กลับหน้าหลัก
บทที่ 17 crontab
.....crontab เป็นโปแกรมตั้งเวลาทำางานบนลีนุกซ์โดยให้ลีนุกซ์ทำางานทุกๆ เวลาที่กำาหนด เช่น ทุกนาที, ทุกครึ่งชั่วโมง, ทุกชั่วโมง, ทุกเที่ยงคืน
ของวันอาทิตย์, ทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี การทำางานของ crontab โปรแกรมจะมีการเปิด service ของ crontab อยู่แล้ว เราเพียงเรียกใช้งานโปแกรม
แล้วระบุช่วงเวลาและคำาสั่งที่ต้องการให้ทำางาน เมื่อเราเรียกโปแกรม crontab มาใช้งานโปแกรมก็จะเรียกโปแกรม Text Editor ขึ้นมาทำางานส่วนใหญ่แล้ว
บนลีนุกซ์ Red Hat จะเป็นโปแกรม Vi ส่วน Debian และ Ubuntu จะเป็นโปรแกรม mc
การใช้งานโปแกรม crontab
.....
......การทำางานของ crontab จะผูกติดอยู่กับแต่ละ user เรา Login เข้ามาทำางานด้วย user ใดถ้าเรียกคำาสั่งโดยไม่ระบุออปชัน -u ก็จะเป็น crontab
ของ user ที่ Login เข้ามา
...... รูปแบบของคำาสั่งตั้งเวลาให้คำาสั่งต่างๆ ทำางาน
............หลังจากทีเรียกโปแกรม crontab แล้วจะเปิดโปแกรม Text Editor เราจะต้องระบุช่วงเวลา และคำสั่ง โดยมีรูปแบบดังนี้
...........
......... ตัวอย่าง
.............
......... ตัวอย่างการใช้งานจริง
..........
............ คำสั่งที่เรียกใช้งานเป็นได้ทั้งคำาสั่งที่มีอยู่บนลีนุกซ์ และ shell script ที่เราเขียนขึ้นมาเอง เช่น จากตัวอย่างข้างต้น shutdown -r now เป็นคำ
สั่งบนลีนุกซ์ sunday.sh และ reset_sequence.sh เป็น shell script ที่เขียนขึ้นเอง
..........
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........