กลับหน้าหลัก
บทที่ 21 Webserver ภายในองค์กร
.....ปัจจุบันเวบเซิร์ฟเวอร์เข้ามามีบทบาทในองค์กรมากขึ้น หลายองค์กรมีเวบเซิร์ฟเวอร์ เพื่อใช้ในการสื่อสารภายใน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเวบบอร์ด ฯลฯ
การทำาเวบเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการ ให้บริการเฉพาะไฟล์ html ไม่เพียงพอสำาหรับการใช้งาน เวบเซิร์ฟเวอร์จะต้องทำางานร่วมกับภาษา PHP และติดต่อ
ฐานข้อมูลเช่น MySQL, PostgreSQL ฯลฯ จึงจะถือว่าเป็นเวบเซิร์ฟเวอร์ที่เพียงพอพร้อมใช้งานในองค์กรลีนุกซ์ Red Hat จะมีโปรแกรมที่จะใช้งานเป็นเวบ
เซิร์ฟเวอร์มาให้เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากยังไม่ติดตั้ง ตั้งแต่ขั้นตอนติดตั้งเราก็สามารติดตั้งภายหลัง ด้วยคำาสั่ง system-config-packages มาดูกันว่าเราจะติดตั้ง
อะไรบ้าง เริ่มต้นที่ MySQL ด้วย apache+php
การติดตั้ง MySQL บนลีนุกซ์ตระกูล Red Hat
....ถ้ายังไม่ได้ติดตั้ง MySQL ก็สามารถติดตั้งได้โดยใช้ system-config-packages
....
.... ก็จะได้ดังรูป

รูปที่ xx แสดง
.... ที่ MySQL Database ถ้าหากต้องการติดตั้งแพ็กเก็จเพิ่มเติมก็ให้กด Details เลือกแพ็กเก็จเพิ่มเติมดังรูป xx
.......เลือกแพ็กเก็จเพิ่มเติมแล้ว กดปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่างนี้ไปแล้ว กดปุ่ม Update โปรแกรมจะถามหาแผ่นติดตั้งเอง ใส่แผ่นติดตั้งอัพเดทเสร็จก็ถือ
ว่าติดตั้ง MySQL เรียบร้อยแล้ว
...... เริ่มใช้งาน MySQL
...........หลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วใช้คำาสั่งให้ MySQL ทำางานตอนบูท ด้วยคำาสั่ง chkconfig และให้ service ของ MySQL ทำางานด้วยคำาสั่ง
service ชื่อ service ของ MySQL คือ mysqld
...........

...........จะเป็นว่าถ้าเราสั่งให้ MySQL ทำางานเป็นครั้งแรกก็จะมีการสร้างฐานข้อมูลตั้งต้นของ MySQL โดยดูได้จากข้อความ Initializing MySQL database:
จะมีข้อความนี้ครั้งแรกครั้งเดียว และ MySQL เริ่มทำางาน MySQL ทำางานแล้วก็สามารถทำางานได้แล้ว

......  ตั้งรหัสผ่านให้กับ user root ที่จะเข้าใช้งานฐานข้อมูล
...........เพื่อการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงฐานข้อมูล มีความจำาเป็นจะต้องตั้งรหัสผ่านให้กับ user root ซึ่งเป็น user ที่จะติดต่อฐานข้อมูล โดยการใช้
คำสั่ง mysqladmin -u root password mypassword โดยที่ mypassword คือ ผ่าน ต่อไปนี้การติดต่อฐานข้อมูลจะใช้ user root และรหัสผ่าน คือ
mypassword
...........
........... ออกจากการใช้งาน MySQL
...........
...........
 
Next
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........