กลับหน้าหลัก
บทที่ 4 การเปิดปิด Service
.....service บนลีนุกซ์ มี 2 ประเภท ได้แก่ stand alone service และ xinetd control
stand alone service เป็น service ที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง
.....ลักษณะสำคัญของ stand alone service ได้แก่
.....1. ทำางานตอนบูท
.....2. Service เปิดอยู่ตลอดเวลา
.....3. ไฟล์ start script เก็บอยู่ที่ /etc/init.d
.....การใช้คำาสั่งสำาหรับการ start service ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลีนุกซ์ Red Hat หรือ Fedora จะใช้คำาสั่ง service
เช่น service ชื่อ service {start|stop|restart|reload|status}
เช่น service httpd start สำาหรับลีนุกซ์ทั่วไปจะใช้คำาสั่ง /etc/init.d/ ชื่อ service {start|stop|restart|force-reload}
เช่น /etc/init.d/httpd start สำาหรับคำาสั่งนี้ บนลีนุกซ์ตระกูล Red Hat ก็สามารถ ใช้คำาสั่งนี้ได้เช่นกัน
xinetd control เป็น service ที่ถูกควบคุมด้วยโปรแกรม xinetd
.....ลักษณะสำาคัญของ xinetd control service ได้แก่
.....1. service ถูกความคุมโดยโปรแกรม xinetd
.....2. service จะทำางานหรือให้บริการเมื่อมีการร้องขอ
.....3. ไฟล์ start script เก็บอยู่ที่ /etc/xinit.d
.....สำหรับการ start service บน Red Hat จะใช้คำาสั่ง chkconfig ชื่อ service on เช่น chkconfig pop3 on หรือจะแก้ไขไฟล์ start script โดยตรงเช่น
.....ถ้าเราต้องการเปิด service ของ pop3 เราให้แก้ไขบรรทัด disable = yes ให้เป็น disable = no service อื่นๆ ก็เช่นกัน
เครื่องมือที่ช่วยในการเปิดปิด Service ตอนบูท
.....ลีนุกซ์ตระกูล Red Hat จะมีเครื่องมือช่วยให้ service ต่างๆทำางานตั้งแต่ตอนบูท ดังนี้
..... 1. chkconfig

รูปที่ 4-1 แสดงการใช้คำาสั่ง
..... 2. ntsysv
...........ntsysv เป็นโปรแกรมแบบ Text User Interface หากต้องการให้ service ที่ต้องการทำางานตั้งแต่ตอนบูทก็ให้ กด spacebar ให้มีเครื่องหมาย *
หากไม่ต้องการให้ service นั้นๆ ทำางานตอนบูท ก็ กด spacebar อีกครั้งหนึ่งให้เครื่องหมาย * หายไป
..... 3. serviceconf / redhat-config-service / system-config-service

รูปที่ 4-3 แสดงโปรแกรม serviceconf / system-config-service
...........serviceconf / redhat-system-config / system-config-service เป็นโปรแกรมแบบ GUI สามารถรันได้บนกราฟิกโหมดเท่านั้น
........... ข้อเสีย ของ ntsysv และ serviceconf คือ มันจะมีผลต่อการเปิดปิด service ตอนบูทเฉพาะรัน Level ที่เรา ทำางานอยู่เท่านั้นเช่น เรียกใช้งานโปแกรม
ใน runlevel 5 แล้วบูทเครื่องเข้ามา runlevel 3 service ที่เปิดหรือปิดเอาไว้ก็จะไม่มีผลเมื่อบูทเข้ามาใน runlevel 3
............ ไดเรกทอรีที่เกี่ยวข้อง
................../etc/init.d
................../etc/xinet.d
............ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
................../etc/init.c/*
................../etc/xinet.d/*
............ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
..................service
..................chkconfig
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........