กลับหน้าหลัก
บทที่ 2 วิธีการที่จะติดตั้งลีนุกซ์และหลักการติดตั้งลีนุกซ์์
ติดตั้งลีนุกซ์ได้อย่างไรบ้าง
.....วิธีการติดตั้งลีนุกซ์ทุกค่ายคือการติดตั้งด้วยแผ่น CD หรือ DVD สำาหรับการติดตั้งวิธีการอื่นก็สามารถทำาได้ ลีนุกซ์ Red Hat มีวิธีการติดตั้งดังนี้
.... 1. CD / DVD เป็นวิธีที่ง่าย และสะดวก ได้รับความนิยมมากที่สุด
.....2. NFS เป็นการติดตั้งผ่าน NFS Network file system ซึ่งเป็นการแชร์ไฟล์ของลีนุกซ์ วิธีนี้เหมาะสำาหรับการติดตั้งเพื่อการอบรมลีนุกซ์ สามารถติดตั้งได้
..........พร้อมกันหลายๆ เครื่อง จะเร็วกว่าติดตั้งจาก CD เนื่องจากไม่ต้องคอยเปลี่ยนแผ่น
.... 3. HTTP ติดตั้งผ่าน web เซิร์ฟเวอร์
.....4. FTP ติดตั้งผ่าน FTP เซิร์ฟเวอร์
.....5. Hard Disk ติดตั้งผ่านฮาร์ดดิสก็ อีกลูกหรืออีกพาร์ติชันหนึ่ง
 ....6. Kickstart ติดตั้งโดยใช้ไฟล์ kickstart เหมาะสำาหรับการติดตั้งลีนุกซ์พร้อมกันจำานวนมากโดยที่เครื่องสเปคเดียวกัน และติดตั้งเหมือนกันหมด
ไม่ว่าจะเป็นขนาด partition หรือจำานวน package
......................................
หลักการติดตั้งลีนุกซ์
.....การติดตั้งลีนุกซ์ มีส่วนสำาคัญตรงขั้นตอนแบ่งพาร์ติชัน เพราะเราต้องรู้ว่าเราจะติดตั้งลีนุกซ์ เพื่อใช้งานอะไร ในการติดตั้งลีนุกซ์ พาร์ติชันที่จำเป็น
ได้แก่ / (อ่านว่า รูท), /boot, swap แต่ในการนำาลีนุกซ์ เซิร์ฟเวอร์ ไปใช้งานจริงนั้นการแบ่งพาร์ติชันเพียงเท่านี้ ไม่สะดวกในการนำาไปใช้งาน จะต้องมีการแบ่ง
พาร์ติชัน อื่นๆ ออกมาด้วย เช่น
..... ต้องการทำ mail เซิร์ฟเวอร์
..... ต้องการทำ PostgreSQL Database เซิร์ฟเวอร์
..... ขนาด partiton
....................................................
..........ส่วนพาร์ติชันอื่นๆ แบ่งตามขนาดของฮาร์ดดิสก์ และความต้องการใช้งานพาร์ติชัน /tmp เป็นพาร์ติชันที่แยกออกมาเพื่อความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์
์ถ้าพาร์ติชัน / ข้อมูลเต็มก็จะไม่มีผลกระทบกับระบบ
..... พาร์ติชันที่แยกออกมาได้และไม่ได้จาก / ของการติดตั้งลีนุกซ์
..........พาร์ติชันที่ไม่สามารถแยกออกจาก / (รูทไดเรกทอรี) หรือแยกจากไฟล์ซิสเต็มได้ คือ /etc, /lib, /bin, /sbin, /dev พาร์ติชันที่สามารถแยกออกมาได
้ /tmp, /usr, /usr/local, /home, /var, /opt
ทำไมต้องแยกหรือแบ่งพาร์ติชันออกมา
..... เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายเมื่อฮาร์ดดิสก์เต็ม สามารถทำาโควต้าได้ถ้าเราไม่แบ่ง พาร์ติชันแยกออกมาจะไม่สามารถทำโควต้า
ได้นอกจากนั้นยังสะดวกในการสำรองข้อมูล
พาร์ติชัน /boot
......พาร์ติชัน /boot ต้องเป็นพาร์ติชันแรกของฮาร์ดดิสก์
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........