กลับหน้าหลัก
บทที่ 19 Disk Quota
.....ลีนุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการแบบผู้ใช้งานหลายคน (multi user) เมื่อมีผู้ใช้งานหลายคนการใช้งานพื้นที่บน ฮาร์ดดิสก์ก็เพิ่มขึ้นด้วย และเมื่อเวลาผ่านไปก็คง
ไม่พอสำาหรับการใช้งาน จำาเป็นจะต้องจำากัดพื้นที่การใช้งาน ของผู้ใช้งานแต่ละคนโดยการใช้โควต้า ลีนุกซ์สามารถใช้โควต้าได้เลยเพราะมีมากับ kernel
ของลีนุกซ์อยู่แล้ว ระบบโควต้า นั้นสามารถทำาได้ 2 แบบคือแบบสำาหรับ user quota และ group quota การทำางานของโควต้านั้นเป็นการทำางาน
ต่อพาร์ติชัน (ถ้าจะใช้งาน quota ก็ควรแบ่งพาร์ติชันออกมาตั้งแต่ตอนติดตั้ง) และจำากัดการใช้งานพื้นที่ด้วย block (ขนาดพื้นที่) และ inode (จำานวนไฟล์)
ขั้นตอนการติดตั้งโควต้า
..... 1. แก้ไขไฟล์ /etc/fatab ในคอลัมน์ที่ 4 mount options เพิ่ม usrquota หรือ grpquota
.............
..... 2. เมาท์พาร์ติชัน /home ใหม่ด้วยคำสั่ง
..............mount -o remount /home
..... 3. สร้างหรืออัพเดทฐานข้อมูลฐาน
..............ข้อมูลของโควต้าฐานข้อมูลจะเป็นไบนารีไฟล์เก็บอยู่ที่ไดเรทอรีเหนือสุด มีชื่อว่า aquto.user และ aquota. group โดยใช้คำสั่ง
..............quotacheck -cm /home
....................หรือ
..............touch /home/aquota.user touch
............../home/aquota.group chmod 600
............../home/aquota.user chmod 600
............../home/aquota.group
..... 4. เริ่มหรือหยุดการทำางานโควต้า
...............quotaon / quotaoff คำสั่งนี้จะทำางานเฉพาะพาร์ติชันถ้าทำาโควต้าไว้หลายพาร์ติชันจะให้ทำางานครั้งเดียวก็ให้ใช้ออปชัน -a ในที่นี้เราต้อง
การทำาโควต้าที่พาร์ติชัน /home ใช้คำาสั่ง quotaon /home
..... 5. กำาหนดสิทธิการใช้งานพื้น
............. ที่ให้กับผู้ใช้งานโดยใช้สั่ง edquota
.............
  blocks พื้นที่ที่ใช้งานไปอันนี้ไม่ต้องแก้มันจะเชคจากพื้นที่ที่ใช้งานจริง
  inode การจำากัดการใช้งานด้วยจำานวนไฟล์
  soft คือพื้นที่ หรือจำานวนไฟล์ ที่ใช้ได้แต่จะมีข้อความเตือนเมื่อใช้พื้นที่ถึง soft limit
แต่ยังไม่ถึง hard limit
  hard คืนพื้นที่ หรือจำานวนไฟล์ ที่จะใช้งานได้เกินกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว
.......... ทดสอบโควต้าแบบ block
..............
.......... ทดสอบแบบโควต้าแบบ inode
..............
..............
.......... ทดลองสร้างไฟล์ จำานวน 50 ไฟล์
..............
..............จะเห็นว่าเราสามารถสร้างได้แค่ 41 ไฟล์ รวมกับของเดิมที่มีอยู่แล้ว (ไฟล์ซ่อน 9 ไฟล์) เป็น 50 ไฟล
..............ถ้าเรามี user จำานวนมากแล้วต้องมานั่ง set โควต้าให้กับทุกคนคงยุ่งยากพอสมควร เราสามารถการ copy โควต้าจาก User หนึ่งไปยังอีก user หนึ่ง ได้ถ้าการจำากัดจำานวนโควต้าที่เท่ากัน edquota -p a b c d e f ... # ทดลองด้วย copy โควต้า ของ User a ไปยัง user b c d e f
......... Grace Period คือ เวลาที่เราใช้พื้นที่ มาถึง soft limit แต่ไม่ถึง hard limit มาเป็นเวลาครบตามกำาหนดโดยที่ soft limit ก็จะกลายเป็น hard limit
จนกว่าเราจะลบไฟล์ออก ค่าของ graceperiod ถ้าเราไม่กำาหนดค่า grace period จะมีค่า 7 วัน ค่าของ grace period มีค่าเป็น months, weeks, days,
hours, minutes และ seconds คำาสั่งที่ใช้เปลี่ยนแปลงค่า grace period คือ edquota -t
.........### ค้าง Group Quota ทำาดีหรือไม่
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........