กลับหน้าหลัก
บทที่ 24 DHCP Server
.....Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ทำางานแบบClient - Server โดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะทำาการร้องขอข้อมูลที่จำาเป็น ในการเข้าร่วมเครือข่ายจากแม่ข่าย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึง IP Address, Subnet masks,
Gateway หรือ อื่นๆ ที่จำาเป็นต้องใช้ภายในเครือข่าย ซึ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นฝ่ายกำาหนดให้กับลูกข่าย เมื่อลูกข่ายมีการร้องขอเข้ามา
เซิร์ฟเวอร์ DHCP มีวิธีการจ่ายหมายเลขไอพี 3 วิธีดังนี้
..... กำาหนดด้วยตนเอง ผู้บริหารระบบเครือข่ายเป็นผู้กำาหนดหมายเลขไอพีที่ต้องการใช้สำาหรับเครื่องลูกข่าย โดยใช้วิธีเทียบกับ MAC Address
..... แบบอัตโนมัติ เซิร์ฟเวอร์ DHCP จะจ่ายหมายเลขไอพีที่ว่างอยู่ให้กับลูกข่ายโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะใช้หมายเลขไอพีช่วงที่ผู้บริหารระบบกำาหนดให้ใช้ได้
........ไอพีที่จ่ายจะถูกใช้อย่างถาวร
..... แบบไดนามิก วิธีนี้เป็นวิธีเดียวที่สามารถนำาหมายเลขไอพีมาใช้ซำ้าได้ เมื่อคอมพิวเตอร์ถูกเปิดเครื่องและเริ่มทำางาน เครื่องลูกข่ายจะขอหมายเลขไอพี
.........จากเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ วิธีนี้ต่างกับแบบอัตโนมัติตรงที่หมายเลขไอพีในการทำางานแต่ละครั้ง ไม่จำาเป็นต้องเป็นเลขเดิม
การติดตั้ง DHCP Server
..... โปรแกรมที่ทำาหน้าที่เป็น DHCP Server ดาวน์โหลดและศึกษาเพิ่มเติมได้จาก http://www.isc.org/sw/dhcp/ แต่ DHCP Server มีมากับลีนุกซ์
Red Hat อยู่แล้วถ้ายังไม่ได้ติดตั้งตั้งแต่แรก ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ ด้วยการใช้ system-config-package
.....
..... จะได้ดังรูป

รูปที่ 24-1 แสดง
..... เลือก Network Server คลิ๊ก Detail เพื่อติดตั้งแพ็กเกจ DHCP คลิ๊กเลือก

รูปที่ 24-2
..... แล้วกดปุ่ม Close

รูปที่ 24-3
........   กด Continue โปรแกรมจะถามหาแผ่นติดตั้ง Red Hat Linux เอง

รูปที่ 24-5 แสดง
........   ใส่แผ่นติดตั้งแล้วกด OK

รูปที่ 24-5 แสดง
........  * ติดตั้งเสร็จแล้วกด OK เป็นอันว่าเราติดตั้ง DHCP Server สำาเร็จแล้ว
Back
 
Next
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........