กลับหน้าหลัก
บทที่ 18 การเพิ่มพาร์ติชันหรือเพิ่มฮาร์ดดิสก์
........กรณีที่มีพื้นที่ฮาร์ดดิสก์เหลือ หรือต้องการเพิ่มฮาร์ดดิสก์บนวินโดว์เราสามารถเอาฮาร์ดดิสก์มาเสียบแล้ว Format ก็สามารถใช้งานได้เลยซึ่งมี Drive
เป็น Drive ถัดไป แต่บนลีนุกซ์นั้นไม่เป็นอย่างนั้นมีหลายขั้นตอน หลายคำาสั่ง เรามาเรียนรู้กัน
การใช้งาน fdisk
.......
........ กรณีที่เราติดตั้งลีนุกซ์แล้วยังมีพื้นที่เหลือแล้วต้องการนำาพื้นที่ที่เหลือมาใช้ประโยชน์เราสามารถ ตรวจสอบดูได้ว่าฮาร์ดดิสก์เรามีพื้นที่เหลือหรือไม่
.......
........หลังจากที่ใช้คำาสั่ง fdisk -l จะเห็นว่าฮาร์ดดิสก์ขนาด 40.0 GB มี 4865 cylinder ตอนนี้ใช้ไป 1353 cylinder ถ้าหากเราต้องการจัดการพาร์ติชัน
ของฮาร์ดดิสก์ /dev/hda เราก็สามารถใช้คำสั่ง fdisk /dev/hda หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การใช้งานโปรแกรม fdisk ถ้าเราใช้คำาสั่ง m ให้โปแกรม fdisk
แสดงคำาสั่งทั้งหมดออกมา
........
........ ต้องการสร้างพาร์ติชันใหม่
........
........ในการสร้างพาร์ติชันใหม่ให้ใช้คำาสั่ง n เนื่องจาก พาร์ติชันเดิมที่มีอยู่ 3 พาร์ติชันนั้น เป็น Primary พาร์ติชันทั้งหมด ถ้าพาร์ติชันที่เพิ่มมาใหม่เป็น
Primary อีก ก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มพาร์ติชันได้อีก เพราะฉะนั้นเราต้องเอาพื้นที่ที่เหลือทั้งหมดเป็น Extended โดยการตอบ e เดิมมีอยู่แล้ว 3
พาร์ติชันก็ให้พาร์ติชันต่อมาเป็นพาร์ติชันที่4 First cylinder ให้ Enter ผ่าน หรือใส่ 1354 ตามค่า default ก็ได้ เพราะเราต้องการพาร์ติชันต่อจากพาร์ติชัน
เดิมอยู่แล้ว Last cylinder or +size ก็ให้ Enter ผ่านเช่นกัน เพราะต้องการใช้พื้นที่ที่เหลือทั้งหมดเป็น Extended ให้ใช้คำาสั่ง p เพื่อ print รายละเอียด
ของการพาร์ติชันออกมาดู
........
........เราจะเห็นได้ว่าพาร์ติชันที่ 5 เป็น Extended พาร์ติชันเริ่มที่ cylinder 1354 จบที่ 4865 ถือว่าได้ใช้พื้นที่ของฮาร์ดดิสก์หมดแล้ว ในการเพิ่มพาร์ติชัน
ถัดไป ก็จะเป็นการแบ่งย่อย Extended ออกมา
........
........การเพิ่มพาร์ติชันใหม่ให้ใช้คำาสั่ง n แล้ว เมื่อถาม First cylinder ให้ Enter ผ่านเพื่อใช้ค่า default Last cylinder or +size or +sizeM
or +sizeK ให้ตอบขนาดพาร์ติชันที่ต้องการ เช่น +10000M เพื่อให้พาร์ติชันนี้มีขนาด 10 GB ให้ใช้คำาสั่ง p เพื่อให้แสดงรายละเอียดของพาร์ติชัน
หลังจากนั้นให้ใช้คำาสั่ง w (write) สิ่งที่ได้กระทำาไปลงฮาร์ดดิสก์ หลังจากใช้คำาสั่ง w แล้วจะออกจากการใช้งานโปรแกรม fdisk ให้ทดลองใช้คำาสั่ง
fdisk -l
........
........จะเห็นว่าพาร์ติชันที่สร้างมาใหม่มี ID 83 มี ไฟล์ System เป็น Linux เป็นค่าปกติหากต้องการ File system เป็นอย่างอื่นได้ โดยใช้คำาสั่ง l (แอล)
เพื่อดูรหัสของ File system แล้วใช้คำาสั่ง t เพื่อเปลี่ยน File system
.
 
Next.
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........