กลับหน้าหลัก
บทที่ 9 Permission ของไฟล์ และ Directory
........เนื่องจากลีนุกซ์มีระบบการทำางานแบบผู้ใช้งานคราวละหลายคน เพราะฉะนั้นจำาเป็นต้องมีการจำากัดสิทธิของการเข้าถึงไฟล์ และไดเรกทอรี ในระบบไฟล์ของลีนุกซ์
จะแบ่งกลุ่มของการเข้าถึงไฟล์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
........1. คนที่เป็นเจ้าของไฟล์
........2. คนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
........3. คนที่ไม่ใช่เจ้าของไฟล์ และไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกัน
....... . เมื่อเราใช้คำาสั่ง ls -l ก็จะเห็นรายละเอียดของไฟล์และไดเรกทอรี
ในแต่ละกลุ่มจะมีการกำาหนดสิทธิได้ 3 แบบ
........ตัวอักษร r มาจาก Read หมายถึง อ่าน
........ตัวอักษร w มาจาก Write หมายถึง เขียน
........ตัวอักษร x มาจาก Execute หมายถึง ประมวลผล
........ ตัวอย่าง
............

รูปที่ 8-1 แสดงค่าของการกำาหนดสิทธ
........ความหมายของ rwxrwxrwx จะห็นว่ามีอักษร 9 ตัว (ความจริง 10 ตัว) ตัวแรก ไม่นับเป็นตัวบอกชนิดของไฟล์ - หมายถึงไฟล์ d หมายถึง ไดเรกทอรี l
หมายถึงลิงค์ไฟล์ (ภาษาวินไดว์ เรียกว่า shortcut)
........3 ตัวแรกหมายถึง เจ้าของ
........3 ตัวที่สองหมายถึง คนในกลุ่มเดียวกัน
........3 ตัวที่สามหมายถึง คนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของและไม่ใช่คนในกลุ่มเดียวกัน
........ ตัวอย่าง
...........
............. คำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนสิทธิของไฟล์และไดเรกทอรี
..................chmod........................เปลี่ยนโหมด
..................chown........................เปลี่ยนเจ้าของ
..................chgrp..........................เปลี่ยนกลุ่ม
........ ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง chmod
............. ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราทำงานกับสิทธิที่ไม่ถูกต้อง เช่น
..................* ไบนารีไฟล์ จะไม่สามารถ execute ได้
..................* ไฟล์ .html ไม่สามารถ execute ได้ เมื่อเรียกผ่าน browser จะเกิด error ดังภาพ

รูปที่ 8-2 แสดงข้อความ error เมื่อ browser เรียกไฟล์ที่ไม่สามารถ execute ได้
........ ตัวอย่าง การใช้คำาสั่ง chown และ chgrp
คำสั่งที่เกี่ยวข้องในบทนี้
......chmod
...... chgrp
...... chown
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........