กลับหน้าหลัก
บทที่ 5 โครงสร้างของไดเรกทอรีของลีนุกซ์
........ผู้ใช้งานวินโดว์จะมีความคุ้นเคยกับลักลักษณะโครงสร้างไดเรกทอรี ที่มี Driver C:\ , D:\ และโฟลเดอร์ แต่สำาหรับลีนุกซ์นั้น จะไม่มีไดรฟ์แต่จะมี
ไดเรกทอรีเหนือสุดคือ / (รูทไดเรกทอรี) หลังจากที่เราติดตั้งลีนุกซ์เสร็จ ก็จะมีไดเรกทอรีมากมาย ซึ่งเหมือนกับตอนที่เราติดตั้งวินโดว์เสร็จเราจะเห็นโฟลเดอร์
Windows, Programs File ฯลฯ
มุมมองแบบไดเรกทอรี

รูปที่ 5-1 แสดงไดเรกทอรีทั้งหมดของลีนุกซ์
มุมมองแบบภาพ หรือ โฟลเดอร์แบบวินโดว์

รูปที่ 5-2 แสดงไดเรกทอรีในมุมมองแบบโฟลเดอร์ในวินโดว์
มุมมองโครงสร้างแบบต้นไม้

รูปที่ 5-3 แสดงโครงสร้างไดเรกทอรีแบบแผนภูมิต้นไม้
การเปลี่ยนไปทำางานยังไดเรกทอรีต่างๆด้วยคำาสั่ง cd
.....ที่เขียนเรื่องนี้มาเพราะจะเจอปัญหาความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนการทำางานไปยังไดเรกทอรีต่างๆ มากสำาหรับลีนุกซ์มือใหม่ คือไม่รู้ว่าต้อง มี / หรือ
ไม่มี มาดูต่อครับ
.....สิ่งที่ต้องจำาและทำาความเข้าใจ
..... รูทไดเรกทอรี คือ / เป็นไดเรกทอรี่เหนือสุด เทียบกับวินโดว์ก็ Drive C:\
..... โฮมไดเรกทอรีของ user root คือ /root บ้านของคนชื่อ root เป็นคนที่มีสิทธิสูงสุดในระบบอย่าหลง / (รูทไดเรกทอรี) กับ /root (บ้านของคนชื่อ root)
..... ไดเรกทอรีที่อยู่ถัดจากรูทไดเรกทอรี คือ /boot, /etc, /initrd, /misc, /opt, /root, /sys, /usr, /bin, /dev, /home, /lib, /media, /mnt, /proc,
/sbin, /tmp, /var
.....  การใช้คำาสั่ง cd เพื่อเปลี่ยนไดเรกทอรี ถ้าต้องการเปลี่ยนไดเรกทอรีไปทำางานที่ติดกับ / ต้องมี / นำาหน้า เช่น cd /boot, cd /etc , cd /usr, cd /mnt
กรณีที่ไดเรกทอรี ที่อยู่ในลำาดับขั้นถัดไปจากที่เราทำางานอยู่ ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย / เช่น ทำางานอยู่ที่ /usr ต้องการเข้าไปทำางานที่ /usr/local/pgsql
ก็สามารถใช้คำาสั่ง cd local/pgsql ได้เลย ข้อควรจำา ถ้าเปลี่ยน ไดเรกทอรีไปทำางานที่ไดเรกทอรีที่ไม่ติดกับ / และเป็นไดเรกทอรีถัดไปก็ไม่ต้องใส
่เครื่องหมาย /
.....  ตัวอย่างการใช้คำาสั่ง cd เพื่อเปลี่ยนการทำางานไปยังไดเรกทอรีต่างๆ
...........ทำงานอยู่ที่ /root เปลี่ยนไปทำางานที่ /usr/local/pgsql ใช้คำาสั่ง cd /usr/local/pgsql ทำางานอยู่ที่ /usr/local/pgsql เปลี่ยนไปทำางานที่
/var/www ใช้คำสั่ง cd /var/www ทำางานอยู่ที่ / เปลี่ยนไปทำางานที่ /usr/local/pgsql ใช้คำาสั่ง cd usr/local/pgsql
...........ทำางานอยู่ที่ / เปลี่ยนไปทำางานที่ /etc ใช้คำาสั่ง cd etc
...........ทำางานอยู่ที่ /root เปลี่ยนไปทำางานที่ /etc/httpd/ ใช้คำาสั่ง cd /etc/httpd ไม่สนใจว่าทำางานอยู่ที่ไหน ต้องการเปลียนไปไปทำางาน
ที่ /var/www/html ใช้คำาสั่ง cd /var/www/html
.......... คำาสั่ง pwd
..............เป็นคำาสั่งที่แสดงชื่อของไดเรกทอรีปัจจุบันที่เราทำางานอยู่ตัวอย่างดังรูปที่ 5-4

รูปที่ 5-4 แสดงการใช้คำาสั่ง pwd
.............คำสั่ง pwd จะช่วยให้เรารู้ว่าเราทำางานอยู่ที่ตำาแหน่งไดเรกทอรีไหน จะได้ไม่หลงไดเรกทอรี่
.....  คำสั่งที่เกี่ยวข้องในบทนี้
............cd
............pwd
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........