กลับหน้าหลัก
บทที่ 7 การใช้คำาสั่ง RPM (RPM Package Manager)
........โปรแกรมบนลีนุกซ์ส่วนใหญ่จะเขียนด้วยภาษา C ในการติดตั้งต้องเอา source code ของโปรแกรมมา compile ด้วย 3 คำาสั่งหลัก
./configure, make, make install ซึ่งเป็นเรื่องยาก และไม่สะดวกสำาหรับผู้ใช้งานทั่วไป เพราะฉะนั้นลีนุกซ์แต่ละค่าย ก็พยายามที่จะอำานวยความสะดวก
ในการติดตั้งโปรแกรมให้กับผู้ใช้งาน ก็จะมีวิธีการ และเทคโนโลยีที่ต่างๆกันไป เช่น ลีนุกซ์ Debain ubuntu ใช้ apt-get, Red Hat ใช้ rpm
(RPM Package Manager)
รูปแบบของไฟล์ RPM
........
........
ติดตั้งและลบ package (โปรแกรม) nstall:
  rpm -i ติดตั้ง
  Upgrade: rpm -U อัพเกรด
  Freshen: rpm -F อัพเกรดถ้ามีอยู่ / ถ้าไม่มีไม่ทำอะไร
  Erase: rpm -e ลบ
  Output option: -v, -h แสดงเครื่องหมาย # ขณะทำงาน
rpm Query
.....รูปแบบ
..... ..... rpm -q what_package what_information
..... ..............• Package Options;
.............................• -a
..... .............. • package_name
..... .............. • -f filename
..... .............. • -p package_file_name
..... .............. • Information Options:
..... ....................... • Default: package name
..... .............. • -i: general information
..... .............. • -l: file list
..... ตัวอย่างการใช้คำาสั่ง rpm query
  rpm -qa มี Package อะไรติดตั้งอยู่บ้าง
  rpm -qi postgresql ดูข้อมูลของ Package
  rpm -ql postgresql ดูว่ามีไฟล์อะไรอยู่บ้างใน Package postgresql
  rpm -qf /usr/bin/psql ไฟล์นี้อยู่ใน Package อะไร
  rpm -qlp postgresql-7.3.2-3.i386.rpm ไฟล์นี้ติดตั้งแล้วไปมีไฟล์อะไรบ้างไปติดตั้งอยู่ที่ไหน
  rpm -qip zip-2.3-16.i386.rpm ดูข้อมูลของไฟล์นี้
..... ตัวอย่างผลของการใช้คำาสั่ง rpm quey
..........[root@localhost ]# rpm -ql postgresql
........../usr/bin/clusterdb
........../usr/bin/createdb
........../usr/bin/createlang
........../usr/bin/createuser
........../usr/bin/dropdb
........../usr/bin/droplang
.............

..........[root@localhost]# rpm -qi postgresql
..........Name : postgresql Relocations: (not relocateable)
..........Version : 7.3.2 Vendor: Red Hat, Inc.
..........Release : 3 Build Date: อา. 16 ก.พ. 2546, 10:21:48
..........Install Date: ส. 3 พ.ค. 2546, 06:39:59 Build Host: porky.devel.redhat.com
..........Group : Applications/Databases Source RPM: postgresql-7.3.2-3.src.rpm
..........Size : 6481748 License: BSD
..........Signature : DSA/SHA1, จ. 24 ก.พ. 2546, 12:43:22, Key ID 219180cddb42a60e
..........Packager : Red Hat, Inc. <http://bugzilla.redhat.com/bugzilla>
..........URL : http://www.postgresql.org/
..........Summary : PostgreSQL client programs and libraries.
..........Description :
..........PostgreSQL is an advanced Object-Relational database management system
..........(DBMS) that supports almost all SQL constructs, including ...
คำสั่งที่เกี่ยวข้องในบทนี้
....
rpm
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........