับการติดต่อจากไคลเอ็นต์
ผ่านทางคำาสั่ง sftp บนระบบปฏิบัติการ linux และในระบบปฏิบัติการ Windows ก็มีโปรแกรมที่จะใช้สำาหรับติดต่อและโอนถ่ายข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ผ่าน
SSH ด้วย เช่น winscp และ SSH Secure File Transfer Client เป็นต้น
..... การใช้งาน ssh และ sftp บนลีนุกซ์ตระกูล Red Hat หลังจากติดตั้งเสร็จสามารถใช้งานได้เลยถ้าไม่ได้ติดตั้ง Firewall
...... การใช้งาน ssh บนลีนุกซ
.........
...... การใช้งาน ssh จากโปรแกรมบนวินโดว์
...........การทำางานอยู่บนวินโดว์ก็สามารรีโมทเข้ามาทำางานที่ลีนุกซ์ได้ แต่ต้องติดตั้งโปรแกรม SSH Client ก่อน เช่น Putty SSH Secure Shell Client
........... ตัวอย่าง โปรแกรม Putty

รูปที่ 16-1 แสดงโปแกรม Putty
........... ตัวอย่างโปแกรม SSH Secure Shell Client

รูปที่ 16-2 แสดงโปรแกรม SSH Secure Shell Client
........... การใช้งาน sftp
..............
........... ตัวอย่างการใช้งาน sftp
...............
...... การใช้งาน sftp จากวินโดว์
..........บนวินโดว์เราสามารถส่งไฟล์ขึ้นไปบนลีนุกซ์ หรือนำาไฟล์จากลีนุกซ์ลงมาที่วินโดว์ โดยการติดตั้ง sftp client ซึ่งมีอยู่หลายโปรแกรม เช่น WinSCP,
SSH Secure File transfer Client
........... ตัวอย่างโปแกรม WinSCP

รูปที่ 16-3 แสดงโปรแกรม winscp
........... โปแกรม SSH Secure File transfer Client

รูปที่ 16-4 แสดงโปแกรม SSH Secure File transfer Client
...... SFTP แบบกราฟิกบนลีนุกซ์
...........บนลีนุกซ์ก็มีโปรแกรมสำาหรับ sftp ได้แก่โปรแกรม gftp

รูปที่ 16-5 แสดงโปรแกรม gftp
........... ที่กล่าวมาทั้งหมดในบทนี้คงช่วยให้ท่านสามารถทำางานกับลีนุกซ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
.....ssh
.....sftp
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........