กลับหน้าหลัก
บทที่ 8 การบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้ระบบ User / Group Accounts
........อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าลีนุกซ์มีการทำางานแบบผู้ใช้งานคราวละหลายคน (multi user)การจัดการบัญชีรายชื่อมีความจำาเป็นเพื่อง่ายและสะดวกในการดูแลรักษา
เซิฟเวอร์ ลีนุกซ์ Red Hat ถ้าเราเพิ่ม user เข้าไปโดยใช้คำาสั่ง useradd ตามด้วยชื่อ user โดยไม่มี option -g ระบบก็จะทำาการเพิ่มกลุ่มให้อีก 1 กลุ่มตามชื่อ
user นั้นซึ่งเรียกว่า Private Group คำาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ User ได้แก่ groupadd, groupdel, useradd, userdel, usermodหากเราไม่ต้องการ
Private Group ก็สามารถเพิ่มกลุ่มเข้ามาเองโดยใช้คำาสั่ง groupadd
คำสั่ง groupadd เพิ่มกลุ่มใหม่
คำสั่ง groupdel ลบกลุ่มออก
.....groupdel ชื่อgroup ที่ต้องการลบ
..... ตัวอย่าง
.........groupdel manager
คำสั่ง useradd เพิ่มผู้ใช้งานใหม่
.....useradd option user
.....-d ....................ระบุโฮมไดเรคตอรี
.....-g ....................ระบุ group
.....-m ....................สร้างโฮมไดเรคทอรีให้ด้วย
.....-c ....................ระบุชื่อของ user
.....-u ....................ระบุ user id
..... ตัวอย่าง
.........หลังจากที่เราเพิ่มกลุ่มเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเพิ่ม user ได้เลย
.........useradd ?g manager ?c “Mr. Somchai” somchai
..................#เพิ่มผู้ใช้งาน ชื่อ somchai อยุ่ในกลุ่ม manager มีชื่อว่า Mr. Somchai
.........useradd ?g web ?c ”Miss Manee” manee
..................#เพิ่มผู้ใช้งาน ชื่อ somchai อยุ่ในกลุ่ม manager มีชื่อว่า Mr. Somchai
.........useradd ?g web ?c “Mr. Piti” piti
..................#เพิ่มผู้ใช้งาน ชื่อ somchai อยุ่ในกลุ่ม manager มีชื่อว่า Mr. Somchai
.........useradd ?g hr ?c “Miss Chuchai” chuchai
..................#เพิ่มผู้ใช้งาน ชื่อ somchai อยุ่ในกลุ่ม manager มีชื่อว่า Mr. Somchai
.........useradd ?g sale ?c “Mr. Mana” mana
..................#เพิ่มผู้ใช้งาน ชื่อ somchai อยุ่ในกลุ่ม manager มีชื่อว่า Mr. Somchai
 
  passwd somchai # Set password ให้กับ user somchai
  passwd manee # Set password ให้กับ user manee
  passwd piti # Set password ให้กับ user piti
  passwd chuchai # Set password ให้กับ user chuchai
  passwd mana # Set password ให้กับ user mana
คำสั่ง userdel ลบผู้ใช้งานออก
......userdel option userที่ต้องการลบ
......-r.................. ลบไฟล์ของ user ในโฮม และใน /var/spool/mail
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้งานด้วย usermod
......usermod option user ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
......-c .................................เปลี่ยน comment หรือชื่อของ user
......-d .................................เปลี่ยนโฮมไดเรคทอรีของ user
...... -e ................................ตั้งวันหมดอายุให้กับ user
......-g .................................เปลี่ยนกลุ่มของ user
......-G group1 [ ,group2,... , [groupN] เพิ่มกลุ่มให้กับ user ให้ user มีกลุ่มหลายกลุ่มได้
......-u uid ...........................เปลี่ยน uid ของ user
......-L .................................ล๊อคไม่ให้ user เข้าใช้งาน
......-U .................................ยกเลิกการล๊อค
....... ตัวอย่างการจัดการบัญชีรายชื่อ
คำสั่งที่เกี่ยวข้องในบทนี้
......groupadd
......groupmod
......groupdel
......useradd
......usermod
......userdel
......passwd
......id
......finger
 
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........