กลับหน้าหลัก
คู่มือการติดตั้ง
Linux RedHat
Server
INSTALL Redhat 9.0 Server
การติดตั้ง Linux Redhat 9.0 เปน Server แบบแบง Partition อัตโนมัต
การติดตั้งสามารถติดตั้งได้ทั้ง Text Mode และ Graphic Mode เมื่อติดตั้งแล้วมีส่วนที่ แตกต่างกันมากอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องของการแบ่ง Partition ของ
Hard disk ให้ตรงกับความ ต้องการ สาหรับ Red Hat 9.0 มีให้เลือกทั้งที่แบ่งให้โดยอัตโนมัติและผู้ดูแลระบบสามารถแบ่งได้ ด้วยตนเองตามความเหมาะสม กรณีนผู้เขียนข้อแนะนำการติดตั้งแบบบอัตโนมัติมีขั้นตอน ดังนี้
..... ขั้นที่ 1 เตรียมบูตจากแผ่น CDROM โดยให้ Set CMOS ให้บูต CDROM ได้แล้วใส่แผ่นที่ 1 จะ ปรากฏ ดังรูป
................... เมื่อบูตจากแผ่นแล้ว จะขึ้นข้อความ มาให้คือ
.......................  ข้อที่ 1 install แบบ graphic ให้ Enter
.......................  ข้อที่ 2 install แบบ Text mode ให้พิมพ์ขอความ Text แลวEnter
.......................  ข้อที่ 3 ให้ใช้ function keys F1 F2 F3 F4 F5 เลือก Options อื่นๆ ได้อีก
....................... ในที่นี้ให้กด Enter
..... ขั้นที่ 2 เมื่อ Enter แล้วจะมีการถามการตรวจสอบ CD ให้เลือก Skip ผ่านไป
..... ขั้นที่ 3 เมื่อ Skip ผ่านไปแล้วจะเป็นการต้อนรับสู่การติดตั้ง Welcome To Red Hat Linux ให้ คลิก Next ดังรูป
..... ขั้นที่ 4 แสดงหน้าจอของการเลือก ภาษาที่ใช้ในการติดตั้ง ให้คลิก Next เพราะเครื่องจะกำหนด ภาษา English มาใหเป็นค่าเริ่มต้น ถ้าหากต้องการภาษา
อื่นๆ ก็สามารถเลือกได้
..... ขั้นที่ 5 ให้เลือกแป้นพิมพ์ที่ใช้ในระบบเมื่อเลือกแล้ว ให้คลิก Next
..... ขั้นที่ 6 ให้เลือก Mouse ที่ติดตั้งในระบบถ้าเป็น Serail Mouse ให้ผู้ใ้ช้เลือกด้วยตัวเอง ถ้าเป็น PS2 Red Hat จะรู้จักโดยอัตโนมัติ ให้เลือกให้ถูกต้อง
แล้วคลิก Next
 
Next
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........