กลับหน้าหลัก
บทที่ 22 Postfix Mail Server
การทำางานของ postgfix
...... การติดตั้ง
...........โดยปกติด Red Hat หรือ Fedora จะมีโปรแกรมที่เป็น MTA มาให้อยู่แล้วนั่นก็คือ sendmail เราสามารถติดตั้ง postfix เข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอา
sendmail ออก ถ้าหากเรายังไม่ได้ติดตั้ง Postfix ตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งเราก็สามารถให้คำาสั่ง
...........
 
 
 
...........* ติดตั้งเสร็จ service postfix start
...........
...... ไปที่ลีนุกซ์เครื่องอื่น ทดลองส่ง mail ไปยังเครื่อง ourintranet.net
...........- .แก้ไฟล์ /etc/resolv.conf
...........- .nameserver 192.168.1.1
...........
...........
...........
........... เป็นอันว่าติดตั้ง mail server เรียบร้อย
........... [root@ourintranet ~]# chkconfig dovecot on
........... [root@ourintranet ~]# service dovecot start
 
Next
 
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........