กลับหน้าหลัก
บทที่ 25 Squid Proxy Server
.....การใช้งานอินเตอร์เน็ตตามบ้านที่ใช้โมเด็มธรรมดา หรือ ADSL ก็ตามแต่ ไม่มีความจำาเป็นต้องมี Proxy Server เพราะจำานวนเครื่องที่ใช้งานน้อย
แต่ถ้าระดับโฮมออฟฟิศ หรือออฟฟิศที่มีพนักงาน 10 คนขึ้นไป และใช้ ADSL หรือ Lease Line ก็แล้วแต่น่าจะมองหา Proxy Servr ไว้ในองค์กร นะครับ
เหตุผลเหรอครับเพราะ Proxy Server จะเพิ่มช่วยความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพิ่มได้อย่างไร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ในสำานักงาน เครื่อง ชื่อ Client1
เข้าเวบไซต์ www.abc.com เป็นประจำา ถ้าไม่มี Proxy Server เครื่อง client1 ก็จะไปโหลดข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หรือจาก server www.abc.com
ใหม่ทุกครั้งที่เขาเข้าเวบ www.abc.com หรือเวบไซต์อะไรก็แล้วแต่ สมมมติว่า มีเครื่อง client 1-20 โหลดข้อมูลเวบเดียวกันพร้อมๆ กันก็จะทำาให้การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตช้าลง เพราะต้องรอข้อมูลกัน แต่ถ้ามี Proxy Server เมื่อ Client 1 เข้าเวบไซต์ www.abc.com proxy จะค้นหาข้อมูลในเครื่อง (ในฮาร์ดดิสก์)
ซึ่งเรียกว่า แคช (Cache) ดูก่อนว่ามีอยู่มั๊ย ถ้ามีก็จะส่งให้เครื่อง Client1 ทันที ถ้าไม่มีก็จะโหลดข้อมูลมาให้ Client1 แล้วก็เก็บลงฮาร์ดิสก์ด้วย เมื่อ Client1
หรือ Client 2-20 เข้าเวบไซต์ www.abc.com อีก proxy ก็จะส่งข้อมูลที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ให้ ทำาให้ลดการจราจรบนเครือข่ายได้ และได้ข้อมูลเร็วขึ้นไม่ต้องรอ
ไปโหลดจากอินเตอร์เน็ต แล้วถ้าเวบไซต์นั้นๆ มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงเราก็ได้หน้าเวบอันเก่าซิ ถูกต้องครับ ไม่ต้องห่วงครับเราสามารถกำาหนดระยะเวลา ของการ
หมดอายุของข้อมูลได้ เราเป็นคนดูแลระบบผู้ใช้งานทั่วไปเขาไม่รู้หรอก
การติดตั้ง Proxy Server บนลีนุกซ์
..... บนลีนุกซ์เกือบทุกค่ายจะมี Proxy Server มาให้อยู่แล้วโดยจะใช้โปแกรมที่ชื่อ Squid http://www.squid-cache.org/ ไม่ต้องไปดาวน์โหลดมาก็ได้ครับ
เพราะมี squid มาให้อยู่แล้ว แต่อาจจะไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด
 
 
 
 
 
 
Next
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........