เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

 
ประชาสัมพันธ์ : เว็บบอร์ดครูกาฬสินธุ์
 
 
>>
กระปุกออมสินชีวิตฅน
 
>>
การทำหลักสูตรสถานศึกษา
 
>>
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
>>
การจัดทำแผนการสอน
 
>>
การรักษาวินัยครู
 
>>
แฟ้มสะสมผลงานครู
 
>>
ห้องพระครูกาฬสินธุ์
 
>>
กระดานสนทนาครูกาฬสินธุ์
 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รวมกฎหมายการศึกษาในรูปแบบ File Pdf
 
 
>>
รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๐
 
>>
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
 
>>
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
 
>>
พรบ.ครูและบุคลากรศึกษา
 
>>
พรบ.บำเหน็ดบำนาญ
 
>>
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ
 
>>
การพัฒนาครูอย่างเข้มข้น
   
   
 
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
แผนการสอนระดับปฐมวัย อ.๑ - อ.๒
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 
 
 
>>
Drive Download
 
>>
Software Download
 
>>
Ftp Download
 
>>
PrinterDriver Download
 
   
 
 
>>
หางานทำ/สมัครงาน
 
>>
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน
 
>>
การเข้าหัว Lan RJ 45
 
>>
ทำแผ่นบูท Norton Ghost
 
>>
การใช้งาน FileZilla
 
>>
บันทึกไฟล๋วีดีโอจากเว็บไซต์
 
>>
เซตการ์ดจอ ATI ขึ้น TV Out
 
อ่านต่อ
 
 
เว็บไซต์จังหวัดกาฬสินธุ์
 
เตรียมสอบบรรจุครู
 
ชมรายการทีวีออนไลน์
 
 
 
  การวิจัยเรื่อง ผลการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ ๑ ส.ค. ๒๕๕๑
Download File เอกสารที่นี้
     
  คู่มือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ
และพฤติกรรมเสี่ยงในสถานศึกษา มีจำนวน 3 เล่ม
Download File เอกสารที่นี้
............. [ book1] [ book2 ] [ book3 ]
 
 
สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ.2550
รายงานการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2549)
นโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา
คู่มือการสรรหาและคัดเลือกสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ
 
   
 
 
 
สถิติผู้เข้าเยียมชม
 
internet visitor statistics
 
เริ่มเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 
 
 
ตรวจสอบ IP Address
 
 
 
 
ติดต่อ : Webmaster
 
Kenji_Sdc@hotmail.com
 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริของในหลวง
แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ
การเสนอแนวทางการพัฒนาคนให้มี
ีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับความคุ้มค่า
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกระแสไทในความเป็นสากล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการท้าทายจากกระแส
โลกาภิวัตน ์:มุมมองสำหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
 
 
 
ประวัติความเป็นมาจังหวัดกาฬสินธุ์
ประวัติความเป็นมาเมืองฟ้าแดดสงยาง
โปงลางความภูมิใจของชาวกาฬสินธุ์
วัฒนธรรมภูไท-ภูลาว จังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์
ผาเสวยภูพานสถานที่ท่องเที่ยว
เขื่อนลำปาวสายเลือดคนกาฬสินธุ์
ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
การเสริมสร้างค่านิยมเรื่องความประหยัดและการมีวินัยทางการเงิน
 
สำหรับ Administrator
 
http://krookalasin.6te.net
บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อวิชาชีพครู E-mail : Kenji_Sdc@hotmail.com
..........
www.000webhost.com